http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Четвер, 17 березня 2016 15:02

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ (Правила благоустрою території міста Умань на 2016-2020 роки)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

(Правила благоустрою території міста Умань на 2016-2020 роки)

Назва регуляторного акта – проект рішення Уманської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань на 2016-2020 роки».

Регуляторний орган – Уманська міська рада.

Розробник документа – відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

Правила благоустрою території міста Умань (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Умань всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій міста передбачає:

- Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексіві об’єктів.

- Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного,оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

- Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

На даний час на території м. Умань не має регуляторного акта, який би регулював питання благоустрою території м. Умань. Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

3. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста.

4. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Альтернативними способамидосягнення визначених цілей є:

1) Збереження існуючої ситуації. Відсутність чіткого порядку благоустрою території міста.

2) Відсутність чіткого порядку благоустрою території міста.

Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Уманської міської ради для виконання на території міста Умань, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Уманською міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

5. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення прораціональне використання, належного у тримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Уманською міською радою «Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань на 2016-2020 роки» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Уманської міської ради можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власнос ті: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

7. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення Уманською міською радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста.

8. Обґрунтування строку діїрегуляторного акта.

Рішення Уманської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань на 2016-2020 роки» є регуляторним нормативно - правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Умань, та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

9. Показники результативності регуляторного акта.

Для даного регуляторногоакта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

- кількості порушень правилблагоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на у тримання об’єктів благо устрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

- розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;

- розміри компенсацій відшкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта.

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регулятивності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Після прийняття рішенняУманської міською радою «Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань на 2016 - 2020 роки» протягом 11 (одинадцяти) місяців з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.

Протягом кожних 3 (трьох)років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

В.о. начальника відділу

житлово-комунального господарства                                          В.П.Харченко

Прочитано 3635 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/