РЕГЛАМЕНТ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

 

     gerb  

 

       

РЕГЛАМЕНТУМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VІI  СКЛИКАННЯ

(З урахуванням змін від 19.02.16 р. № 2.5-7/7)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

01 грудня 2015 року № 5-1/7

у редакції рішення міської ради

від  19.02.16 р. № 2.5-7/7

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади роботи міської ради

1. Міська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів, і відповідно до закону, представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок роботи Уманської міської ради VІI скликання (далі - міська рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності  встановлюється Конституцією України,  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом Уманської міської ради VІIскликання (далі -   Регламент).

3. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення сесій міської ради, формування органів місцевого самоврядування, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, механізм формування постійних та тимчасових контрольних комісій, фракцій та  депутатської більшості.

Стаття 2. Місце проведення  та мова ведення засідань міської ради

1. Міська рада проводить засідання в Будинку рад .

2. За рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради,  або на вимогу міського голови її засідання можуть проводитися   в іншому місці.

3. Засідання міської ради ведуться державною мовою.

4. Промовець, який не володіє державною мовою,  може виступати іншою мовою. Переклад його виступу, в разі необхідності, забезпечує апарат ради  або виконавчого комітету міської ради.

Стаття 3.  Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Засідання міської ради  є відкритими і гласними, крім випадків установлених Конституцією України  та цим Регламентом.

2. Відкритість засідань  міської ради  забезпечується шляхом допуску на них представників засобів масової інформації, а також присутністю на запрошення міського голови  членів виконкому, начальників управлінь, відділів, служб міської ради, представників підприємств, установ і організацій, незалежно  від форм власності, депутатів Верховної ради України, обласної  та інших осіб.

На будь-якому засіданні, відкритому чи закритому, мають право бути присутніми  прокурор міста та голова Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робо­чого дня, що передує пленарному засіданню та припиняються за 15 хвилин до початку роботи сесії міської ради. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу. Пропозиції щодо запрошених тих чи інших осіб  на сесію можуть вносити міському голові представники постійних комісій, фракцій та депутатської більшості.

3. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівни­ків), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

4.Представникам засобів масової інформації можуть надаватись документи, які надаються депутатам міської ради, або  можливість ознайомитися з ними  у секретаря міської ради, а також у відділі взаємодії з депутатами міської ради,   за винятком тих,  про не розголошування чи ненадання яких, у встановленому порядку, прийняте відповідне рішення.

5. У разі порушення представником засобів масової інформації закону  або цього Регламенту,   він позбавляється права бути присутнім на засіданні, про що приймається рішення міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

6. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом їх висвітлення в засобах масової інформації, а також шляхом  розміщення на офіційному  веб -сайті міської ради в мережі Інтернет та в бібліотечній системі міста рішень ради.

Стаття 4. Закриті пленарні засідання міської ради

1. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням міської ради,  прийнятого більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутні особи, присутність яких визначено міською радою необхідною.

Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засідання міської ради, забороняється   використовувати фото-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

4. Наприкінці закритого  пленарного засідання приймається відповідне рішення.

5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється відповідними працівниками в режимі, що унеможливлює  розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Розділ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 5. Форми роботи міської ради

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові  та позачергові.

2. Відкриття і завершення сесії міської ради оголошується міським головою, а в разі його відсутності секретарем ради або  одним з депутатів ради, який, за дорученням ради, головує на її засіданні.

3. Кожна сесія міської ради починається і завершується виконанням у залі засідань Державного Гімну України. У залі, де проводиться пленарне засідання міської ради, виставляються Державний  Прапор та Прапор міста.

4. Сесії  міської ради  складаються із засідань міської ради, засідань постійних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи депутатів у депутатських групах, фракціях, депутатській більшості та з виборцями.

5. Засідання сесій міської ради, крім першої (частина 6 статті 5 цього Регламенту) скликаються міським головою.

