Print this page
Четвер, 25 лютого 2016 08:43

Аналіз регуляторного впливу (проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів»)

Назва регуляторного акта – проект рішення Уманської міської ради «Про затвердження  порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів».(далі – Рішення)

Регуляторний орган – Уманська міська рада.

Розробник документа – юридичний відділ виконавчого комітету  Уманської міської ради.

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до частини 1 статті 21 вказаного Закону інформація на запит надається безкоштовно. Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що «у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк». Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Згідно з частинами 3 та 4 статті 21 зазначеного закону встановлено, що у разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно, а також не стягується плата за копіювання та друк при наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес.

Станом на теперішній час посадові особи Уманської міської ради та її виконавчих органів безкоштовно надають інформацію запитувачам інформації. Оскільки особа – запитувач інформації має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту, то за відсутності здійснення плати за копіювання або друк документів може виникнути ситуація, коли запитувачі інформації зловживатимуть своїм правом на отримання інформації.

Проблеми забезпечення доступу до публічної інформації та економії і раціонального використання бюджетних коштів, не можуть бути вирішені інакше, як встановленням плати за копіювання або друк документів (обсягом більше 10 сторінок), що містять публічну інформацію.

2. Обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

На даний час в Уманській міській раді та її виконавчих органах  не має регуляторного акта який би регулював питання відшкодуванняфактичнихвитрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію. Тому є необхідність прийняття даного регуляторного  акта.

3.  Цілі державного регулювання

Цілями прийняття регуляторного акта є урегулювання відносин у сфері відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Уманська міська рада та її виконавчі ргани, з метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»,визначення чіткого механізму відшкодування відповідних витрат,а також забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

4. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Збереження існуючого стану можливе, оскільки частина 1 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що інформація на запит надається безкоштовно. Разом з тим, частинами другою та третьою цієї ж статті встановлено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, а розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Разом з тим, реалізація норми закону щодо безкоштовного надання інформації,у разі не встановлення розпорядником інформації розміру плати за копіювання або друк документів, потребує додаткових коштів з міського бюджету, зокрема, закупівлю паперу, картриджів для принтерів, ксероксів, покриття експлуатаційних та комунальних витрат, які в плановому обсязі передбачити неможливо, оскільки неможливо передбачити наперед кількість інформаційних запитів та обсяг інформації, яка за ними буде надаватися.

Розробка проекту Рішення доцільна, оскільки прийняття проекту Рішення дозволить забезпечити виконання частин другої та третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, передбачених на утримання Уманської міської ради та її виконавчих оранів, та компенсувати витрати коштів міського  бюджету, пов’язані з копіюванням або друком документів.

5. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію Уманською міською радою та її виконавчими органами пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту Рішення Уманської міської ради « Про затвердження  порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів») дозволить очікувати позитивні результати, зокрема:

- досягнення визначених цілей завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, який містить чітко визначений порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та розмір цих витрат;

- зменшення витрат з міського бюджету на копіювання та друк документів за запитами фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

- забезпечення виконання норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»;

- забезпечення доступності, урегульованості процесу взаємодії між запитувачами інформації та Уманською міською радою , її виконавчими органами з питань доступу до публічної інформації.

7. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

За результатами прийняття зазначеного рішення Уманської міської ради має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: отримання відшкодування витрат при наданні інформації за запитами Уманською міською радою та її виконавчими органами.

Вигоди Витрати
Сфера інтересів місцевого самоврядування

Часткове відшкодування витрат на копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію, та недопущення зловживань у сфері доступу до публічної інформації

Можливість збільшення витрат на копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію до 10 сторінок, та збільшення кількості запитів від одних і тих самих запитувачів

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Встановлення чітких механізмів отримання документів, що містять публічну інформацію в значних обсягах, які не дають підстав Уманській міській раді та її виконавчим органам для зловживань у наданні інформації; можливість обрання способу надання інформації

Здійснення витрат на копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію, які залежать від законодавчо визначеного рівня мінімальної заробітної плати та обсягу запитуваної інформації

Сфера інтересів громадян

Встановлення чітких механізмів отримання документів, що містять публічну інформацію в значних обсягах, які не дають підстав Уманській міській раді та її виконавчим органам для зловживань у наданні інформації; можливість обрання способу надання інформації.

Здійснення витрат на копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію, які залежать від законодавчо визначеного рівня мінімальної заробітної плати та обсягу запитуваної інформації.

8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Зазначений регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Термін дії акта не обмежено.

9. Показники результативності  регуляторного акта

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності (статистичні):

- надходження коштів на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію;

-  кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким надано відповідь/відмовлено у наданні відповіді на запит на інформацію;

 -   розмір коштів і час, що витрачатимуться  суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;

-    рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

 -   кількість скарг на дії посадових осіб Уманської міської ради та її виконавчих органах з питань доступу до публічної інформації.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

У разі виявлення неврегульованих проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення  відповідних змін до регуляторного акта.

Начальник юридичного відділу                                 А.М. Гришак

Прочитано 1507 раз