Положення про постійні комісії Уманської міської ради VII скликання

 

gerb

Положення про постійні комісії

Уманської міської ради

VII скликання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

01 грудня 2015 року № 7-1/7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії

Уманської міської ради VII скликання

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I

 

1. Положення  про постійні комісії Уманської міської ради VII скликання         (далі - Положення) регулює порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій Уманської міської ради VII скликання і розроблене на підставі вимог частини 13 статті 46 та статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Постійні комісії міської ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та пропозицій міського голови.

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Голови постійних комісій мають право брати участь  в роботі Погоджувальної ради з правом дорадчого голосу.

8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

9. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Розділ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Постійні комісії, за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти стратегічних планів розвитку міста, проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки до них, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям в установлений ними строк.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

  1. Комісія з питань депутатської діяльності, інформаційної політики, захисту прав громадян, законності та правопорядку:

1) Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, дотримання ними депутатської етики, вимог  несумісності статусу депутата міської ради з деякими посадами  та видами діяльності, Закону України „Про запобігання  корупції”.

2) Готує, за дорученням ради, міського голови, рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, заслуховуванням звітів депутатів про їх діяльність у раді, роботу в складі постійної комісії, багатомандатному виборчому окрузі,   виконання ними рішень ради та її органів.

3) Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони державного і громадського порядку, громадян на території міста.

4)  Забезпечує зв'язок ради з засобами масової інформації з питань діяльності ради.

5) Попередньо заслуховує повідомлення керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, виконання міських програм забезпечення правопорядку, попередньо розглядає їх проекти, сприяє в роботі правоохоронних органів.

6)  Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

2. Комісія з питань планування, бюджету і фінансів:

1) Попередньо розглядає проекти планів та програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання; спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2) Здійснює контроль за виконанням планів та програм економічного і соціального розвитку і бюджету; проводить роботу з виявлення внутрігосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, контролює  власні надходження бюджетних установ та використання  цих надходжень.

3) Вносить на розгляд сесії пропозиції щодо використання додатково одержаних доходів в процесі виконання міського бюджету, використання вільних бюджетних коштів.

4)  Готує пропозиції  щодо проекту положення про порядок формування та використання цільових фондів.

5) Бере участь у розгляді інших питань, пов'язаних з плануванням і бюджетно - фінансовою діяльністю ради.

6)  Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

3. Комісія з питань  розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики:

1) Попередньо розглядає програми економічного та соціального розвитку та бюджету міста.

2)  Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради  і виконкому з питань реалізації заходів, розроблених на  виконання загальнодержавних  та регіональних  програм у сфері економіки та підприємництва.

3) Сприяє зовнішньо - економічним зв'язкам підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності і залученню інвестицій для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури міста, туризму.

4) Розробляє рекомендації стосовно стабілізації виробництва в місті та доводить їх до відома керівників виробничої сфери.

5)  Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради і виконкому з питань розвитку підприємництва.

6) Співпрацює з міськими об'єднаннями приватних підприємців та підприємницьких структур, сприяє їм  у вирішенні статутних завдань згідно чинного законодавства.

7)  Бере участь у розробці та реалізації цільових програм підтримки малого підприємництва.

8) Проводить необхідну пропагандистську роботу, спрямовану на формування сприятливої громадської думки щодо підприємницької діяльності.

9)  Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

10) Відповідно до частини 2 статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на комісію покладається повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики (відповідальна постійна комісія).

4. Комісія з питань управління комунальною власністю:

1) Розглядає, відповідно до закону, пропозиції щодо відчуження  комунального майна, проекти місцевих програм приватизації та перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; здійснює контроль за ходом виконання цих програм.

2)  Попередньо розглядає:

-        пропозиції щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватись в концесію;

-        питання щодо надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність або передачі об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної та інших форм власності;

-       питання щодо придбання, в установленому законом порядку, приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку, розірвано або визнано недійсним;

-       пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності міської територіальної громади;

-       питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями;

-       пропозиції щодо передачі об’єктів комунальної форми власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, в оренду, продажу і купівлі, використання як застави, умов використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування та оренду.

3)  Розглядає пропозиції (вносить пропозиції) щодо передачі іншим органам окремих повноважень управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

4)  Вивчає ситуацію в сфері забезпечення житлом, надає рекомендації щодо її поліпшення.

5) Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

5. Комісія з питань архітектури,  регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного середовища:

1)  Попередньо розглядає:

-       питання про стан та розвиток в місті землекористування, архітектури, будівництва та екології, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;

-       пропозиції щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

-       питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

-       пропозиції щодо організації територій і об'єктів природно - заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

-       питання про надання згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає міську територію;

-        питання  архітектури,  звернення  підприємств, установ та громадян з питань землекористування, приватизації земельних ділянок, про попереднє погодження місця розташування об'єктів;

-        проекти місцевих програм благоустрою, охорони довкілля та інших у сфері охорони навколишнього природного середовища, правил торгівлі  на ринках, додержання тиші в громадських місцях,  за порушення яких передбачено  адміністративну відповідальність.