6. Перша сесія новообраної міської  ради  скликається міською (територіальною) виборчою комісією не пізніше  як  через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в  кількості не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше  пленарне  засідання першої сесії  відкриває голова зазначеної (територіальної) виборчої комісії,  який  інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки  виборів    міського  голови.  З  моменту  визнання  повноважень  депутатів ради нового скликання та  новообраного міського голови  головує на пленарних засіданнях ради першої  сесії новообраний голова.

На першому засіданні першої сесії міської ради  може утворюватись робоча група з підготовки матеріалів для розгляду на другому засіданні першої сесії міської ради.

У разі  якщо  на  час  проведення  першої  сесії  
міський голова не обраний,  про що на сесії  ради інформує голова (територіальної) виборчої комісії,  рада обирає  тимчасову  президію  з  числа  депутатів  ради в кількості трьох -  п'яти осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують  на  пленарних  засіданнях  ради  до  обрання  секретаря  ради.  З часу  обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

7. Наступні  сесії  ради  скликаються     міським   головою.

8.  Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

9. У  разі  немотивованої  відмови   міського голови  або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається   секретарем  міської ради.

Сесія скликається у випадках:

1)  якщо  сесія  не  скликається міським  головою  у   строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом;

2) якщо міський голова, без поважних причин, не скликав 
сесію  у  двотижневий  строк  після  настання  умов,  передбачених 
частиною 10 цієї статті.

10. Сесія міської ради  повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї  третини   депутатів   від   загального  складу  ради, 
виконавчого комітету  міської ради.

11. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах сьомій та дев'ятій цієї статті,  у двотижневий строк не скликають сесію  на  вимогу  суб'єктів,  зазначених у частині десятій  цієї статті, або у  разі,  якщо  такі  посади  є  вакантними,  сесія  може бути скликана  депутатами міської ради,  які  становлять  не  менш  як одну  третину складу ради, або постійною комісією ради.

12. Рішення  про  скликання  сесії міської  ради, відповідно до частин 
сьомої, дев'ятої  та  одинадцятої  цієї  статті, доводиться до відома 
депутатів  персонально, а до  населення -  не  пізніш  як  за  10 днів до сесії у засобах масової інформації  або в інший спосіб.

13. Позачергові сесії із зазначенням порядку денного скликаються за пропозицією міського голови або ініціаторів з числа депутатів,  не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради та наданням матеріалів у день проведення сесії або при реєстрації.

14. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення воєнного чи надзвичайного стану, міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

15. Сесію міської ради відкриває і веде  міський голова,  а  у  випадках,  передбачених частиною дев'ятою цієї статті,  - секретар ради.

У випадку,  передбаченому  частиною  десятою   цієї  статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з  депутатів міської ради, а  міська рада приймає рішення щодо головуючого на сесії.

16.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні 
бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради.

17. Пропозиції  щодо  питань на розгляд ради можуть вноситися 
міським  головою,   постійними   комісіями,  депутатами, фракціями та Більшістю,  виконавчим комітетом міської  ради та загальними зборами громадян.

Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до  закону  є  регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог  Закону України   "Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності" .

18. Не  пізніш  як  на  другій сесії затверджується Регламент 
 міської  ради,  а також Положення про  постійні  комісії ради. Тeкcотовлено у Верховній Раді України )

  19. Порядок  проведення  першої  сесії міської ради, порядок обрання 
секретаря міської  ради,  скликання  чергової та позачергової сесії ради, призначення  пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних  засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії 
визначаються цим  Регламентом, з урахуванням вимог Закону України 
"Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності". До прийняття Регламенту міської ради чергового 
скликання  застосовується  Регламент міської ради, що діяв у попередньому 
скликанні. 

           20. Протоколи  сесій  міської   ради,  прийняті  нею  рішення  підписуються особисто  міським  головою,  у  разі  його відсутності - відповідно  секретарем   міської   ради,   а  у  випадку,  передбаченому частинами десятою  та одинадцятою  цієї статті, - депутатом  ради, який, за дорученням депутатів, головував на її засіданні.

Стаття 6. Повноваження міської ради

   Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

  1. затвердження  Регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому    Законом   України «Про місцеве самоврядування в Україні» (частина 3 статті 59), цим Регламентом (частина 1 статті 8).

