http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
П'ятниця, 26 червня 2015 12:30

Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації міста Умань


a-rishennia
______________№___________

Про затвердження
Правил приймання стічних вод
підприємств в систему каналізації
міста Умань

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» з метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення міста Умані відповідно Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України,затверджених наказом Державного комітету будівництва,архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37 виконавчий комітет Уманської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Умань» згідно з додатком (далі – Правила).

2. Керівникам підприємств,установ,організацій,що скидають свої стічні води до системи каналізації міста Умань,забезпечити додержання вимог Правил.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л. та директора КП «Уманьводоканал» Токарева Ю.М.
 

В.о. міського голови,                                                                О.В. Цебрій                                
секретар міської ради

Секретар виконавчого комітету                                                Л.П. Плотнікова

   

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 
СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ У КОМУНАЛЬНУ 
СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. УМАНЬ

ЗМІСТ 

1. Загальні положення
2. Права та обов'язки Водоканалу і Підприємств, які користуються послугами міської каналізації
3. Відповідальність та заходи впливу за порушення Правил 
4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію
5. Правила і порядок прийому рідких нечистот на зливну станцію
6. Порядок укладення Договорів на скид стічних вод у систему каналізації м. Умань
7. Порядок контролю за скидом стічних вод у систему каналізації м. Умань
8. Нормативи плати за скид стічних вод Підприємств у систему каналізації м . Умань
9. Порядок нарахування плати за скид стічних вод Підприємств в систему каналізації м. Умань
10. Порядок стягнення та розподілу плати за скид стічних вод Підприємств у систему каналізації м.Умань
11. Додатки
Додаток 1. Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємствами в комунальну систему каналізації м.Умань 
Додаток 2. Розрахунок водогосподарського балансу 
Додаток 3. Акт відбору проб стічних вод 
Додаток 4. Результат вимірювання показників та складу властивостей проб стічних вод 
Додаток 5. Розрахунок плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації м.Умань
Додаток 6. Паспорт водного господарства Підприємства 
Додаток 7. Санітарний паспорт підприємства, установи, у яких є вигрібні ями 
Додаток 8. Акт обстеження 
Додаток 9. Дозвіл на вивіз рідких побутових відходів 

 Місцеві правила

Основні терміни та визначення
 1. Абонент водоканалу - юридична особа, яка уклала Договір з Водоканалом на надання послуг з централізованого водопостачання та (або) каналізації водовідведення;
 2. Води зворотні - води, що повертаються за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води;
 3. До категорії зворотних вод Водоканалу відносяться:
- очищені стічні води, що скидаються після очисних споруд;

- неочищені стічні води, що скидаються внаслідок планових та аварійних зупинок каналізаційних насосних станцій та очисних споруд;

- фільтраційні води від мулових карт та майданчиків;
 1. Води зливові - води, що утворюються з атмосферних опадів, талих вод та змиву ними забруднень, що є на поверхні території міста або промислових підприємств;
 2. Води нормативно чисті - води, що не проходили очищення і не потребують його, бо склад та властивості відповідають нормативним вимогам;
 3.  Води поливочно-мийні - води, що подаються на впорядковані території міської та промислової забудови для їх миття і поливу;
 4. Води промивні - води, що використовуються в цілях промивки, у тому числі для промивки фільтрів;
 5. Вода стічна - вода, що утворюється в процесі господарсько-побутової та виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;
 6. Води стічні міські - суміш побутових та промислових стічних вод, допущена до приймання в міську каналізацію;
 7. Води стічні Підприємства - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок його діяльності (з урахуванням субабонентів) після використання води у всіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також зливові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);
 8. Води фільтраційні або дренажні - води, профільтровані з визначеної території та відведені за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня ґрунтових вод;
 9. Головний каналізаційний колектор - трубопровід, який транспортує стічні води від збірних колекторів та районних каналізаційних насосних станцій до очисних споруд;
 10. Гранично-допустимий скид (ГДС) - речовини показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах водного об'єкта;
 11. Грубі порушення режиму водовідведення - порушення умов водовідведення, що приводять до виходу з ладу будь-якої ланки міської системи каналізації;
 12. Договір - договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води водопостачання та водовідведення;
 13. Допустимі концентрації (ДК) - найбільші концентрації забруднюючих речовин у стічних водах Підприємства, допущені до скиду в міську каналізацію;
 14. Залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;
 15. Збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків і передає їх у головний каналізаційний колектор;
 16. Зона обслуговування або межа розділу - ділянка мереж каналізації Підприємства до місця з'єднання з міською каналізацією або каналізацією іншого абонента, що знаходиться на обслуговуванні даного Підприємства відповідно до погодженої Водоканалом (якщо така є) схеми мереж каналізації;
 17. Каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;
 18. Контрольна точка (КТ) - місце відбору проб стічних вод Підприємства (контрольний колодязь, приймальний резервуар фекальної насосної станції) відповідно до взаємно погодженої схеми каналізації;
 19. Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;
 20. Локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відведення стічних вод окремого Підприємства, території;
 21. Локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;
 22. Міська система каналізації - сукупність мереж і споруд міста, з'єднана єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічних вод;
 23. Об’єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання та водовідведення;
 24. Підприємства - підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та відомчої приналежності, приватні підприємці та фізичні особи, що є власниками нежилих об'єктів, на території яких здійснюється виробнича діяльність;
 25. Понад договірний обсяг :
-          різниця між обсягом стічних вод, зафіксованим у Договорі, та фактичним обсягом стічних вод;
-          об'єм промислових стічних вод, що скидається без дозволу Водоканалу;
 1. Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води у міську каналізацію через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом;
 2. Технічні умови (ТУ) - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення каналізування об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила приймання стічних вод Підприємств у комунальну систему каналізації м. Умань (далі по тексту Правила) розроблено у відповідності до: 
- Закону України про питну воду та питне водопостачання; 
- Закону України про охорону навколишнього природного середовища; 
- Водного кодексу України; 
- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зі зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465; 
-  Державних будівельних норм і правил "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди"                            
  (ДБН В.2.5-75:2013); 
- Правил приймання стічних вод підприємств в комунальні і відомчі системи каналізації населених пунктів України (Київ, 2002 р), затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих Мінюстом України від 26.04.2002 за № 403/6691 (далі по тексту Правила приймання); 
- Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованої Мінюстом України від 26.04.2002 за № 403/6690; 
- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання і водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 № 190 і зареєстрованих Мінюстом України 07.10.2008 за № 936/15627 (далі по тексту Правила користування); 
- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30 і зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995 № 231/767 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005 № 2 (далі по тексту Правила технічної експлуатації); 
- Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону й раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2009 за №767/16783; 
- та інших нормативних актів, які регулюють питання приймання стічних вод у міську каналізацію. 
1.2. Правила розповсюджуються на КП "Уманьводоканал" Уманської  міської ради Черкаської області (далі - Водоканал) та всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та відомчої приналежності, приватних підприємців та фізичних осіб, що є власниками нежилих об'єктів, на території яких здійснюється виробнича діяльність, і які скидають безпосередньо або опосередковано (через мережі іншого підприємства) свої стічні води в систему міської каналізації (далі - Підприємства). 
Правила є обов'язковими до виконання усіма Підприємствами, яким Водоканал надає послуги з водопостачання та водовідведення, які розташовані на території м. Умань або підпорядковані Уманській міській раді. 
1.3. Правила спрямовані на запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд, безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств. 
1.4. Правила встановлюють вимоги до приймання стічних вод від Підприємств до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов'язки Підприємств і Водоканалу, порядок визначення плати за послуги водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, а також відповідальність та міри впливу за їх порушення. 
Встановлення абонентам режиму і нормативів скиду забруднюючих речовин у міську каналізацію, формулювання висновку про відповідність фактичних показників якості стічних вод  гранично-допустимим, а також виконання розрахунків плати входить виключно в компетенцію Водоканалу. 
1.5. Водоканал приймає стічні води Підприємств до міської каналізації за умови, що каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимогам Правил та укладеному з Водоканалом Договору про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води та водовідведення, а також за умови наявності в абонента виконаних технічних умов (далі - ТУ) на приєднання до міської каналізації, виданих Водоканалом. Та наявності проекту (погодженому в усановленому нормативними актами) на будівництво та приєднання каналізаційної мережі абонента до каналізаційної мережи водоканалу.
1.6. Кожне Підприємство скидає стічні води безпосередньо у міську каналізацію або через відомчі мережі окремим випуском з обов'язковим улаштуванням контрольного колодязя, розташованого за межами Підприємства в місці, яке має під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від декількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства. 
1.7. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом з Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливну станцію Водоканалу, яка розташована … . 
Підприємства незалежно від форм власності сплачують Водоканалу за транспортування від зливної станції до очисних споруд і очищення стічних вод, а також за використання води на розбавлення рідких відходів, миття автотранспорту і ґрат. 
1.7.1. Вивіз стічних вод з вигрібних ям на зливну станцію здійснюється згідно договору на вивіз рідких побутових відходів укладеного між Підприємством-перевізником і з  Водоканалом.
1.7.2. 3а злив стоків асенізаційним транспортом не на зливну станцію Водоканал виставляє Підприємству-перевізнику плату з коефіцієнтом К=5 на весь обсяг стоків, що вивозяться за розрахунковий період - місяць. 
1.8. Положення цих Правил повинні ураховуватися при розробці і корегуванні проектів системи каналізації міста  і окремих Підприємств. 
1.9. При вирішенні питання про відведення землі під будівництво Підприємств і погодженні проектів промислових об'єктів, розрахованих на приєднання до мереж міської каналізації, необхідно отримати письмовий дозвіл Водоканалу на приймання стічних вод об'єкта до міської каналізації та технічні умови. 

