http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Середа, 30 грудня 2015 07:13

Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської радиу новій редакції та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП

 

 a gerb      

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

    скликання

3 сесія

РІШЕННЯ

 25 грудня 2015 року № 6.10-3/7

Про  затвердження Положення

та Регламенту Центру надання

адміністративних послуг виконавчого

комітету Уманської міської радиу новій

редакції та внесення змін до переліку

адміністративних послуг, які надаються

через Центр надання адміністративних послуг

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, частин першої, п’ятої, дванадцятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктів 30, 36 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013р. №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою підвищення якості надання адміністративних послуг, ефективності роботи Центру надання адміністративних послуг та передачею йому функцій дозвільного центру м.Умань,

   міська рада ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції (додається).

     2. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції (додається).

     3.  Виключити з переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг пункти 24-29 додатку 1 до рішення Уманської міської ради від 31.01.2014р. № 3.10-48/6 "Про  затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції".

     4. Пункти 2,3 рішення Уманської міської ради від 31.01.2014 р. № 3.10-48/6 "Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції" вважати такими, що втратили чинність.

      5.  Пункти 4-7 рішення Уманської міської ради від 31.01.2014 р. № 3.10-48/6 "Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції" вважати пунктами 2-5 відповідно.

      6. Рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 13.06.2013 р. № 137 «Про затвердження учасників Центру надання адміністративних послуг» вважати таким, що втратило чинність.

      7. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

8. Контроль за виконанням  рішення  покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л. та постійну комісію міської ради  з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики (Кисляк С.Г.).

Міський  голова                                                                                  О.В.Цебрій

         ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення Уманської міської ради

 25 грудня 2015 року № 6.10-3/7

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Уманської міської ради

(нова редакція)

  1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради (далі - Центр) – це постійно діючий робочий орган, створений при виконавчому комітеті Уманської міської ради (далі – виконавчий комітет), в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру, як постійно діючого робочого органу, приймається  міською радою.

   3. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру функції з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру здійснює відділ адміністративних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уманської міської ради.

        4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

        5. Основними завданнями Центру є:

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається  міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

7. У Центрі, за рішенням міської ради, може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень міської ради.

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора, який організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор Центру є адміністратором відділу адміністративних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уманської міської ради, який  призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

11. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається міською радою.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимогЗакону України “ Про захист персональних даних";

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “ Про захист персональних даних ”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

15. Центр очолює начальник відділу адміністративних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уманської міської ради - адміністратор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

16. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції міській раді,  щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження, згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр, не рідше ніж два дні на тиждень, здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

Режим роботи Центру надання адміністративних послуг міської ради встановлюється міським головою відповідно до чинного законодавства.

Прийом суб’єктів звернень у Центрі встановлюється відповідно до режиму роботи Центру, згідно такого графіку:

понеділок, середа, п’ятниця, субота - 8.00 -15.00  (без перерви на обід);

вівторок, четвер - 13-00 - 20.00 (без перерви на обід);

неділя - вихідний.

За рішенням міської ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Секретар міської ради                                                            Л.М.Кирилюк

Лірник Л.С.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення Уманської міської ради

 25 грудня 2015 року № 6.10-3/7

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг

 виконавчого комітету Уманської міської ради

(нова редакція)

І. Загальна частина

1. Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради (далі - Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. У Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2) стабільності;

3) рівності перед законом;

4) відкритості та прозорості;

5) оперативності та своєчасності;

6) доступності інформації про надання адміністративних послуг;

7) захищеності персональних даних;

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

9) неупередженості та справедливості;

10) доступності та зручності для суб'єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

1. Центр розміщується в зручному для суб'єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується міським головою з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Вхід до Центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб'єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування Центру.

2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб'єктів звернення працівниками Центру. Суб'єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

1) сектор прийому;

2) сектор інформування;

3) сектор очікування;

4) сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв'язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб'єктам звернення забороняється.

3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб'єктів звернення з питань роботи Центру.

4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб'єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб'єктами звернення необхідних документів.

5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування, у разі потреби, обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, які мають проблеми із зором.

6. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб'єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

7. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб'єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

Загальна площа сектору очікування та обслуговування становить - не менш як 70 кв. метрів.

8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

1) найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адреси веб-сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

8) прізвище, ім'я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адреси електронної пошти;

9) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

10) користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

11) Положення про Центр;

12) Регламент Центру.

9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб'єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб'єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб'єктами надання адміністративних послуг.

10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб'єктів звернення.

11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

12. На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб'єктами.