5) затвердження, за пропозицією міського голови, структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення, за поданням міського голови, інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких  призначає або затверджує міська рада;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття, відповідно до законодавства, рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та  міського голови;

19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

20) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку  міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

22) затвердження міського  бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання міського бюджету;

23) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

24) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

25) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

26) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з  міського  бюджету;

27) прийняття рішень щодо надання, відповідно до чинного законодавства, пільг  з місцевих податків  і зборів;

28) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського  бюджету;

29) прийняття рішень щодо відчуження, відповідно до закону, комунального майна; затвердження міських  програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання, в установленому законом порядку, приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого, в установленому порядку, розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності  міської територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів  допускається лише за згодою міської  громади (загальних зборів)  або на підставі результатів місцевого референдуму;

30) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності міської територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

31) створення, у разі необхідності, органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

32) вирішення, відповідно до законодавства, питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

33) вирішення, відповідно до закону, питань регулювання земельних відносин;

34) затвердження, відповідно до закону, ставок земельного податку.

35) вирішення, відповідно до закону, питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

36) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

37) надання, відповідно до законодавства, згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає  територію міста;

38) заслуховування інформації прокурора та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на  території міста;

39) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;

40) затвердження, в установленому порядку, місцевих містобудівних програм, генерального  плану забудови міста,  іншої містобудівної документації;

41) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

42) встановлення, відповідно до законодавства, правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

43) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

44) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

45) прийняття рішень щодо створення спеціальних вільних та інших зон, змінам в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

46) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках,  передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

47) затвердження статуту територіальної громади;

48) затвердження, відповідно до закону, Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

49) вирішення, відповідно до закону, питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;

50) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

51) створення, відповідно до законодавства,комунальної аварійно-рятувальної служби;

52) затвердження, відповідно до закону, Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

53) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

54) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах  міської  території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Стаття 7. Організація та ведення пленарних засідань міської ради 

1. Перед відкриттям  кожного пленарного засідання проводиться поіменна реєстрація депутатів  міської ради, яка засвідчується особистим підписом депутата. Після реєстрації  список подається головуючому на сесії.

2. На сесії міської ради відкритим голосуванням з числа депутатів обирається секретаріат сесії.

        3. Секретаріат  сесії забезпечує протоколювання або  аудіо-цифровий запис засідання сесії, веде запис бажаючих виступити,  приймання депутатських запитів, запитань, довідок, повідомлень, заяв,  пропозицій та інших матеріалів, підрахунок голосів при відкритому голосуванні.

         По закінченні сесії секретаріат оформляє і подає протокол засідання сесії у відділ взаємодії з депутатами або секретарю міської ради для остаточного опрацювання та подання його  на підпис міському голові (головуючому).

         4. Сесія міської ради обговорює і приймає порядок денний.  Питання про включення пропозицій в порядок денний сесії вирішується  шляхом відкритого голосування щодо кожної пропозиції простою більшістю голосів від загального числа депутатів.

        5. Порядок денний  сесії та проекти рішень, запропоновані для розгляду на сесії, попередньо, не пізніше, ніж за 3 дні до сесії обговорюються на засіданнях постійних комісій (можливо, спільних), депутатських груп, фракцій, депутатської більшості  та, в разі потреби, на засіданні Погоджувальної ради.

        6.  Проекти рішень, які пропонуються для розгляду на сесії, не пізніш як за 5 днів до її відкриття,  надаються  в постійні комісії міської ради  для подальшого ознайомлення з ними депутатів та обговорення в  постійних комісіях. Проекти рішень можуть надсилатись в електронному вигляді на e-mail депутата міської ради.

        7. Засідання сесії міської ради, як правило, розпочинається о 10.00. Тривалість кожного засідання - 1,5 години з 15 - хвилинною перервою.

       Час для доповіді на засіданнях сесії надається, як правило в межах    50 хв., для співдоповіді - до 15 хв., виступаючим, які беруть участь в обговоренні - до 7 хв., для повторного виступу - до 3 хв. За згодою більшості депутатів головуючий на засіданні може продовжити час для виступів.

