Понеділок, 07 грудня 2015 15:03

03 грудня 2015 року № 2.3-2/7 - Про затвердження Положення про відділ адміністративних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уманської міської ради в новій редакції

 

                                                 a gerb                                                   

 УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

     VIIскликання

2 сесія

РІШЕННЯ

03 грудня 2015 року  № 2.3-2/7

 Про затвердження Положення про

 відділ адміністративних та дозвільних

 процедур виконавчого комітету

 Уманської міської ради в новій редакції

         Відповідно до частини четвертої статті 54, статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про адміністративні послуги", пунктів 30, 36 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про  відділ адміністративних та дозвільних  процедур виконавчого комітету  Уманської міської ради в новій редакції (додається).

2. Рішення міської ради від 14.10.2014р. № 2.5-60/6 «Про затвердження Положення про  відділ адміністративних та дозвільних  процедур виконавчого комітету  Уманської міської ради в новій редакції, вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням  рішення  покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л. та постійну комісію міської ради  з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної  політики (Кисляк С.Г.).

Міський голова                                                                                          О.В. Цебрій

        

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Уманської міської ради

«03» грудня 2015 р. № 2.3-2/7

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ адміністративних та дозвільних процедур

виконавчого комітету Уманської міської ради

(нова редакція)

І. Загальні положення

1. Відділ адміністративних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уманської міської ради (далі – відділ) утворюється з метою здійснення функцій з керівництва, матеріально – технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради (далі – Центр).

2. Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Уманської міської ради, який утворюється міською радою, забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань на території міста Умань.

3. Відділ підпорядкований міському голові, підконтрольний та підзвітний виконавчому комітету.

         4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», іншими законодавчими актами України, наказами Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями Уманської міської ради та виконавчого комітету, Положенням та Регламентом Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради, а також цим Положенням.

5. Відділ, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з виконавчими органами міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету

ІІ. Основні завдання відділу

   1. Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики в питаннях надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території міста;

2) організація надання адміністративних послуг, в  тому числі видачі документів дозвільного характеру у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

ІІІ. Основні функції відділу

 1. Відділ, відповідно до визначених повноважень, виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері надання адміністративних послуг та вживає заходів до усунення недоліків;

5) аналізує стан матеріально – технічного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради та вносить пропозиції щодо його покращення;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації визначених повноважень;

10) бере участь у розробленні проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) розглядає, в установленому порядку,  звернення громадян;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) постійно інформує населення про стан  здійснення визначених законом повноважень;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

17) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);

19) забезпечує захист персональних даних;

20) організовує надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

21) приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

22) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

23) організовує здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

24) забезпечує надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

25) забезпечує взаємодію між суб'єктами надання адміністративних послуг та документообіг;

26) забезпечує ведення в мережі Інтернет веб - сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;

27) організовує роботу щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

28) здійснює інші, передбачені законом повноваження.

ІV. Права

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

 1) одержувати, в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити, в установленому порядку, пропозиції міській раді щодо удосконалення роботи у сфері надання адміністративних послуг;

 4) користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 5) скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до компетенції відділу.

V. Структура відділу, відповідальність

1. Відділ очолює начальник відділу - адміністратор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством. На посаду начальника відділу - адміністратора призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або за фахом в інших сферах управління не менше 4 років.

2.Начальник відділу - адміністратор безпосередньо підпорядкований міському голові та секретарю виконавчого комітету.

3. Начальник відділу - адміністратор є керівником Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради.

4. Начальник відділу - адміністратор:

1) здійснює керівництво відділом, організовує його діяльність, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 2) розробляє проект Положення про відділ;

 3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження згідно чинного законодавства;

 4) планує роботу відділу;

 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях міської ради або виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 7) може брати участь у засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради;

 8) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб відділу;

 9) подає міському голові пропозиції щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) контролює якість та своєчасність виконання працівниками відділу обов’язків;

11) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

13) може здійснювати функції адміністратора;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5. Начальник відділу-адміністратор несе відповідальність за:

   1) своєчасне і якісне виконання визначених для відділу завдань і функцій, передбачених чинними нормативами, цим Положенням та Посадовою інструкцією, оперативних доручень і вказівок керівництва виконавчого комітету;

   2) оптимальний   розподіл   обов'язків   між   працівниками   відділу   та підвищення їх професійної кваліфікації;

   3) рівень   трудової   та   виконавської   дисципліни,   професійну   роботу працівників відділу;

   4)   своєчасне і достовірне надання інформацій та звітів, що належать до компетенції відділу;

        5) дотримання вимог цього Положення , використання наданих прав;

6) порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики та поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

 7) порушення правил та норм з питань охорони праці та пожежної безпеки;

    6. Начальник відділу – адміністратор:

  1) повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам відділу чи негативно вплинути на репутацію виконавчого комітету Уманської міської ради та її посадових осіб;

 2) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 7. Начальник відділу - адміністратор організовує роботу працівників відділу відповідно до функціональних обов’язків.

 8. Працівники відділу призначаються і звільняються міським головою, згідно з чинним законодавством та  несуть персональну відповідальність за невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання покладених на них обов’язків та функцій, недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні функцій, покладених на відділ, надання завідомо недостовірних відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

    9. Права та обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.

   10. Працівники відділу зобов'язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу - адміністратора згідно з розподілом обов'язків.

11. Структура та  чисельність відділу у складі виконавчого комітету затверджується міською радою. Штатний розпис відділу затверджує міський голова, у встановленому законодавством порядку.

12. До штату відділу входять: начальник відділу - адміністратор, адміністратори.

 13. Адміністратори організовують надання адміністративних послуг, в тому числі одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 14. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що є компетенцією відділу.

 15.     Матеріально - побутові та інші трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно норм, прав та свобод, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

16.  Ліквідація і реорганізація відділу проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар міської ради                                                             Л.М.Кирилюк

Лірник Л.С.

Прочитано 935 разів