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

1. Міська рада, а також керівник Центру можуть вносити суб'єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб'єкт її надання своєчасно інформує міську раду, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

ІV. Робота інформаційного підрозділу Центру

1. Для надання допомоги суб'єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб'єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру:

1) інформує за усним клопотанням суб'єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

2) консультує суб'єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

3) надає іншу інформацію та допомогу,необхідну суб'єктам звернення до прийому їх адміністратором.

2. Центр створює та забезпечує роботу свого веб-сайту, де розміщується інформація, зазначена в пункті 8 розділу ІІРегламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, інша, корисна для суб'єктів звернення, інформація.

3. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4. Суб'єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

V. Керування чергою в Центрі

1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб'єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб'єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб'єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті Центру. Прийом суб'єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.

VІ. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

1. Прийняття від суб'єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

2. Прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

3. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

4. У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб'єкта звернення, пред'являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб'єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі, коли суб'єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб'єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб'єктом звернення до неї, у двох примірниках.Форма опису затверджується Регламентом (додаток1).

7. Суб'єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

8. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов'язаний з'ясувати прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб'єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв'язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

9. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.Формажурналу реєстрації затверджується Регламентом (додаток 2).

10. У разі, коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

12. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб'єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб'єктів надання адміністративних послуг.Форма листа-проходження справизатверджується Регламентом (додаток 3).

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

1. Після вчинення дій, передбачених розділом VІРегламенту, адміністратор Центру зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, який передав відповідні документи.

2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб'єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному міською радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку або в інший спосіб.

3. Після отримання справи суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

4. Контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру.

5. Суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний:

1) своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб'єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

3. Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб'єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

4. У разі незазначення суб'єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб'єктові звернення засобами поштового зв'язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

5. У разі, коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб'єктові звернення.

6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб'єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб'єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив Центр, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги.

Секретар міської ради                                                            Л.М.Кирилюк

                     

Лірник Л.С.

                                                                     

   

Додаток 1

до Регламенту Центру надання

адміністративних послуг виконавчого

комітету Уманської міської ради

ОПИС

вхідного пакета документів

_____________________________________________________________

(ПІБ / найменування суб’єкта звернення)

_______________________________________________________________________                      (назва адміністративної послуги та інформація про заяву)

                     Перелік документів згідно інформаційної картки адміністративної послуги

№ п/п Назва документу Кількість аркушів 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Спосіб повідомлення про результат надання адміністративної послуги (необхідне відмітити):  

□ особисто

□ засобами поштового зв’язку (вказати адресу)____________________________________________

□ засобами телекомунікаційного зв’язку (вказати номер телефону)___________________________

              

Спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (необхідне відмітити):

□ особисто

□ засобами поштового зв’язку (вказати адресу)____________________________________________

Дата та час складення опису:

«______»_________20___р.   _______ год. ______хв.

Реєстраційний номер справи  №­­­­­_______

Адміністратор Центру                           ________________________

                                                                               (ПІБ, підпис)                           М.П.

Опис вхідного пакета отримав:

 ____________________________                   ______________             _________________                                                

(П.І.Б. суб’єкта звернення або                                    (підпис)                      (дата)                           уповноваженого представника)

Додаток 2

до Регламенту Центру надання

адміністративних послуг виконавчого

 комітету  Уманської міської ради

                                                                  

 Журнал реєстрації вхідного пакета документівта результату надання адміністративної послуги

Реєстраційний номер Дата реєстрації документів

ПІБ/ найменування

суб'єкта звернення

Назва адміністративної послуги

ПІБ

адміністратора, який прийняв вхідний пакет документів

Суб'єкт  надання адміністративної послуги Контрольний термін виконання Результат надання адміністративної послуги Дата надходження результату Дата видачі вихідного пакета документів заявнику Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   

                         Додаток 3

до Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету  Уманської міської ради

Лист про проходження  справи

ПІБ / найменування суб’єкта звернення__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Справа  від «______»___________20___ р.  № ___________                                  

Назва адміністративної послуги_________________________________________________­­­­­___               

№ п/п Послідовність дій (етапів) Дата та час передачі, підпис, печатка Суб'єкт надання адміністративної послуги Дата та час отримання ПІБ та підпис відповідальної посадової особи
1 Передача адміністратором вхідного пакета документів        
            
           
  Передача вихідного пакета документів до ЦНАП         

Реєстрація вихідного пакета документів дата  «_____»______20___р. №______________

Повідомлення суб'єкта звернення про результат "_____"__________ __________

Вихідний пакет документів отримав:

 ____________________________                   ______________             _________________                                                

     (П.І.Б. суб’єкта звернення                                    (підпис)                               (дата)

або уповноваженого представника)

Вихідний пакет документів надіслано поштою:          ___________         _________

                                                                                                          (дата)                  (підпис)

Вихідний пакет передано для архівного зберігання:   ___________        __________                                                                                   

                                                                  

Прочитано 1167 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/