          8.  Депутат міської ради може брати участь в обговоренні  одного і того ж питання, як правило, не більше двох разів.

         Слово за порядком ведення засіданнях сесії,  для довідок, відповідей на запитання, а також роз'яснень надається позачергово.

         Міський голова, секретар ради, заступники міського голови та секретар виконкому можуть взяти слово для виступу позачергово.

         9. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, але запрошуються на сесію, визначає міський  голова ради з урахуванням   пропозицій постійних комісій міської ради. Присутність запрошених на сесію має бути обумовлена їх необхідністю  при розгляді питань  порядку денного.  Головуючий на пленарному засіданні  повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію міської ради.

       10. Головуючий на засіданні, за погодженням з депутатами, шляхом голосування, може надати слово запрошеним на сесію  на їх прохання (звернення).  Запрошені особи можуть вносити пропозиції, але не мають права втручатися в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди.

У разі невиконання цих вимог, вони за рішенням ради,  можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.  

         11. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України"Про доступ до публічної інформації". При встановленні результатів голосування до загального складу ради враховується голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні.

Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 8.  Акти міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування

        1. Рішення ради  приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Виключно таємним голосуванням приймається рішення щодо обрання  та звільнення секретаря  ради,  дострокового припинення повноважень міського голови з підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

         В  інших випадках  рада приймає рішення.

       2. Рішення ради у 5-денний строк  з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено із зауваженнями на повторний розгляд. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

         У  разі відхилення зауваження міського голови і підтвердження попереднього рішення 2/3 депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

       3.  Рішення ради  нормативно - правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення (через газету "Уманська зоря" та місцеве радіомовлення), якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

       4. Акти міської ради  з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

      5. Для  проведення  таємного голосування і визначення його  результатів сесія обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті на відповідні  посади .

          6.  Лічильна комісія видає кожному депутатові бюлетень  (бюлетені) для голосування і одночасно веде реєстрацію відповідно до списку.

         Заповнення бюлетенів проводиться депутатами шляхом проставляння позначки  в бюлетені  проти прізвища кандидата за якого він голосує.

         Про результати таємного голосування голова лічильної комісії доповідає сесії. Прийняте на підставі доповіді лічильної комісії за результатами таємного голосування рішення оформляється як рішення сесії міської ради.

           7. Акти ради,  міського голови, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на міській територій об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на міській території.

        8. На вимогу ради та  міського голови керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання ради для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

        9. Підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед радою за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах  їх повноважень.

       

Стаття 9. Постійні комісії міської ради

  1. Постійні  комісії  ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю  за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.     

2. Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури  комісії вирішуються відповідною комісією.

     3. До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані міський голова, секретар міської ради. 

     4. Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і 
соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд міської ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями і співдоповідями.

     5. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження  міською  радою, готують висновки з цих питань.

     6.  Постійні  комісії,  за дорученням ради, голови, секретаря міської  ради  або  за  власною  ініціативою  вивчають  діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому  комітету  міської  ради  органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради,  підприємств, установ та організацій, їх  філіалів  і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових  осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд міської  ради  або 
виконавчого  комітету  міської ради,  здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради,  виконавчого  комітету  міської ради.

     7. Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

     8. Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами,    об'єднаннями    громадян,    підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник  голови  комісії  або секретар комісії.

     9. Засідання    постійної    комісії   скликається за необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

     10. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

     11. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

     12. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови, 
  секретаря міської   ради   розглядатися  постійними  комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними  комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами  відповідних постійних комісій.

     13. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах. 

    14. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

     15. Перелік,   функціональна    спрямованість    і    порядок організації  роботи  постійних  комісій  визначаються  Регламентом міської   ради  та  Положенням   про   постійні   комісії,   що затверджується  радою  з  урахуванням  вимог  Закону  України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської 
діяльності" щодо  реалізації  повноважень  ради  у здійсненні  державної  регуляторної  політики постійними комісіями міської ради.

            Стаття 10. Тимчасові контрольні комісії  міської ради

      1. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

      2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

      3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

     4. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень міської ради.