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВОДОКАНАЛУ І ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 

2.1. Права Водоканалу. 
Водоканал має право: 
2.1.1. Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам рад Правила приймання стічних вод Підприємств, а також зміни та доповнення до них. 
2.1.2. Проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого абонента, приладів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання і т.і. та складати акти за результатами цих обстежень. При виявленні представником Водоканалу порушень Підприємством вимог Правил та Договору в акті встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється підписами представників Водоканалу та обстежуваного абонента. Якщо останній відмовляється підписати акт, він підписується представником Водоканалу, в акті робиться відповідний запис про відмову (з вказівкою П.І.Б. і посади представника, що відмовився від підпису). Оформлений таким чином акт є обов'язковим для виконання приписів у вказані в ньому терміни, а також є підставою для вживання відповідних заходів. 
2.1.3. Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначає Водоканал без погодження Підприємства. 
2.1.4. У випадку залпових скидів понаднормативних стічних вод до міських очисних споруд здійснити термінове розслідування порушення з метою встановлення джерела забруднення. 
2.1.5. Проводити аналіз якості стічних вод Підприємства. Робити офіційні висновки про відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах допустимим. 
2.1.6. Виставляти Підприємствам рахунки до оплати у випадку порушення Правил та невиконання умов Договору. 
2.1.7. Вимагати від Підприємства розробки і погодження з Водоканалом заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК. 
2.1.8. Вимагати від Підприємств улаштування на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрати, ґрат для затримання сміття, регулюючої та запірної арматури та інших пристроїв для регулювання режиму скиду та визначення кількості  стічних вод відповідно до цих Правил. 
2.1.9. Вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиданні наднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скидання й визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами; 
2.1.10. Вимагати від Підприємства схему водопостачання та водовідведення (генплан Підприємства в масштабі 1 : 500) з вказівкою меж розподілу та зон обслуговування, погоджену субабонентами, абонентами та Водоканалом. 
2.1.12. Відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації, проінформувавши місцеву владу та міське управління Держсанепідслужби: 
2.1.12.1. Після письмового попередження у випадку: 
- відсутності Договору або ухиленні від його укладання або продовження терміну дії Договору; 
- відсутності або невчасного внесення плати за послуги водовідведення; : 
- невиконання Підприємствами умов Договору; 
- невиконання, в установлені строки, заходів по доведенню якості стічних вод до норм ДК; 
- незадовільного технічного стану каналізаційних мереж та споруд, які знаходяться на балансі Підприємства; 
- самовільного підключення до системи каналізації міста; 
- недотримання Підприємством режиму водовідведення; 
- відмови Підприємства укласти Договір з Водоканалом; 
- відмови Підприємства прийняти рахунок або платіжний документ; 
- несплати або несвоєчасної оплати послуг водопостачання та водовідведення; 
- відмови Підприємства допустити представника Водоканалу для огляду мереж та споруд водопостачання та водовідведення і проведення замірів кількісних та якісних показників стічних вод, які скидаються в міську каналізацію; 
2.1.12.2. Негайно після усного попередження у випадку загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе. 
2.1.12.3. Відносити витрати на відключення та підключення до міської каналізації на рахунок Підприємств. 
2.1.13. Пред'являти Підприємству претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі міської каналізації, а також виставляти рахунки до оплати за скид понаднормативних забруднень відповідно до Правил. 
2.1.14. Вимагати компенсацію грошових сум, які були сплачені Водоканалом у зв'язку з порушенням природоохоронного законодавства, з тих Підприємств, які порушували Правила та умови Договору; 
2.1.15. Погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, проводити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог Правил. 
2.1.16. При розгляді Матеріалів для отримання ТУ на каналізацію, погодження проектів: 
2.1.16.1. Обстежити об'єкт. 
2.1.16.2. Вимагати необхідні додаткові довідкові матеріали. 
2.1.16.3. Відмовити в розгляді представлених матеріалів, якщо в них не враховані вимоги цих Правил. 

