Версія для друку
Понеділок, 31 серпня 2015 08:21

21 серпня 2015 року № 1-73/6 - Про відділ державного архітектурно- будівельногоконтролю Уманської міської ради

gerb

У М А Н С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

VIскликання

73 сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

21 серпня 2015 року № 1-73/6

Про відділ державного архітектурно-

будівельногоконтролю Уманської міської ради

Відповідно до статті 25, пункту 6 статті 26, статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Створити відділ державного архітектурно-будівельного контролю Уманської міської ради.

2. Затвердити загальну чисельність відділу державного архітектурно-будівельного контролю Уманської міської ради в кількості 6 штатних одиниць.

3. Затвердити Положення про відділ державного архітектурно - будівельного контролю Уманської міської ради (додається).

4. Відділу державного архітектурно - будівельного контролю Уманської міської ради після затвердження Кабінетом Міністрів України Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю внести на розгляд міської ради Положення про відділ державного архітектурно - будівельного контролю Уманської міської ради в новій редакції.

5. Доручити спеціалісту І категорії юридичного відділу виконавчого комітету Уманської міської ради, Сідлецькій Наталії Анатоліївні, підготувати та подати документи для державної реєстрації, згідно чинного законодавства.

6. Фінансовому управлінню Уманської міської ради (Петриченко А.В.) передбачити в бюджеті міста кошти для забезпечення функціонування відділу державного архітектурно - будівельного контролю Уманської міської ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л. та постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Добринін Л.З).

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                             О.В.Цебрій

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Уманської міської ради

21 серпня 2015 року № 1-73/6

Положення

про відділ державного архітектурно - будівельного контролю

Уманської міської ради

                 

м.Умань

2015

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю Уманської міської ради ( далі - Відділ) є виконавчим органом Уманської міської ради.

Повне найменування Відділу: «Відділ державного архітектурно - будівельного контролю Уманської міської ради».

Скорочене найменування: « ВДАБК Уманської міської ради».

2. Відділ підконтрольний та підзвітний Уманській міській раді, міському голові, заступникам міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

3. Місце знаходження та юридична адреса Відділу: 20300 Україна, Черкаська область, місто Умань, вул. Коломенська, 3.

4. Відділ підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, в межах, визначених законодавством.

5.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та указами Президента України, рішеннями Уманської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

6.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис Відділу затверджує міський голова.

7.Положення про Відділ та загальна штатна чисельність затверджується міською радою.

8. На посаду начальника та спеціалістів Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державнійслужбі за фахом. Усі працівники Відділу приймаються на посади і звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавствомУкраїни.

9. Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

10. Відділ має печатку із власним найменуванням, штампи та бланки.

                                                                    

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно - будівельного контролю, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, збереження та забезпечення порядку у будівельній галузі, захист комфорту та безпеки громадян, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об’єктів соціально-побутового призначення.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами Державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни.

2. Основними завданнями Відділу є:

1) забезпечення законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

2)розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

3)реалізація державної політики з питань державного архітектурно - будівельного контролю та нагляду.

3.Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, виконавчими органами Уманськоїміської ради, підприємствами, установами, організаціями.

ІII. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

1. Відділ здійснює повноваження, визначені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сферіархітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» з врахуванням змін до законодавства та Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, яке буде затверджене Кабінетом Міністрів України.

IV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

2. Начальник Відділу:

1)здійснює керівництво Відділом відповідно до цього Положення, посадової інструкції та чинного законодавства України, розподіляє обов’язки у Відділі;

2)несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

 

3)візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що стосуються здійснення архітектурно-будівельного контролю;

4)планує роботу Відділу, подає пропозиції щодо ефективної роботи відділу;

5)вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників Відділу;

6)подає пропозиції щодо проходження стажування та погоджує звільнення з посади працівників Відділу;

7)розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про Відділ, посадові інструкції працівників Відділу;

8)видає, у межах своєї  компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

9)організовує  виконання доручень працівниками Відділу;

10)організовує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, що відносяться до компетенції Відділу;

11)розглядає рекомендації постійних комісійміської ради, повідомляє про наслідки з прийнятих заходів;

12)звітує про проведену роботу Відділу перед міською радою та виконавчим комітетом в порядку, визначеному законодавством України;

13)від імені Відділу та в межах завдань, покладених на Відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю Відділу;

14)веде особистий прийом громадян та розглядає заяви громадян;

15)діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується в установленому законодавством порядку;

16)у підпорядкуванні начальника Відділу перебувають працівники Відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються в установленому законом порядку;

17)діє без довіреності від імені відділу, представляє його інтереси в суді, а також у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 1.Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Відділ цим положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між начальником і працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

                                    

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Зміни та доповнення до цього Положення, вносяться в порядку,

встановленому чинним законодавством.

2. Припинення Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                   О.В.Цебрій

                    

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови                                   С.Л.Клочко

Секретар виконавчого комітету                                          Л.П.Плотнікова

Начальник загального відділу                                            Т.В.Лапіна

Начальник фінансового управління                                        А.В.Петриченко

Начальник юридичного відділу                                          А.М. Гришак

Начальник відділу кадрової роботи

та з питань нагород                                                             Л.П. Самсій

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування, бюджету і фінансів                                    Л.З.Добринін

ПІДГОТОВЛЕНО

Начальник юридичного відділу                                          А.М.Гришак

Прочитано 1338 разів