         Стаття 11 . Депутат ради

1. Депутат міської ради  є представником інтересів територіальної громади міста Умані, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

2. Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади м. Умань, зобов'язаний виражати і захищати інтерес міської  територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

3. Депутат міської  ради є повноважним і рівноправним членом Уманської міської ради - представницького органу місцевого самоврядування.

4. Депутат міської  ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

5. Депутат міської  ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до законодавста про вибори.

6. Повноваження депутата міської  ради починаються з дня відкриття першої сесії міської  ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською (територіальною)  виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської  ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської  ради або ради, до складу якої його обрано.

7. Повноваження депутата міської ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата міської  ради пленарному засіданні  міської ради повідомлення (територіальної) виборчої комісії про підсумки виборів.

8.Інформація про підсумки виборів доводиться (територіальною)виборчою комісією до відома міської ради. Спори щодо набуття або дострокового припинення повноважень депутатів міської  ради вирішуються судом.

9. Повноваження депутата міської  ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України  «Про статус депутатів місцевих рад»  порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі або набрання законної сили рішенням   суду,  яким  його  притягнуто  до  відповідальності  за вчинення    корупційного    правопорушення   або   правопорушення,

пов’язаного  з  корупцією,  та застосовано покарання або накладено стягнення  у  виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,   що   пов’язані  з  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування.

7) його смерті.

10. Повноваження депутата міської ради можуть припинятися достроково  за рішенням міської  ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата міської  ради про складення ним депутатських повноважень.

11. У разі дострокового припинення повноважень депутата міської  ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України "Про місцеві вибори ".

12. Депутат міської  ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

13. Депутат міської  ради, обраний секретарем міської ради, працює у міській раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

14. Депутат міської  ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

15. Депутат міської  ради не може мати іншого представницького мандата.

16. Депутат міської  ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1)керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають, за їх рішенням розголошенню та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, Більшості,  окремих депутатів міської ради;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

18. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.

        19. У виборчому окрузі депутат міської ради зобов'язаний:

1) підтримувати зв'язок з виборцями, які висунули його кандидатом у депутати міської  ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської  ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, міського  бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

4) вивчати громадську думку і потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

20. Депутат міської ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»  порядку.

21. У виборчому окрузі депутат міської ради має право:

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форми власності, з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях міської  ради  та її органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому міською радою;

5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

22. При здійсненні депутатських повноважень депутат міської  ради має право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

23. Депутат міської  ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян.

24. Депутат міської  ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.

25. Депутат міської  ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата міської  ради.

26. Депутат міської  ради, в межах своїх повноважень, здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

27. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові міської  ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

28. Депутат міської  ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями.

29. Звіт депутата міської  ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

30. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

31. Депутат міської  ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

32. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам міської  ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської  ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні міської  ради.

         33. Депутат міської  ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

34. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

35. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

36. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської  ради та їх органів.

37. Доручення виборців депутатові міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

38 . Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом міської  ради до відома міської ради або її органів.

39. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам міської  ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів міської  ради та територіальної громади.

40. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку міста, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

41. Депутат міської  ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

42. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською  радою, її органами та депутатами міської ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

43. Депутат міської  ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

44. Депутат місцевої ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.

45. Депутат міської  ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської  ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат міської  ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської  ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

46. Депутат міської  ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів міської  ради;

2) офіційно представляти виборців у  міській раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

10) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

12) ознайомлюватися з текстами виступів  у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

13) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій виборців, якщо вони мають суспільне значення;

14) об'єднуватися з іншими депутатами міської  ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

47. Депутат міської  ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

48. Порядок реалізації зазначених прав депутатів міської ради визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також  цим Регламентом.

49. На сесіях міської ради депутати на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання міської  ради.

50. Депутат міської  ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат міської  ради за дорученням  ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

51. Депутат міської  ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це  міського голову або секретаря ради.

52. Міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів місцевої ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

53.  У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

    Стаття 12. Помічники-консультанти депутата місцевої ради

1. Депутат міської  ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської  ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата міської  ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської  ради, яке затверджується відповідною радою.

