http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Четвер, 07 квітня 2016 15:06

Аналіз регуляторного впливу (проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності в м. Умані»)

Назва регуляторного акта – проект рішення Уманської міської ради  «Про затвердження Порядку продажу  земельних ділянок комунальної власності в м. Умані».(далі – Рішення)

Регуляторний орган – Уманська міська рада.

Розробник документа – юридичний відділ виконавчого комітету  Уманської міської ради.

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

Надходження від продажу земельних ділянок – одне з вагомих джерел доходів міського бюджету і найбільше джерело доходів, до бюджету розвитку, є реальним резервом збільшення доходної частини міського бюджету. Надходження від продажу земельних ділянок спрямовуються проведення ремонтних, реконструкційних робіт та благоустрій міста.

Статтею 128 Земельного кодексу України визначено порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам. Відповідно до даної норми - продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної ділянки площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.

Якщо зробити аналіз ціни продажу земельних ділянок за останній час то вбачається, що ціна продажу земельних ділянок, що визначена експертною грошовою оцінкою в більшості випадків є в декілька разів нижчою за вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Це в свою чергу призводить до зменшених надходжень коштів до місцевого бюджету м. Умань від продажу земельних ділянок, що є неприпустимо при дефіцитному міському бюджеті.

Також, продаж земельних ділянок за ціною що в декілька раз нижча за вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки підвищує корупційні ризики та зловживання посадовими особами місцевого самоврядування.

З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету та мінімізації корупційних ризиків та зловживань посадовими особами місцевого самоврядування розроблений даний Порядок.

  1. Обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

            На даний час в Уманській міській раді не має регуляторного акта який би регулював процедуру продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Дане питання частково врегульоване ст.. 128 Земельного кодексу України, але як зазначалось в попередньому розділі ціна продажу земельних ділянок, що визначена експертною грошовою оцінкою в більшості випадків є в декілька разів нижчою за вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Це в свою чергу призводить до зменшених надходжень коштів до місцевого бюджету м. Умань від продажу земельних ділянок, що є неприпустимим. Саме тому є необхідність прийняття даного регуляторного  акта.

3.  Цілі державного регулювання

Удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном.

Збільшення надходжень доходної частини міського бюджету.

4. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

            Збереження існуючого стану можливе, оскільки статтею 128 Земельного кодексу України визначено порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам. Але даний порядок є недосконалий та такий який призводить до недонадходжень коштів до міського бюджету. Тому альтернативи прийняття даного регуляторного акта не має. 

            Відповідно до ст.. 140 Конституції України – місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

            Відповідно до статті 142 Конституції України – матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст.

            Відповідно до статті 143 Конституції України – територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

            Відповідно до статтті 26 Закону Ураїни «Про місцеве самоврядування в Україні» - виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються  питання вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

   Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України – до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад;

Нормами частин 1, 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Однак  це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

Враховуючи вищевикладене міська рада, як суб’єкт який наділений правом розпоряджатись землями  що є комунальною власністю, наділена повноваженнями приймати даний регуляторний акт.

При затвердженні Порядку очікується такі переваги :

- збільшення надходжень доходної частини міського бюджету;

- впорядкування механізму викупу земельних ділянок відповідно до вимог   ст. 128 Земельного кодексу України.

Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Уманської  міської ради для виконання на території міста Умань, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Уманською міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює  проблему.

5. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми продажу земельних ділянок комунальної власності за явно заниженою ціною та зниження корупційного ризику пропонується прийняти даний регуляторний акт, який встановить єдиний підхід до суб’єктів господарюванні при купівлі земельних ділянок в м. Умань. В проекті рішення «Про затвердження Порядку продажу  земельних ділянок комунальної власності в м. Умані» для подолання проблем які визначені в І Розділі даного аналізу регуляторного впливу пропонується  застосувати слідуючі норми: «Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону. Ціна земельної ділянки площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. В будь-якому випадку, якщо ціна земельної ділянки визначена за експертною грошовою оцінкою є меншою від нормативно грошової оцінки (чи певного відсотка в залежності від зонування) даної земельної ділянки, то ціна земельної ділянки визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації.»

Даний механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта

Позитивно на дію регуляторного акту може вплинути подолання кризових явищ в економіці міста. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця.

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття даного проекту надасть можливість:

- здійснювати викуп земельних ділянок під власним майном суб’єктами господарювання міста;

- збільшити доходну частину міського бюджету;

- направити додаткові кошти на благоустрій міста та ремонт доріг, тощо, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці міста.

З цією метою міська рада приймає «Про затвердження Порядку продажу  земельних ділянок комунальної власності в м. Умані».

8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку продажу  земельних ділянок комунальної власності в м. Умані» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Умань, та строк дії якого невизначено, з можливістю внесення до нього змін.

9. Показники результативності  регуляторного акта

Для даного регуляторного акту було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір, та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- надходження коштів до міського бюджету;

- кількість суб’єктів, які викуплять земельні ділянки;

- розмір коштів і час що буде витрачений суб’єктом підприємницької діяльності на виконання вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктами підприємницької діяльності з основних положень акта.

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, які надійдуть до міського бюджету та здійснити більш прозорим процес викупу земельних ділянок.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта

При визначенні заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Після прийняття рішення Уманської міською радою «Про затвердження Порядку продажу  земельних ділянок комунальної власності в м. Умані» протягом 12 (дванадцять) місяців, з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта, а саме буде здійснено порівняльний аналіз надходжень коштів до міського бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності  за аналогічний період попереднього року.

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.

Протягом кожних 3 (трьох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

Начальник юридичного відділу                                          А.М. Гришак

Прочитано 2603 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/