2.2. Обов'язки Водоканалу. 
Водоканал зобов'язаний: 
2.2.1 При виконанні Підприємством умов Договору та відсутності заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, відповідності якості та режиму скиду стічних вод вимогам укладеного Договору та Правилам, забезпечити приймання, відведення та очистку стічних вод Підприємств. 
2.2.2. Встановлювати кількісні та якісні показники приймання стічних вод Підприємствам до міської каналізації, а також вимоги щодо дотримання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладенні Договорів з Підприємствами на послуги водовідведення. 

 2.2.3. Встановлювати для Підприємств періодичність надання інформаціі про якісні показники стічних вод що скидаються у каналізаційну мережу Водоканала (для підприємств з водопостачанням до 10 м3/міс. – один раз на квартал, для підприємств з водопостачанням понад 10 м3/міс. – щомісячно).
2.2.3. Доводити до відома Підприємств протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти; 
2.2.4. Пред'являти Підприємству рахунок на оплату за порушення Правил та договірних зобов'язань. 
2.2.6. Здійснювати нагляд за технічним станом міської системи каналізації, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами Правил та вимог Договору.

2.3. Права Підприємств 
Підприємства мають право: 
2.3.1. Користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення та очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до міської каналізації відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, а також виконання ними Технічних умов на підключення до міської каналізації в межах, обумовлених Договором та цими Правилами. 
2.3.2. Звертатися до Господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх думку) виставлених рахунків. 
2.3.3. Вимагати проведення арбітражного аналізу стічних вод Підприємства. 
2.3.4. Відключати від своїх мереж субабонентів, що порушили режим та якість скиду стічних вод, заздалегідь погодивши з Водоканалом кожне відключення, та вимагати від порушників компенсацію збитку, нанесеного його мережам. 
2.3.5. Ознайомитись з нормативними документами щодо приймання стічних вод Підприємств у комунальну систему каналізації. 

2.4. Обов'язки Підприємств 
Підприємства зобов'язані: 
2.4.1. Виконувати в повному обсязі вимоги загальнодержавних Правил, цих місцевих Правил та Договору, своєчасно сплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги. 
2.4.2. Здійснювати систематичний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод відповідно до графіка відбору проб, погодженого Водоканалом, та систематично надавати відповідні звітні дані про якісні показники стічних вод що скидаються в каналізаційну мережу Водоканала ( для підприємств з водопостачанням до 10 м3/міс. – один раз на квартал, для підприємств з водопостачанням понад 10 м3/міс. – щомісячно). Керівники підприємств і організацій відповідають за достовірність звітних даних по кількісному та якісному складу стічних вод. 
2.4.3. Укласти Договір з будь-якою лабораторією, акредитованою на проведення контролю якості стічних вод і надати до Водоканалу копії атестату акредитації та договору за відсутності на Підприємстві акредитованої лабораторії; 
2.4.4. Призначити відповідальну особу за організацію проведення контролю якості та кількості стічних вод у будь-який час доби з правом підпису акта відбору проб. У разі відсутності такого працівника у момент відбору проб акт має право підписати інший працівник Підприємства. У цьому випадку складений акт є дійсним. 
2.4.5. Сплачувати протягом п'яти банківських днів рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників, перевищення договірних обсягів, а також порушення цих Правил у терміни, встановлені Договором. 
2.4.6. Виконувати на вимогу Водоканалу попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів. 
2.4.7. Звертатися до Водоканалу за отриманням нових ТУ на приймання стічних вод Підприємства у міську каналізацію та переоформленням Договору при збільшенні обсягів стічних вод, зміні виду виробничої діяльності. . 
2.4.8. Інформувати Водоканал в 7-денний термін про зміни в якісних, кількісних, інженерних, організаційних, юридичних та інших умовах водовідведення. 
2.4.9. Надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію про свою систему каналізації (генплан Підприємства в масштабі -1:500 з вказівкою меж розподілу та зон обслуговування з погодженими точками відбору проб, розрахунок водогосподарського балансу, статистичну звітність 2ТП-водгосп, дозвіл на спеціальне водокористування та інші необхідні документи).
2.4.10. Розробляти й погоджувати з Водоканалом у встановленому порядку Паспорт водного господарства підприємства (Додаток 6 ).
2.4.11. Надавати допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації Підприємства та локальних очисних споруд. 
2.4.12. Повідомляти письмово про усунення порушень у строки, встановлені Водоканалом в актах обстеження. 
2.4.13. Не допускати накопичення забруднюючих речовин  в контрольних точках. Здійснювати необхідні заходи для запобігання попадання в КТ випадкових забруднень. Контрольний колодязь повинен бути в належному вигляді, мати доступ, не бути засміченим, заставленим будівельними матеріалами, транспортом, очищений від снігу та льоду. 
2.4.14. При порушенні Правил вживати необхідних заходів для їх усунення, а також інформувати про це Водоканал. 
2.4.15. Нести відповідальність за самовільне підключення до мереж Водоканалу та за підключення до своїх мереж субабонента без дозволу Водоканалу. 
2.4.16. Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації та водному об'єкту, які поніс Водоканал. 
2.4.17. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації в разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства. 
2.4.18. Утримувати зовнішні каналізаційні мережі і споруди, які перебувають на балансі Підприємства, у відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767( із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005 №2), та інших діючих нормативних документів. 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