Розділ ІІІ

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

 Стаття 13.  Формування депутатських груп

1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської  ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати міської  ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської  ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради цього скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів міської  ради.

6. Депутати міської  ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

7. Депутатська група реєструється міською  радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

8. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

9. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської  ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною  п'ятою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

10. Депутатські групи  мають право:

1) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

2) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

3) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

4) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ ІV

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

Стаття 14.  Порядок формування депутатських фракцій

1. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів.  До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість тієї чи іншої фракції.

2. Порядок вступу до  фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції.

3. Умовою  реєстрації фракції є подання на ім’я міського голови письмового повідомлення, підписаного персонально депутатами про сформування депутатської фракції з зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції, а також депутата, уповноваженого представляти фракцію (керівника)

4. Міський голова на  пленарному засіданні інформує депутатів про сформування фракції, її кількісний і персональний склад та уповноваженого представника.

5. Секретар ради  забезпечує поширення  інформаційних матеріалів про фракції серед депутатів; в тому  ж порядку повідомляється про зміни в складі фракцій за письмовою інформацією уповноваженого представника фракції. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник, якщо депутата виключено з фракції.

6. У разі, якщо склад фракції стає меншим від  встановленого у пункті 1, Регламенту вона після 15 днів оголошується міським головою розпушеною. Можливий і саморозпуск фракції, про що вона письмово інформує міського голову, а він – раду.

7. Депутатські фракції мають право:

         1)на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради або за домовленістю між фракціями;

         2)попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

         3)на гарантований виступ свого представника на пленарному засідання ради з кожного питання порядку  денного сесії міської ради;

         4)об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

         5) депутати і депутатські фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом;

          6)здійснювати інші права, передбачені законами України.

8. Жодна   фракція не має права  виступати від імені міської територіальної громади та міської ради.

9. Депутатські фракції проводять свої  засідання відкрито і гласно. За рішенням фракції може бути проведено закрите засідання.

Стаття 15. Погоджувальна рада

1. З метою сприяння організації попередньої підготовки та  розгляду питань, які вносяться на розгляд міської ради, може утворюватись Погоджувальна рада.  Рішення з цього питання приймає міська рада.

2. До складу Погоджувальної ради з правом ухвального голосу входять міський голова, секретар міської ради, керівники депутатських груп та фракцій та голови постійних комісій міської ради.

3. Головує на засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій міський голова. У разі відсутності міського голови на засіданнях головує секретар міської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях Погоджувальної ради беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів міської ради. При цьому повноважні представники депутатських груп, фракцій отримують право ухвального голосу, а комісій – дорадчого.

 У роботі Погоджувальної ради можуть брати участь   голови постійних та контрольних комісій міської ради, депутати, в разі потреби – заступники міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради з правом дорадчого голосу та інші запрошені особи.

4. Засідання Погоджувальної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше 2/3 від її складу. Скликаються засідання Погоджувальної ради міським головою або за ініціативою  представників не менше двох депутатських фракцій, в разі необхідності.

5. Рішення Погоджувальної ради  приймається такою кількістю голосів членів  Погоджувальної ради з правом вирішального голосу, яка у сумарному  підрахунку голосів членів їхніх груп і фракцій забезпечує прийняття позитивного рішення при голосуванні питання в сесійній залі (більшість депутатів від загального складу ради).

6. Погоджувальна рада депутатських  фракцій має право:

         а)вносити пропозиції щодо річного та перспективного планів роботи міської ради;

         б)розглядати та погоджувати пропозиції щодо проектів порядку денного сесій;

         в)попередньо обговорювати кандидатури, які обираються чи затверджуються радою та розглядати інші питання діяльності ради.

7. Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.

Розділ V

ДЕПУТАТСЬКА БІЛЬШІСТЬ

Стаття 16. Формування депутатської більшості

         1.  Депутатська більшість  у міській раді (далі –  Більшість) – це добровільне об’єднання депутатських груп, фракцій та позафракційних, яка формується у міській раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій.  До складу Більшості входить більше, ніж половина депутатів  від загального складу ради.