2)  Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконкому з питань дотримання земельного та природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів.

3) Здійснює контроль за дотриманням затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій міста,
координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

4) Готує пропозиції раді з питань боротьби зі стихійним лихом,
епідеміями, епізоотіями , створення комунальної аварійно-рятувальної служби та питань цивільного захисту населення.

5)  Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

6. Комісія з питань освіти, науки, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту:

1)  Попередньо розглядає:

-        цільові програми з питань освіти  та науки, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту;

          -        пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти і культури, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та шкільних закладів;

         -                  питання щодо реорганізації або ліквідації діючих комунальних  дошкільних навчальних закладів.

         2)  Сприяє:

-         підтримці талановитої та обдарованої молоді;

-         зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти, культури, фізкультури та спорту;

-        організації та удосконаленню учнівського та студентського самоврядування, проведенню міських та міжнародних конкурсів, семінарів, запровадженню нових форм співпраці з іншими регіонами України та зарубіжними країнами щодо реалізації молодіжної політики в місті;

-        інтеграції вузів міста у світову та європейську системи освіти, часткової переорієнтації діяльності вищих навчальних закладів на навчальний, науковий та інноваційно-інвестиційний бізнес, зміні статусу навчальних закладів;

-        розвитку гендерних ініціатив, поліпшенню соціального становища молоді та сімей, житлового кредитування цієї категорії, відродженню національних родинних традицій, підвищенню авторитету української сім’ї,   соціального супроводу молоді, яка перебуває в місцях позбавлення волі або умовно засуджена;

-        вирішенню проблем зайнятості та підтримці підприємницької діяльності молоді;

-        формуванню здорового способу життя у молодіжному середовищі;

           -       діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, туризму, фізкультури та спорту;

          -        забезпеченню, відповідно до законодавства, провадження виставкової діяльності, вживає заходів щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав,  вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

-        розвитку спорту серед людей з обмеженими фізичними можливостями;

-        облаштуванню спортивних майданчиків у мікрорайонах міста.

         3)  Організовує роботу та здійснює контроль  щодо забезпечення дотримання законодавства про мови в Україні.

4)  Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконкому з питань розвитку галузей, віднесених до відання комісії.

5)  Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

7.  Комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення

1)  Попередньо розглядає:

-        проекти програм реалізації державної політики та концепції        реформування  галузі охорони здоров’я, соціального захисту, медикаментозного забезпечення, санітарного та епідемічного благополуччя населення, соціально – економічного розвитку та бюджету, інвестицій щодо питань охорони здоров’я, соціального захисту та санітарного і епідемічного благополуччя населення;

-        прогнози розвитку мережі закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення, аптечних закладів;

-        медико – статистичні аналізи показників діяльності закладів охорони здоров’я, стану здоров’я населення, потребу у кадрах;

-        подання з нагородження міськими почесними відзнаками в галузі охорони здоров’я та соціального захисту.

2)  Сприяє:

-        підбору керівних кадрів в охороні здоров’я та соціальному захисті населення;

-        роботі щодо погашення заборгованості з виплати зарплати, державному регулюванню цін;

-        соціальному  захисту інвалідів, багатодітних матерів, учасників війни та ліквідації аварії на ЧАЕС, дітей війни, учасників АТО, медичних працівників та працівників соціального захисту населення;

-        розвитку міжнародних зв’язків в галузях охорони здоров’я та соціального захисту населення;

-        впровадженню міжнародних та державних проектів, передового досвіду, інвестиційних програм та інноваційних технологій в галузях охорони здоров’я та соціального захисту населення.

  1. Співпрацює з постійними комісіями з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення районних та обласної рад.

4)   Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконкому з   галузевих питань, віднесених до відання комісії.

5)    Розглядає інші питання, віднесені до компетенції міської ради.

Розділ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1 .Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.Засідання постійної комісії скликається за необхідності, але не рідше разу в квартал та згідно з планами роботи і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4. Якщо при голосуванні кількість голосів, поданих "за" та "проти" буде рівною, право вирішального голосу надається голові комісії.

5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатись постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті

постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій та оформляється протокол спільного засідання.

6. Постійна комісія планує свою роботу (поточне планування - на квартал, перспективне - на рік), узгоджуючи свої плани з планами роботи ради.

7. З числа депутатів, які входять до складу постійних комісій, обираються заступник і секретар комісії. Рішення оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

 

Прочитано 3742 разів