3.1. Відповідальність Водоканалу та Підприємств, що користуються послугами міської каналізації, визначається відповідно до чинного законодавства та умов Договору. 
3.2. Підприємство несе відповідальність перед Водоканалом за режим та якість стічних вод, що скидаються у міську каналізацію: 
3.2.1. Приймання Підприємством стічних вод іншого Підприємства дозволяється тільки після погодження Водоканалу. 
3.2.2. Підприємство, яке приймає в свої мережі стічні води іншого Підприємства, несе відповідальність перед Водоканалом за їх якість та дотримання режиму скиду. 
3.2.3. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод Підприємств-орендарів, нежилих площ, приміщень, виробничих споруд та комплексів несе Підприємство-орендодавець. 
3.3. Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством: 
3.3.1. За технічний стан системи каналізації, яка знаходиться в нього на балансі. 
3.3.2. За відповідність якості очищених стічних вод, які скидаються у водний об'єкт, лімітам скиду забруднюючих речовин у цей об'єкт. 
3.4. У разі систематичного порушення Правил та невиконання Підприємством приписів по актах перевірки Водоканал має право письмово попередити абонента, обмежити йому відпуск води та скид у каналізацію або відключити абонента від міської системи водопроводу і каналізації та розірвати Договір, а також передати матеріали, які підтверджують факт порушення, до компетентних державних органів. 
3.5. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів України відшкодування збитків, нанесених внаслідок порушення природоохоронного законодавства (відповідно до "Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, нанесених державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів", затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.07.2009 № 389 із змінами і доповненнями та зареєстрованої Мінюстом України 14.08.2009 за № 767/16783), Водоканал має право пред'явити до Підприємства, з вини якого були допущені порушення, регресний позов на всю суму заподіяних збитків. 
3.6. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням Правил, і з вини яких відбулося руйнування мереж відповідно до формули: 
де Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством по відновленню зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.; 
Qі - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Підприємство, куб.м/добу; 
Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Підприємства, тис. грн. 
3.7. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам виконавчої державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал передає матеріали до компетентних державних органів. 
3.8. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Підприємства зобов'язані відшкодувати Водоканалу витрати на проведення робіт по відновленню пропускної спроможності трубопроводів та колекторів із залученням власних сил та засобів. 
3.9. За розміщення осадів і мулів (відходів), які утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їх подальшої обробки (мулові майданчики, мулові ставки, накопичувачі осаду, компостні майданчики, піскові майданчики тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, екологічний податок за розміщення відходів у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження. 
3.10. При використанні осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства екологічний податок за використаний об'єм осадів не стягується. 
3.11. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до застосування в сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком за розміщення відходів) розподіляється серед Підприємств, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів, та сплачується ними. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою: 
де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка повинна бути відшкодована і-м Підприємством; 
Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів та мулів, тис. грн.; 
Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Підприємством, т; 
- сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т. 
Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.7. 

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ 

4.1. У систему міської каналізації приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із побутовими стічними водами до вимог та нормативів ГДС у водний об'єкт. Скид стічних вод з перевищенням ДК заборонено. 
4.2. Стічні води Підприємства приймаються до міської каналізації, якщо їх якісні показники та режим скиду відповідають вимогам, які встановлені Правилами та Договором. 
4.3. Для Підприємств, що скидають стічні води в систему каналізації м. Умань, встановлено єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин на скиди стічних вод у комунальну мережу каналізації (додаток 1). ДК установлено відповідно до положення Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (розд.5), затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованим Мінюстом України від 26.04.2002 за № 403/6691, виходячи з технічних можливостей каналізаційних мереж й очисних споруд, з урахуванням затверджених ГДС речовин, що надходять із очищеними стічними водами в р. Уманку, і якісного складу з мереж водопостачання міста. 
4.4 Якщо Підприємство не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками, але проводить роботи з досягнення встановлених нормативів, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про прийом наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їхніх концентрацій і додатком графіка заходів щодо доведення якості й режиму їх скидів до вимог даних Правил. 
4.5. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні: 
4.5.1. Містити горючі домішки та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші. 
4.5.2. Містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, грати або відкладатися на їх поверхнях (сміття, харчові та виробничі відходи, грунт, лід, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше). 
4.5.3. Містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу. 
4.5.4. Містити речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (далі - ГДК) для води водойм або токсичні речовини, які перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблені методи аналітичного контролю. 
4.5.5. Містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення. 
4.5.6. Містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються. 
4.5.7. Мати температуру вище 40° С. 
4.5.8. Мати рН нижче 6,5 або вище 9,0. 
4.5.9. Мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше, ніж у 2,5 рази. 
4.5.10. Містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами. 
4.7. Не підлягають скиданню в міську каналізацію: 
4.7.1. Ґрунтові та дренажні води, нормативно чисті виробничі води, конденсат, якщо на їх скид немає дозволу. 
4.7.2. Осади з локальних очисних споруд, будівельне та побутове сміття, тверді відходи виробництва. 
4.8. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу: 
4.8.1. Кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини. 
4.8.2. Концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини. 
4.8.3. Стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів та бактеріальні забруднення, у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень. 
4.8.4. Стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин. 
Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів. 
4.9. У випадку, якщо кількість і склад стічних вод значно змінюється протягом доби, на Підприємствах та інших об'єктах повинні встановлюватися спеціальні ємності - усереднювачі, що мають достатній об'єм для забезпечення: 
4.9.1. Усереднювання витрати - рівномірного скиду стічних вод протягом доби, без перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод у порівнянні з допустимими для даного типу трубопроводів. 
4.9.2. Усереднювання концентрацій до рівня допустимих для скиду з метою виключення залпових скидів. 
4.10. Стічні води Підприємств, які скидаються асенізаційним транспортом на зливну станцію, повинні відповідати вимогам цих Правил. 

5. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ НЕЧИСТОТ НА ЗЛИВНУ СТАНЦІЮ 