         2. Більшість  формується після проведення депутатськими групами, фракціями та позафракційними депутатами консультацій. За результатами проведення консультацій за  особистими підписами голів відповідних депутатських груп,  фракцій та позафракційних укладається Угода про Більшість  у міській раді.

         3. В Угоді  фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї Більшості, визначається політична спрямованість і принципи діяльності, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності Більшості  та порядок припинення її діяльності.

         До Угоди додаються списки членів депутатських груп, фракцій та позафракційни, що сформували Більшість, з особистими підписами депутатів.

         Списки членів депутатських груп, фракцій та позафракційних є невід’ємною складовою Угоди.

         4. Більшість  вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це на сесії міської ради міським головою, на підставі поданих на його ім’я документів, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті

         5. Більшість приймає рішення на своїх загальних зборах більшістю голосів депутатів, які входять до складу Більшості.

         6. Інші питання порядку роботи Більшості  визначаються Угодою та іншими внутрішніми документами.

         7. Депутатська фракція, група ( позафракційні),   які не є учасниками Більшості, можуть  за своїм бажанням та за згодою Більшості увійти до її складу, приєднавшись до Угоди.

         8. Депутатська група, фракція (позафракційні)  мають  право в будь-який час вийти зі складу Більшості, попередивши про це письмовою заявою керівників інших депутатських груп та фракцій, які входять до складу Більшості, та міського голову не пізніше, ніж за 10 днів до дати виходу із Більшості. Цю письмову заяву фракція, група (позафракційні)  можуть  відкликати у письмовій формі до завершення 10 - денного строку.

         Якщо  заява не відкликана, міський голова на першій  після закінчення 10-денного строку сесії оголошує про вихід депутатської фракції, групи (позафракційного) із Більшості.

         9. Депутатська фракція, група, позафракційні за рішенням  загальних зборів Більшості можуть бути виключені із її складу.

         10. Інформація щодо формування Більшості, її склад, зміни в  складі, припинення діяльності оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації: газеті, радіо, телебаченні протягом 10 днів з моменту офіційного оголошення про це міським головою на сесії.

         11. Більшість може вносити міському голові пропозиції щодо секретаря ради та членів виконкому.

         12. Діяльність Більшості припиняється у разі:

         1)припинення повноважень міської ради сьомого скликання;

         2)зменшення чисельності складу до кількості, меншої, ніж передбачено частиною першою статті 14  цього Регламенту;

         3)прийняття Більшістю  рішення про припинення своєї діяльності.

Розділ VІ

ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 17. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Умань.

2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради та підписує її рішення.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 18. Повноваження міського голови

1. Міський голова відповідно до наданих повноважень:

1) організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу міської ради;

2) підписує рішення міської ради та виконавчого комітету та видає розпорядження;

3) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

4) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

6) здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

7) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії міської ради і головує на  її пленарних засіданнях;

8) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання;

9) представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10) укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а договори з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає на затвердження ради.

2. Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

3. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.

Стаття 19. Відповідальність міського голови

1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

3. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь-який визначений ними термін.

4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 20.  Повноваження секретаря міської ради

       1. Секретар  міської ради працює в раді  на  постійній  основі.  Секретар  ради обирається радою таємним голосуванням  з числа її  депутатів  на  строк  повноважень ради за пропозицією міського   голови.   Пропозиція   щодо  кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш  як  половиною  депутатів  від загального складу міської ради у  разі,  якщо: 

     1) на  день  проведення  першої  сесії  міської  ради,  обраної  на чергових виборах, не завершені вибори  міського голови;

     2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, 
запропоновану  міським головою;

     3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії 
міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

     4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії 
секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його 
повноважень  міський голова не  вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

     5) посада секретаря ради стає вакантною під  час  вакантності 
посади    міського  голови  у  зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

     У разі, якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її 
розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу 
міської ради  згідно  з  пунктом  2  цієї  частини,  наступну 
пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить міський голова.

