П'ятниця, 19 червня 2015 11:20

Про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

19.06.2015 р.      №  137 рк


Про початок проведення перевірки,
передбаченої Законом України
«Про очищення влади»


Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та  Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

          1. Провести перевірку,  передбачену Законом України «Про очищення влади», визначивши днем початку проведення перевірки 22 червня  2015 року.

2. Відділу інформаційного  забезпечення виконавчого комітету міської ради  (Бардецький Р.Б.) забезпечити доведення цього розпорядження  до відома  посадових та службових осіб  виконавчих органів Уманської  міської ради.

3.Керівникам управлінь, відділів, служб міської ради та виконавчого комітету  забезпечити ознайомлення працівників, у тому числі працівників, які тимчасово відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим розпорядженням.

4. Посадовим та службовим особам виконавчих органів міської ради у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу  кадрової роботи та з питань нагород виконавчого комітету міської ради власноручно написану заяву про те, що до неї застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою, згідно з додатком 1 або 2.

5. Відділу кадрової роботи та з питань нагород  виконавчого комітету міської ради  (Самсій Л.П.)  протягом трьох днів після одержання заяви:

1) підготувати та направити запити про проведення перевірки органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», відповідно до компетенції;

2) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Уманської міської ради інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

3) надсилає в паперовій формі до  Головного  територіального управління

юстиції у Черкаській області  повідомлення про початок проходження перевірки особою за встановленою формою;

         4) на підставі відповіді/висновку/копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, у триденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/копії судового рішення) підготувати  довідку про результати перевірки та подати її керівнику органу.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                        О.В.Цебрій

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови                                           С.Л.Клочко

Заступник міського голови                                                               Л.М.Кирилюк

Секретар виконавчого комітету                                                       Л.П Плотнікова

Начальник  загального  відділу                                                 Т.В.Лапіна

Начальник відділу інформаційного

забезпечення виконавчого комітету                                            Р.Б.Бардецький

Начальник юридичного відділу                                                  А.М.Гришак

ПІДГОТОВЛЕНО

Начальник  відділу кадрової роботи

та з питань нагород                                                                     Л.П.Самсій

 


 

 

 

Додаток 1
до розпорядження міського голови
___________    __________        2015 р.   

 

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                                          __________      
                                                                                                                        (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}

 

 

     

                                

 

                                 Додаток  2

 до розпорядження міського голови

                                                                                          ___________    __________        2015р.    

 

 

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я, ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                                            ____________

                                                             (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

Прочитано 1935 разів