5.1 . До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї й інші побутові стічні води. 
5.2 .  Згідно ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди" скидання рідких нечистот здійснюється тільки на зливальних станціях. 
 5.3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, які надходять у міську каналізацію через зливальну станцію від діючих підприємств , організацій й установ всіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових і реконструкції старих підприємств. 
5.4. Обсяги водовідведення формуються  за показниками засобів обліку водоспоживання абонента та на основі затверджених виконкомом Уманської міської ради норм водоспоживання з урахуванням ступеня облаштованості й кількості жителів (працюючих)  але не менше 25 л/добу на 1 людину (ДБН В.2.5-75:13 "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" п 7.1.1.). 
5.5. Відповідно до вимог ДСанПіН «Утримання територій населених місць»( затверджених наказом МОЗ від 17.03.2011 № 145 )для збору рідких відходів у районах, які не каналізовані, влаштовуються  водо непроникливі  вигріби.
5.6. В умовах децентралізованого водопостачання дворові вигрібні ями повинні бути віддалені від індивідуальних  водопровідних колодязів та каптажів на відстань не менш 20 метрів. 
5.7.Вигріб слід очищати в міру його заповнення, але не менш 1 разу в півроку.                                
5.8. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється. 
5.9. Забороняється скидати у вигрібні ями та на зливну станцію дощові та талі води, осади зі шламонакопичувачів, жировловлювачів і нафтовловлювачів тощо. 
5.10. Для вивезення стічних вод із вигрібних ям на зливну станцію діючим Підприємствам необхідно надати у Водоканал наступні документи: 
- дозвіл міського управління Головного управління Держсанепідслужби на облаштування вигребу; 
- викопіювання з плану міста в М 1: 500 з вказівкою площадки підприємства; 
- розрахунок водогосподарського балансу; 
- аналізів якісного складу рідких нечистот. 
5.11. Вивезення стічних вод для нових Підприємств можливо тільки за наявності проектів, розроблених та погоджених міським управлінням Головного управління Держсанепідслужби у відповідності до норм проектування, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України та цих Правил. 
5.12. Перевезення рідких відходів до місця їх скиду (зливальної станції) здійснюється силами Водоканалу, Підприємствами або особами, які мають відповідний дозвіл, що надалі іменується - Перевізник. 
5.13. Перевізник зобов'язаний одержати у Водоканалі Дозвіл на вивезення рідких побутових відходів за умови оплати витрат Водоканалу на прийом й очищення рідких побутових відходів. Дозвіл видається строком на три роки. Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу перелік Підприємств, які користуються його послугами. 
5.14. Підприємство зобов'язане надати Водоканалу дані про хімічний склад, обсяги рідких нечистот, укласти договір надання послуг по прийманню, транспортуванню та очищенню рідких побутових відходів та отримати Дозвіл на вивезення рідких побутових відходів. 
5.15. При вивозі рідких відходів Перевізником укладається договір на приймання рідких побутових відходів з Водоканалом. 
5.16. При вивезенні рідких побутових відходів Водоканалом, між Водоканалом і Підприємством укладається договір надання послуг по прийманню, транспортуванню та очищенню рідких побутових відходів. 
5.17. Основні дані щодо вигрібних ям заносяться в Санітарні паспорти (додаток 7), які є невід'ємною частиною Договорів надання послуг по прийманню, транспортуванню та очищенню рідких побутових відходів. 
5.18. Перевезення рідких відходів від місця їх скиду до зливальної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами. 
5.19. Якщо відстань між вигрібною ямою і місцем, до якого можливий під'їзд спеціалізованого автомобіля (Виконавця), перевищує 4 м і необхідне використання додаткових шлангів, а також у випадку якщо об'єкт забору нечистот перебуває за межами міста Виконавець стягує додаткову плату відповідно до калькуляції, що враховує проведення додаткового обсягу робіт. 
5.20. При зміні найменування Підприємства або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Підприємство або Перевізник зобов'язаний у семиденний термін офіційно повідомити Водоканал про зміни реквізитів. 
5.21. Водоканал здійснює технічний і санітарний контроль по виконанню вимог цього розділу Правил. 
5.22. При порушенні правил скиду рідких відходів Підприємство або Перевізник оплачує надані послуги по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності К=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф). 
5.23. Підключення Підприємств, які мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку при наявності письмового Дозволу Водоканалу з наступним демонтажем вигрібної ями. 
5.24. Підприємство зобов'язане забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Водоканал або Перевізник не несуть відповідальності за не вивіз рідких побутових відходів. 
5.25. Скид стоків асенізаційним транспортом у мережі та колектори міської каналізації не на зливну станцію заборонений. При скиді стічних вод з вигрібних ям, забруднень після споруд локальної очистки безпосередньо в міські мережі та колектора, а також при скиді стічних вод на зливну станцію без наявності технічних умов на устрій вигребу, скид є самовільним і Водоканал виставляє, в установленому порядку, Підприємству-порушнику рахунок за весь об'єм стоків, за розрахунковий період - місяць у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за послуги водовідведення. 
5.26. При порушенні правил  облаштування та експлуатації вигрібних ям ( будівництво негерметичного вигрібу , розлив нечистот або перехід рідких відходів у тверду фазу) оплата за вивезення й приймання рідких побутових відходів у цьому разі здійснюється з коефіцієнтом кратності Кк=10 за весь об'єм (коефіцієнт кратності включає основний тариф). 
5.27. Підприємства, що мають на своєму балансі вигрібні ями, зобов'язані узгодити з Водоканалом періодичність виконання аналізу якісного складу стічних вод та надати їх до Водоканалу. Якщо вивезення рідких нечистот виконується рідше, ніж раз на місяць або їх вивезення носить сезонний характер, то періодичність надання аналізів визначається з урахуванням даних обставин у кожному випадку окремо. 5.28. Всі питання, пов'язані з вивезенням рідких нечистот, які скидаються в міську каналізацію, регламентуються даними Правилами. 
5.29. Підприємства несуть установлену законодавством відповідальність за порушення вимог цих Правил у відповідності зі ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.                              
5.30.  Якість стічних вод, які скидаються асенізаційним транспортом на зливову станцію Водоканалу повинна відповідати нормативам ГДС в міську каналізаційну мережу, визначеними даними Правилами. Ступінь досягнення нормативів ГДС досягається шляхом розведення рідких нечистот. Ступінь розведення визачається  шляхом лабораторних досліджень.
                                     
6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА СКИД СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ м. Умань

6.1. Взаємовідносини між Водоканалом і Підприємствами регулюються Договором, цими Правилами і нормативними актами, що діють у період дії Договору. 
Водоканал надає послуги з приймання стічних вод. Підприємство здійснює скид стічних вод у каналізацію та сплачує вартість наданих послуг. 
6.2. Водоканал зобов'язується забезпечувати приймання стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що не перевищують ДК, встановлених цими Правилами. 
6.3. Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до каналізаційної мережі м. Умань, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом, Технічних умов. 
Приймання стічних вод Підприємств у систему міської каналізації здійснюється за Договором про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води та водовідведення. Договір складається на термін дії, який не перевищує трьох років. 
6.4. Договір укладається при наявності: Технічних умов каналізування (ТУ), що видаються Підприємству Водоканалом на підставі Акта обстеження Підприємства (додаток 8). Підприємства, установи, організації та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, що вперше приєднуються до комунальної системи каналізації, крім вищезгаданих документів, надають Акт приймання виконаної роботи по підключенню до міської каналізаційної мережі. 
6.5. Підприємство не має права скидати стічні води у міську комунальну каналізаційну систему без Договору про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води  та водовідведення. 
6.6. Для укладення Договору про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води та водовідведення Підприємства подають Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього Договору: 
- лист-заявку на укладання Договору із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристику складу стічних вод за кожним з випусків; 
- паспорт водного господарства (додаток 6); 
- схему або Генплан об'єкта в масштабі 1:500 із внутрішньою мережею водопроводу й каналізації Підприємства, випусками в міську систему й з позначеннями контрольних колодязів, погоджену службами Водоканалу. Схема повинна бути затверджена керівником підприємства і містити відповідну розшифровку умовних позначень;
- відомості Підприємств про займану загальну площу в га, у тому числі площа дахів, газонів, асфальтових мостових, ґрунтової поверхні та гравієвого покриття; 
- розрахунок водогосподарського балансу по встановленій формі відповідно до додатка 2 до цих Правил. 
- якщо розрахунок водогосподарського балансу не погоджено з Водоканалом, то об'єм водовідведення буде прирівняний до об'єму водоспоживання за цей період за всіма джерелами водопостачання. 
- якщо Підприємство приймає до своїх мереж стічні води іншого Підприємства, то розрахунок водогосподарського балансу, схема каналізації та заявка повинні відображати скид стічних вод Підприємства-субабонента. 
- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг; 
- довідку про водокористування з усіх джерел і копію дозволу на спецводокористування; 
6.7. Підприємство несе відповідальність за достовірність даних, що надаються. 
6.8. Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності: 
- проекту на приєднання до мереж каналізації м. Умань, розробленого відповідно до діючих норм проектування та погодженого Водоканалом в установленому порядку; 
- виконаних технічних умов (ТУ). 
6.11. До істотних умов Договору про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води  та водовідведення відносяться: 
- об'єми та режим скиду стічних вод; 
- розмір та порядок оплати послуг водовідведення з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) і понаддоговірними об'ємами визначається відповідно до цих Правил (розділи 8 та 9 Правил); 
- ДК забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Підприємством; 
- права та обов'язки сторін Договору; 
- відповідальність сторін Договору; 
- термін дії Договору; 
- за погодженням сторін у Договорі можуть бути зазначені інші умови. 
6.12. Підставами для відмови в укладенні Договору про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води  та водовідведення є: 
- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений відповідно до розділу 4 цих Правил; 
- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод; 
- перевантаження (вичерпання резерву пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд; 
- не виконання ТУ. 
6.13. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання цих Правил по деяких показниках, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про Приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів щодо доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил. 
Водоканал розглядає вищезгадані матеріали в 15-ти денний термін і може ухвалити рішення про укладення Договору на приймання понаднормативно забруднених стічних вод, встановивши для цього Підприємства додаткову плату за скид понаднормативних забруднень відповідно до розділу 9 цих Правил. 
6.14. Договір про надання послуг з централізованого водопостачання постачання холодної води  та водовідведення розробляє Водоканал у 30-ти денний термін з моменту подачі Підприємством листа-заявки та усіх документів, зазначених у п.6.6 цих Правил, відповідно до цих Правил, та передає два примірники Договору Підприємству-абоненту. 
6.15. У 20-ти денний термін абонент зобов'язаний оформити Договір зі свого боку та повернути один примірник Договору Водоканалу. 
Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його умов та підписання сторонами, якщо в Договорі не зазначено пізнішого терміну. 
6.16. Всі майнові спори стосовно Договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України. 

