http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Четвер, 06 серпня 2015 08:28

Про затвердження Положення про економічний відділ Уманської міської ради у новій редакції

a rish ses

 

_______________ р.  № ________

Про затвердження Положення про економічний відділ

Уманської міської ради у новій редакції

Відповідно до статей 25, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про економічний відділ Уманської міської ради у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про економічний відділ Уманської міської ради, затверджене рішенням Уманської міської ради  від 10.11.2004 року № 4-37/4.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л. та постійну комісію Уманської міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики (Луковецький О.А.).

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                   О.В.Цебрій

 

                                                                                           

Затверджено

    рішення міської ради

                                                                                              ______________  № ___________

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО
ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

І. Загальні положення

1. Економічний відділ Уманської міської ради (далі-відділ) є виконавчим органом Уманської міської ради, утворюється міською радою. Відділ є підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Уманської міської ради та міському голові.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчими актами Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Уманської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, а також цим Положенням.

Положення про економічний відділ Уманської міської ради затверджується міською радою.

3. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

4. Економічний відділ Уманської міської ради взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до компетенції відділу.

ІІ. Основні завдання відділу

1. Основними завданнями відділу є:

1)  реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;

2) забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та розвитку економічної конкуренції;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;  

4) проведення, спільно з іншими структурними підрозділами міської ради, зовнішньоекономічної політики;

5) організація роботи щодо захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що належать до компетенції відділу.

ІІІ. Функції відділу

1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує дотримання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчих актів Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, рішень Уманської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативних актів, що регулюють розвиток відповідних сфер управління та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики, вживає заходів до усунення недоліків та готує пропозиції з цих питань;

3) здійснює прогнозування економічного і соціального розвитку міста;

4) готує та бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку, проектів цільових програм з інших питань та їх реалізації у межах компетенції;

5) спільно з управліннями і відділами, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує виконання завдань, визначених програмою економічного та соціального розвитку міста, узагальнює і надає інформацію про хід виконання програми економічного та соціального розвитку міста;

6)  розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд керівництву;

7) у межах компетенції бере участь в підготовці пропозицій щодо забезпечення державної цінової і тарифної політики та вдосконалення порядку їх регулювання;

8) у межах компетенції сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

9) бере участь, разом з іншими структурними підрозділами Уманської міської ради, у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) забезпечує, в межах своїх повноважень, захист економічних прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

11) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

12) організовує, разом з іншими структурними підрозділами Уманської міської ради, участь підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

13) бере участь у формуванні об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

14) сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті;

15) аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку та ринку побутових послуг;

16) проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста;

17) бере участь у підготовці пропозицій з питань розміщення на території міста нових, реорганізації або ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери управління міської ради та її виконавчого комітету;

18) у межах компетенції готує пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, бере участь  у здійсненні заходів щодо координації цих закупівель, надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну  допомогу з питань здійснення закупівель;

19) здійснює, в межах повноважень, організацію міських пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування;

20) бере участь в обстеженні спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність  вимогам Закону України «Про металобрухт»;

21) здійснює виконання делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

23) розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

24) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

25) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

26) забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

27) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

28) виконує інші функції та передбачені чинним законодавством повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань.

ІV. Права

1. Відділ, відповідно до покладених завдань і функцій, має право:

1) Одержувати в межах повноважень від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій документи та інші інформаційні
й довідкові матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2) Одержувати від підприємств, установ, організацій, виконавчих органів міської ради необхідну інформацію для виконання передбачених цим положенням завдань та функцій.

3) Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4) Скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції.

5) Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу.

6) Вносити на розгляд  міської ради проекти рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу.

V. Організація  роботи

1. Відділ очолює начальник економічного відділу міської ради.

2.Начальник та працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посад  міським головою, у встановленому законодавством порядку.

На посаду начальника відділу призначається особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4 років.

3. Діяльність відділу здійснюється на основі Положення про відділ в межах посадових обов’язків, які затверджуються відповідно до чинного законодавства.

4. Начальник відділу:

1) планує роботу відділу та здійснює контроль за виконанням планів;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх виконання, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників;

3) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього  розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, ділового етикету, правил і норм охорони праці;

4) координує роботу відділу з іншими службами, відділами, управліннями міської ради та її виконавчого комітету;

5) підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

6) бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

7) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій та завдань.

5. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу згідно з розподілом посадових обов’язків.

6. Начальник відділу та працівники відділу несуть відповідальність за несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Структура, чисельність і фонд оплати праці працівників відділу затверджується міською радою, а штатний розпис міським головою.

8. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

9. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.   

10. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                     О.В. Цебрій

Прочитано 1120 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80

http://www.zoofirma.ru/