Вівторок, 02 жовтня 2012 15:06

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Уманської міської ради від 27.02.2008р. №2.7-29/5 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності »

2. Виконавець заходів відстеження
Відділ комунального майна Уманської міської ради

3. Цілі прийняття акта
Затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності сприятиме удосконаленню процедури передачі майна міської комунальної власності  в оренду суб’єктам господарювання – фізичним та юридичним особам та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства в сфері оренди комунального майна.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження -  травень 2012 року
Період для відстеження 2008-2012 роки

5. Тип відстеження
Періодичне відстеження
 
6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи    одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- сума надходжень орендної плати до міського  бюджету та на рахунки бюджетних установ та комунальних підприємств;
- кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності;
- загальна площа об'єктів оренди 

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  підприємствами, установами та організаціями міської комунальної власності.  Спосіб одержання інформації: усний - оперативно щомісячно по телефону, на паперових носіях.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

по роках

2008

2009

2010

2011

2012

Надходження до міського бюджету плати за оренду майна

2437,6

2 190,0

1 795,6

1 740,5

1764,0*

Загальна площа кв.м.

17442

16346

13852

11129

11067**

Кількість діючих договорів

137

137

135

125

124**

* –  прогнозовані надходження за 2012 рік, розраховані по результатам за І квартал 2012 року;

** – статистичні дані станом на І квартал 2012 року.

   Аналізуючи фінансові результати від передання в оренду майна міської комунальної власності можна стверджувати, що у попередні роки при стійкому зменшенню діючих на початок періоду договорів оренди : у 2008 році – 137, у 2009 році – 137; у 2010 році – 135; у 2011 році – 125; у І кварталі 2012 року – 124 надходження орендної плати зростали, а саме:  у 2008 році – 2 437,6 тис.; у 2009 році – 2 190 тис.грн.; у 2010 році – 1 795,6 тис.грн.;  у 2011 році – 1 740,5 тис.грн.;  прогнозовані надходження у 2012 році – 1 764,0 тис.грн. Приріст надходжень від плати за оренду майна комунальної власності у попередніх періодах був пов′язаний з поступовим зростанням розміру орендної плати, який напряму залежав від росту у 2007-2008 роках ринкової вартості нерухомості. У 2009 році і у наступних роках спостерігається зменшення надходжень від оренди. внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи. Крім того, на зменшення рівня доходів від оренди вплинуло зменшення загальної площі орендованого майна, посилення конкуренції на ринку орендних послуг, зниженням ринкової привабливості об'єктів оренди, тощо. Проте, з 2010 року після стабілізації ринку орендних послуг, при зменшенні загальної площі, переданих в оренду приміщень та кількості договорів в 2011 році порівняно з 2010 роком, надходження від оренди в 2011 році залишились на рівні. У 2012році прогнозні показники мають незначний приріст доходів від оренди.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей
В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що Рішення сесії Уманської міської ради від 27.02.2008р. №2.7-29/5 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності » надало змогу привести процедуру передачі в оренду у відповідність до діючих нормативних актів у сфері оренди комунального майна та сприяло удосконаленню процедури передачі майна міської комунальної власності  в оренду суб’єктам господарювання – фізичним та юридичним особам.
Прочитано 1703 разів