     2. Секретар  міської  ради   не   може  суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на  громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи  в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою  діяльністю,  одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

     3. Секретар міської ради:

     1)  у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  здійснює  повноваження  міського  голови;       

    2) скликає  сесії міської ради  у  випадках,  передбачених  частиною  9 статті 5 цього Регламенту;  повідомляє депутатам і доводить до  відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,  питання, які передбачається внести на розгляд ради;

     3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, 
передбачених частиною 19 статті 5  Регламенту;

     4) організує підготовку сесій міської ради,  питань,  що вносяться на 
розгляд ради;

     5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 
населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує 
офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є 
регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі 
здійснення   радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про 
здійснення  радою  регуляторної  діяльності; 

     6) за   дорученням  міського  голови  координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм  доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

     7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;

     8) організує,  за  дорученням ради, відповідно до законодавства 
здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням 
референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого 
самоврядування;

     9) забезпечує  зберігання  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим 
самоврядуванням  територіальної  громади міста Умані,  забезпечує 
доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

     10) вирішує,  за  дорученням  міського  голови або міської ради,  інші питання,  пов'язані з  діяльністю  ради та її органів.

      4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

   Стаття 21. Відповідальність секретаря міської ради

1. Секретар міської ради при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою.

2. На вимогу не менше половини депутатів міської ради секретар міської ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу ради в будь-який визначений ними термін.

3. Секретар міської ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради на підставах, передбачених чинним законодавством України.

Розділ VІІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 22.  Формування виконавчого комітету міської ради

     1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який 
утворюється  міською   радою  на  строк  її повноважень.  Після 
закінчення  повноважень  міської  ради,  міського  голови,  її  виконавчий комітет  здійснює  свої   повноваження   до   сформування   нового   складу виконавчого комітету.

     2. Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається 
міською   радою.  Персональний   склад   виконавчого   комітету 
міської   ради  затверджується  радою  за  пропозицією міського голови.

     3.  Виконавчий  комітет міської  ради утворюється у складі міського  голови,     заступників  міського голови,  секретаря (керуючого справами) виконавчого комітету, а також керівників  відділів,  управлінь та інших виконавчих органів ради,  інших осіб.     

    4. До   складу   виконавчого  комітету  міської ради входить також за посадою секретар  міської ради.

     5. Очолює  виконавчий  комітет  міської  ради  міський голова.

     6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і 
працюють у ньому на  постійній  основі,  поширюються  вимоги  щодо 
обмеження  сумісності  їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).
     7. Виконавчий  комітет  ради  є  підзвітним  і підконтрольним 
міській раді,   а з питань  здійснення  ним  повноважень  органів   виконавчої  влади  -  підконтрольним  відповідним  органам виконавчої влади.

    8. До  складу  виконавчого комітету  міської ради ,   не  можуть  входити  депутати  міської ради, крім секретаря ради.

Розділ VІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

         Організаційне, інформаційне, документальне, матеріально-технічне забезпечення роботи міської ради,  органів, утворених міською радою, здійснює за дорученням  міського голови секретар ради та відділ взаємодії з депутатами міської ради.

Розділ  ІХ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1. Рада та  її посадові особи мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які  обмежують повноваження ради, її посадових осіб, права територіальної громади.

      2.Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

         2) якщо сесії міської ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" або рада не вирішує питання, віднесенні до її відання.

         3.Повноваження міської ради за наявності  підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та в інших випадках можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму у відповідності до Закону України „Про місцеві референдуми”.

         4.Питання про дострокове припинення повноважень міської ради може бути порушено міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, які проживають на території  міста, і мають право голосу.

         5. Міський голова, секретар ради ведуть особистий прийом громадян у визначені дні і години, у приміщенні ради та громадській приймальні,  а депутати – у визначених для цього місцях.

         6. Міський голова організує розгляд листів, заяв і скарг громадян у відповідності до  Закону України "Про звернення громадян".

        7.На Будинку міської ради постійно піднятий Державний прапор України. При проведенні сесії  в іншому приміщенні, на час проведення сесії на будинку піднімається Державний прапор України.

        8. Міська  рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

        9. Територіальна громада  має герб міста, прапор та печатку, атрибути влади міського голови,  які використовуються згідно положень про них.

 

 

Прочитано 4586 разів