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ 
  м. УМАНЬ 

7.1. Підприємства зобов'язані здійснювати контроль за кількістю та якістю своїх стічних вод, що скидаються у систему міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом. 
7.2. Місця відбору проб Підприємствами повинні бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду, засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України. 
7.2.1. Підприємства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища", зобов'язані збирати і безстроково зберігати первинні дані про якість стічних вод, обробляти, узагальнювати й безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади. 
7.2.2. Інформація про лабораторне дослідження стічних вод подається до Водоканалу відповідно до погодженого графіка. Інформацію підписує керівник Підприємства й особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства відповідає за достовірність інформації. До інформації має бути прикладена завірена копія атестату акредитації лабораторії, яка виконувала дослідження якості стічних вод Підприємства. 
7.3. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Головного управління Держсанепідслужби або іншими лабораторіями, акредитованими у даній області вимірювань. 
7.4. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Підприємства. 
7.5. Підприємство повинно забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контроль за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. 
7.6. Відбір контрольних разових проб стічних вод Підприємства виконується уповноваженими представниками Водоканалу в присутності уповноваженого представника Підприємства, що фіксується в Акті відбору проб, який підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства. Відповідальність за відбір проб і дотримання умов техніки безпеки під час контролю Підприємства з боку Водоканалу покладається на його працівників - інженера й пробовідбірника. 
У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника Підприємства, який відмовився підписати акт. 
7.7. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж на 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал складає акт про перешкоду у відборі проб в односторонньому порядку. На підставі акта Водоканал виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності К=5 за розрахунковий місяць, в якому було вчинено дане порушення. Один екземпляр замовленим листом надсилається підприємству. 
7.8. При неможливості відбору проб (підпір у колодязі, перешкода доступу до контрольного колодязя та ін.) в акті відбору проб стічних вод про це робиться відповідний запис з вказівкою причин перешкоди відбору проб та припис про їх негайне усунення. Підприємство зобов'язано повідомити про виконання виданого припису в місячний термін, інакше Водоканал застосовує до Підприємства п. 7.7. цих Правил. 
7.9. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних і залпових скидах шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал та Головне управління Держсанепідслужби. 
7.11. Місця відбору проб 
7.11.1. Відбір проб проводиться з контрольної точки (КТ): 
7.11.1.1. Кожний об'єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської каналізації окремими випусками з обов'язковою вказівкою на кожному випуску КТ, погодженої з Водоканалом. 
7.11.1.2. КТ, як правило, повинна знаходитися за межами Підприємства, проте її конкретне місце розташування повинне бути погоджене Водоканалом. 
7.11.1.3. КТ на вимогу Водоканалу може бути винесена Підприємством за його межі, а також обладнана стаціонарними приладами контролю за кількістю та якістю стічних вод у кожному випуску. 
7.11.1.4. КТ завжди повинні бути доступними для огляду та відбору проб, вільними від завалів. 
7.11.1.5. Підприємства зобов'язані обладнати та маркірувати свої контрольні точки табличками, на котрих вказується: 
- назва підприємства; 
- номер контрольного колодязя; 
- місце розташування колодязя і відстань до нього (якщо табличка не знаходиться безпосередньо біля колодязя). 
7.11.2. У випадку відсутності маркірування контрольної точки контрольний колодязь для відбору проб визначається уповноваженим працівником Підприємства або персоналом Водоканалу, що відображається в акті відбору проб. 
7.11.3. Випуск Підприємства повинен бути обладнаний запірним пристроєм. 
7.11.4. При наявності декількох випусків Водоканал має право зобов'язати Підприємство об'єднати їх в один випуск. 
7.11.5. Періодичність контролю визначається відповідно до графіка відбору проб Водоканалу. 

