Вівторок, 04 грудня 2018 13:12

Оголошується конкурс на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Юридичне та фактичне місце знаходження закладу:

20300, Черкаська область,  м. Умань,  вул. Шевченка, 50.

Основні напрямки його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:  коди  КВЕД 86.10  Діяльність лікарняних закладів.

Згідно Статуту:

  1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території міста Умань, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
  2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1) медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

2) забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3) організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

4) проведення профілактичних щеплень;

5) планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

6) консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

7) взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

8) організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

9) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

10) направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

11) участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

12) участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

13) участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Умань та шляхів їх вирішення;

14) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги міста Умань;

15) визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

16) моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

17) забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

18) зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

19) залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, які працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

20) закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

21) координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальної служби та правоохоронними органами;

22) надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

23) надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

24) надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, які надають первинну медичну допомогу на території міста Умань;

25) інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

  1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення закладу:

Загальний фонд  - 35 000 000,00 грн.

Спеціальний фонд – 180  000,00 грн.

Дата початку приймання документів  для участі у конкурсі:  04.12.2018р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:  17.12.2018р.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта претендента;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р.

№ 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом  не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозиції претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України (чинні на дату розкриття пропозиції претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьоїстатті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад  за тарифікаційним розрядом закладу складає 5707 грн.,  підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.  З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови  КМУ від 16.10.2014р. № 642.

Дата проведення конкурсу: 18.12.2018р. о 9.00 год. – засідання конкурсної комісії  щодо розгляду заяв претендентів і додатних до них документів;

19.12.2018р. о 9.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій   учасників конкурсу,  проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу  однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам -  переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу 20300,Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 316.

Прочитано 289 разів