7.12. Порядок відбору проб 
7.12.1. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює плановий відбір разових, а при необхідності, середньодобових проб стічної води в контрольних точках, вказаних на схемі каналізування Підприємства, погодженій Водоканалом. 
Вибіркові разові проби повністю характеризують склад та властивості стічних вод, відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин допустимим. Знайдені таким чином перевищення допустимих якісних показників є достатньою підставою для нарахування додаткової плати. 
7.12.2. Перед початком відбору проб перевіряється відповідність контрольної точки на схемі каналізації Підприємства контрольній точці на місцевості. Відбір проб здійснюється безпосередньо в КТ за допомогою пробовідбірника з усереднюванням проби та переливом її у спеціальні ємності для основного, паралельного та арбітражного аналізів. Усі проби нумеруються, арбражна опечатується з підписами представників Підприємства та Водоканалу та зберігається в хімічній лабораторії Водоканалу. 
7.12.3. Проба для основного та арбітражного аналізів доставляється в хімічну лабораторію Водоканалу для проведення хімічних досліджень.                                                                                        
7.12.4. При відборі проб складається акт відбору проб стічних вод, де фіксується здійснення відбору проб для основного, паралельного та арбітражного аналізів, стан та маркірування КТ відповідно до додатка 3 до цих Правил. 
7.12.5. В акт вносяться записи про відбір як однієї, так і більшої кількості проб, усі відібрані, як в один, так і в різний час (у межах одного розрахункового періоду) як з однієї, так і з декількох КТ; на випусках з одного або декількох об'єктів Підприємства. 
7.12.6. Час відбору та кількість проб визначаються Водоканалом і фіксуються в акті відбору проб стічних вод. 
7.12.7. При відмові представника Підприємства підписати акт останній підписується представниками Водоканалу з вказівкою П.І.Б. та посади представника Підприємства, який відмовився підписати акт. У цьому випадку акт відбору проб діє в односторонньому порядку. 
7.12.8. Хімічний аналіз проби проводиться за такими показниками: азот амонійний, БСК5, водневий показник (рН), завислі речовини, залізо, нафтопродукти, нітрити, нітрати, ХСК, фосфати, хлориди, АПАР, сульфати, мідь, нікель, цинк, хром трьохвалентний, хром шестивалентний, жири (ефіророзчинні речовини). Хімічний аналіз інших показників проводиться при необхідності з урахуванням специфіки Підприємства. 
7.12.9. Методики проведення хімічних аналізів повинні бути погоджені з органами державного нагляду (Міністерство екології та природних ресурсів України, Держжитлокомунгосп України). 
7.12.10. Загальні відомості щодо проб стічних вод (назва, місце, дата відбору) заносяться в зведений журнал контролю за якістю скиду стічних вод Підприємств та очисних споруд міста.                      7.12.11. У випадку виявлення порушення норм скиду забруднюючих речовин у міську каналізацію за результатами вимірювань заповнюється бланк "Результати вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод" (додаток 4) у трьох примірниках за підписом завідуючої лабораторією для подальшого оформлення документів. 
7.12.12. Основний аналіз в обов'язковому порядку проводиться згідно з показниками, що вказані у п.7.12.8 Правил. 
7.12.13. У випадку виявлення перевищення ДК, встановлених Договором або Правилами, результати основного аналізу, що проводиться Водоканалом, доводяться Підприємству повідомленням (замовленим листом або телефонограмою) в 15-дений термін. 
Підприємство зобов'язане сплатити рахунок Водоканалу в 5-денний термін після його отримання. 
7.12.14. Паралельний аналіз проби - це аналіз проби, відібраної паралельно з основним, виконаний Підприємством. Паралельний аналіз може бути використаний як Водоканалом, так і Підприємством для перевірки та уточнення результатів основного аналізу. 
7.12.15. Щоб уникнути фальсифікації у виконанні паралельного аналізу, представник Водоканалу супроводжує представника Підприємства до акредитованої лабораторії, де буде виконаний аналіз відібраної проби. 
7.12.16. Підприємство має право паралельний аналіз не проводити, якщо воно згодне з результатами основного аналізу. 
7.12.17. Паралельний аналіз може проводитися Підприємством тільки в хімічній лабораторії, що акредитована на право проведення вимірювань хімічних показників стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз. 
7.12.18. Результати паралельного аналізу оформляються відповідним документом лабораторії Підприємства. 
7.12.19. Паралельний аналіз в обов'язковому порядку проводиться згідно з показниками, що вказані у п.7.12.7 цих Правил. 
7.12.20. При відсутності результатів паралельного аналізу або незгоді Підприємства з порядком виконання арбітражного аналізу чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами основного аналізу. 
7.12.21. Водоканал має право погодитися з результатами паралельного аналізу та арбітражний аналіз не проводити. У такому випадку усі розрахунки проводяться згідно з розрахунками паралельного аналізу. 
7.12.22. Арбітражний аналіз здійснює Водоканал спільно з Підприємством у певній акредитованій хімічній лабораторії (за згодою сторін) у такому порядку: 
- до арбітражної проби додається акт відбору проб стічних вод; 
- зняття пломб з проби для арбітражного аналізу відбувається у присутності представника Підприємства, лабораторії та Водоканалу; 
- арбітражний аналіз проводиться тільки по інгредієнтах, щодо концентрацій яких виникли розбіжності; 
- результати арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз. 
7.12.23. Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжності результатів основного, паралельного та арбітражного аналізів проби, приймається значення (концентрація або в основному, або в паралельному аналізі), яке знаходиться ближче до концентрації даної забруднюючої речовини в арбітражному аналізі. У випадку, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, отримане в результаті проведення арбітражного аналізу, співпадає з середнім арифметичним значенням концентрацій основного та паралельного аналізів - приймається значення концентрації основного аналізу 
7.12.24. Усі витрати, пов'язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює Підприємство. 
7.12.25. Результати основного, паралельного та арбітражного аналізів розглядаються комплексно за наявності результатів аналізу усіх проб, вказаних в акті відбору проб. 
7.12.26. Устаткування для відбору проб повинне відповідати таким вимогам: 
- матеріал пробовідбірників та посуду для проб повинен бути хімічно стійким та не змінювати склад та властивості стічної води; 
- посуд повинен бути пронумерований та забезпечений кришкою, яка щільно закривається; 
- проби перевозять із дотриманням необхідних умов безпеки транспортом, який забезпечує їх збереження та своєчасну доставку. 
7.12.27. Результати аналізів обробляються, класифікуються та зберігаються Водоканалом протягом 3 років з моменту відбору проби. 
7.13. Про всі випадки перевищення ДК, аварійних та залпових скидів, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємство повинне негайно інформувати Водоканал та органи Головного управління Держсанепідслужби з роз'ясненням причин, що викликали ці порушення. 

8. НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. Умань

8.1. Водоканал здійснює скидання в р.Уманку  очищених стічних вод з вмістом забруднюючих речовин відповідно до лімітів, які встановлюються органами Мінекоресурсів України. 
Підприємства скидають стічні води в комунальну систему каналізації м. Умань і оплачують за послуги водовідведення відповідно до договорів з Водоканалом. Договори укладаються на підставі даних місцевих Правил, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 07.10.2008 за № 936/15627, та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів від 19.02.2002 за №37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.04.2002 за № 402/6690. 
Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані із транспортуванням і очищенням стічних вод і стягненням екологічного податку за забруднення навколишнього природного середовища (далі - екологічний податок). При недотриманні вимог договору й даних місцевих Правил приймання - оплатити Водоканалу плату за скид наднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Підприємствами. 
Контроль за прийомом стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснює Водоканал. 
8.2. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам та умовам укладеного Договору Підприємства сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством. 
8.3. Кількість стічних вод, які скидають Підприємства в міську каналізацію, визначається відповідно до договору згідно з Правилами користування. 
8.3.1. У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами: 
- по кількості води, що надходить від інших підприємств або передана ними по договірній, обліковій (звітній) і/або розрахунковій документації відпуску-прийому води; 
- по середньорічному об'єму стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій, і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення Підприємств або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Підприємств, у мережі водовідведення Водоканалу, як при загально сплавній, так і при роздільній системі водовідведення відповідно до п.4.10 "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України" від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 зі змінами згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012 №131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 557/20870. 
- метод визначення кількості стічних вод Підприємства встановлюється Водоканалом: 
1) за допомогою засобів обліку на водозаборах; 
2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах; 
4) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору; 
5) на підставі витрат води на технологічні потреби; 
6) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення. 
8.3.2. Понаддоговірні об'єми стічних вод Підприємств, що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. Підприємства зобов'язані сплатити Водоканалу за скид понаддоговірних об'ємів стічних вод у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов Договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення. 
8.3.3. Підприємства, які здійснюють скид, але не мають Договору (або у разі закінчення його дії), сплачують Водоканалу в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності Договору стічних вод відповідно до цих Правил. 
8.4. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень до системи каналізації м. Умань (Нn) встановлюються у цих Правилах на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб. м. стічних вод із вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами. Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається відповідно до п.2.3. Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів від 19.02.2002 №37, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 26.04.2002 за № 402/6690, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Уманьводоканал» УМР. 

9. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. УМАНЬ 

9.1. Величина плати за скид стічних вод у систему каналізації м. Умань (Пс) розраховується Водоканалом за формулою: 

Пс = Т·Vдог + 5·Т·Vпдог.+Vпз·Кк·Нn, 

де Т - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, грн./куб.м; 
Vдог - об'єм скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб.м; 
Vпдог.- об'єм скинутих Підприємством стічних вод понад об'єму, який обумовлений Договором, куб.м., визначається на підставі акта , на підставі якого виконується розрахунок, виписується рахунок та виставляється претензія. Підприємство зобов'язано провести оплату протягом п'яти днів з моменту отримання претензії; 
Vпз - об'єм скинутих Підприємством стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м. визначається на підставі актів-рахунків за послуги з каналізації, виписаними абоненту Водоканалом за розрахунковий період ; 
Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. Визначається на підставі Результатів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод (додаток 4); 
Нn - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./куб.м. визначається відповідно до п. 8.4. цих Правил. 
9.2. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, що скидаються в систему каналізації, порівняно з встановленими цими Правилами ДК, Підприємства зобов'язані провести оплату за скид понаднормативних забруднень Водоканалу, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод із вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нn), об'ємом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. 
9.2.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк= 20. 
9.2.2. За відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується Кк=2; на 2 і більше одиниць - Кк=10 
9.2.3. За перевищення відношення ХСК/БСК5 9.2.4. За скид стічних вод з температурою вище 40° С - Кк = 2. 
9.2.5. За скид тільки мінеральних солей - Кк = 2. 
9.2.6. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дренажного стоку, скид речовин, заборонених до приймання у міську каналізацію тощо) - Кк = 5. 
9.3. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, які скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою Договором або цими Правилами приймання допустимою концентрацією коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за формулою: 
Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати п'ять, окрім випадків, передбачених пунктами 9.2.1 і 9.2.2 цих Правил. 
9.4. Якщо Водоканалом встановлений факт скиду Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було передбачено Договором або цими Правилами, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5. 
9.5. Якщо встановлений факт одночасного скиду у міську каналізацію декількох забруднень з концентраціями, які перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк, визначають за формулою: 
де Сфі - фактична концентрація і-ої речовини в стічних водах Підприємства. 
ДКі - допустима концентрація і-ої речовини, яка встановлена Договором або цими Правилами приймання. 
Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації декількох речовин та інших порушень не може бути більше 10. (Якщо за розрахунком Кк вийшло більше ніж 10, то приймають Кк = 10, окрім випадків, передбачених пунктами 9.2.1., 9.2.2 цих Правил). 
9.6. Період, за який стягується плата за скид Підприємством стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, встановлених разовим аналізом, складає не більше трьох календарних місяців (місяць, в якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягуються за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період з даного об'єкта. 
9.7. Якщо Підприємство скидає стічні води у міську каналізацію декількома випусками розрахунок плати за понаднормативний скид проводиться за об'ємом стічних вод, що скинуті через випуск, де встановлено перевищення ДК, якщо перевищення зафіксовано у всіх випусках, встановлюється коефіцієнт кратності не більше 10 на кожний випуск. 
9.8. Якщо відсутні дані щодо об'ємів стічних вод за випусками розрахунок плати за скид проводиться на весь об'єм стічних вод, що скидаються Підприємством у міську каналізацію. 
9.9. У разі виявлення залпового скиду, об'єм скинутих стічних вод визначається за актами, де зафіксований початок та закінчення залпового скиду. 
9.10. Плата за скид стічних вод в міську каналізацію в період самовільного приєднання і (або) користування здійснюється за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/с та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу, з моменту самовільного приєднання. Розрахунковий період самовільного приєднання і (або) користування встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку приєднання виявити неможливо, то розрахунковий період становить один місяць. 
9.11. Нарахування плати за скид стічних вод Підприємств у систему каналізації м. Умань з порушенням Правил та договірних зобов'язань проводиться за формою відповідно до додатка 5. 
9.12. При навмисному прихованні Підприємством факту скидання обсягу стічних вод понад дозволений або несвоєчасне надання інформації про скидання в міську каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини з концентраціями, що перевищують допустимі, з Підприємства стягується плата в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу. 
9.13. За недотримання вимог Правил й інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків із заподіянням збитків Водоканалу й водному об'єкту, які відбулися в результаті порушення вимог даних Правил, Підприємства несуть відповідальність, передбачену законодавством. 

10. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. УМАНЬ

10.1. Плата за скид стічних вод Підприємств у систему каналізації м. Умань  вноситься Підприємствами згідно з розрахунками Водоканалу та виставленими ним рахунками в порядку та терміни, передбачені Договором. 
10.2. У випадку прострочення платежів з Підприємств стягується пеня відповідно до умов Договору. 
10.3. Плата за порушення Правил нараховується відповідно до розділу 8 цих Правил. 
10.3.1. Розподіл плати за скид понаднормативних забруднень у міську систему каналізації здійснюється Водоканалом: 
- 20 % перераховуються до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; 
- 80 % залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт та поліпшення експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд. 
Прочитано 2342 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/