banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

П'ятниця, 19 лютого 2016 11:55

10 лютого 2016р. № 24 - Про Програму енергозбереження та енергоефективності м. Умань на 2016-2020 роки

 

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 лютого 2016р.  № 24

Про Програму енергозбереження

та енергоефективності м. Умань

на 2016-2020 роки

Відповідно до статей 40, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про енергозбереження” та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки” (зі змінами), на підставі пропозицій, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, комунальними та енергопостачальними підприємствами міста,

виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект Програми енергозбереження та енергоефективності м. Умань на 2016-2020 роки та винести на розгляд міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, секретаря виконавчого комітету міської ради Плотнікову Л.П.

Міський голова                                                                    О. В. Цебрій

Заступник міського голови,

секретар виконавчого комітету                                           Л. П. Плотнікова

 

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету

10 лютого 2016р.  № 24

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

М. УМАНЬ НА 2016-2020 РОКИ

ЗМІСТ

ВСТУП 3
   
1. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 4
2. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 5
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 7
4. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 8
   
ДОДАТКИ 9

 

ВСТУП

Програма енергозбереження та енергоефективності м. Умань на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про енергозбереження” та постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки” (із змінами) та від 11.11.2015 р. № 929 “Про продовження строку виконання Державної економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки”.

Мета Програми – забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

Програма містить перелік основних організаційних заходів (додаток 1) та перелік енергозберігаючих заходів (додаток 2), виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення міської системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування у населення міста світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих органів Уманської міської ради, бюджетних установ, комунальних, теплопостачальних та енергопостачальних підприємств. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану міського господарства, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг населенню і соціально-побутових умов мешканців міста та передбачає:

1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах міста за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

2) підвищення надійності систем постачання енергоносіїв;

3) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

4) популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

5) скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері міста;

6) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста;

7) запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами міста;

8) постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста та впровадження енергозберігаючих заходів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.

Наразі в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження:

1) постійне зростання цін на енергоносії;

2) підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати;

3) нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя уманчан.

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів.

Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній.

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

Для м. Умань, як і для багатьох міст України, характерною є значна енерговитратність сфер економіки, комунальної та бюджетної сфер.

Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, слід виділити:

1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

2) постійне зростання вартості енергоресурсів;

3) недостатність коштів у міському бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;

4) відсутність централізованої роботи в напрямі енергозбереження та енергоефективності;

5) відсутність у місті бази цільових проектів з енергозбереження та брак коштів на розробку проектно-кошторисної документації;

6) неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

7) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;

8) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

2. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

 Енергозбереження залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності виконавчого комітету Уманської міської ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергозбереження та енергоефективності.

Основними завданнями Програми енергозбереження та енергоефективності м. Умань є створення ефективної системи управління енергозбереженням, скорочення витрат енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та житлово-комунальній сферах міста, а також можливості залучення для цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому числі грантових.

Протягом 2013-2015 років підприємствами та установами міста виконано низку технічних заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів. За останні три роки виконання цих заходів дало можливість зекономити значний обсяг умовного палива, в тому числі: природного газу, електроенергії, теплової енергії.

Загалом, виконання Програми обумовлене загальним соціально-економічним становищем у країні, в тому числі і місті, недостатністю фінансування з міського бюджету заходів енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста.

Варто зазначити, що впроваджених енергозберігаючих заходів сприяє позитивній тенденція до нарощення обсягів економії паливно-енергетичних ресурсів у місті.

Досягнення мети Програми енергозбереження та енергоефективності м. Умань на 2016-2020 роки передбачається шляхом реалізації заходів організаційного та технічного характеру.

Заходами організаційного характеру є:

1) фінансове забезпечення Програми – виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

2) проведення пропагандистської діяльності серед споживачів енергоресурсів, молоді, дітей дошкільного віку щодо поширення інформації про ефективне та ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів;

3) 3) стимулювання населення до енергоощадних заходів через механізм компенсації відсотків по кредиту коштами місцевих бюджетів.

До заходів технічного характеру належать:

1) модернізація діючих котелень – переобладнання, реконструкція та технічне переоснащення;

2) підвищення ефективності діючих систем теплопостачання – заміна тепломереж, застосування попередньо ізольованих труб, зміна схеми теплопостачання із використанням критерію ефективності використання енергії та окупності витрат;

3) продовження практики впровадження сучасних систем обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

4) утеплення та ущільнення будівель;

5) оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальних приладів внутрішнього і зовнішнього освітлення сучасними енергозберігаючими освітлювальними приладами;

6) підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного обладнання.

Механізм компенсації відсотків по кредиту

Головним розпорядником бюджетних коштів та координатором заходу є відділ житлово-комунального господарства міської ради.

Фінансування заходів щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів здійснюється шляхом компенсації відсоткової ставки  за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах. Компенсація 5 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах на впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і впровадження відповідних робіт.

Фінансове управління міської ради забезпечує фінансування на відшкодування кредитно-фінансовим установами частки відсоткової ставки за кредитами фізичних осіб на впровадження енергоефективних заходів на безповоротній основі згідно з договором про співробітництво, укладеним між виконавчим комітетом міської ради  та кредитно-фінансовою установою та перерахування бюджетних коштів, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідної кредитно – фінансової установи для погашення частки відсотків у визначеному розмірі за користування кредитами.

Відділ житлово-комунального господарства міської ради щомісячно до 5 числа готує звіт, що містить реєстр позичальників, які отримали кредити, впроваджені енергоефективні заходи, їх вартість та характеристику, обсяги коштів місцевого бюджету, фактично перерахованих на часткову компенсацію відсоткової ставки для інформування управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

 Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які, в основному, передбачають:

1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті;

2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах міста;

3) проведення модернізації об’єктів теплопостачання та комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

4) економію коштів міського бюджету;

5) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження;

6) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади міста на всіх рівнях суспільного життя;

7) застосування механізму відновлювального фінансування енергозберігаючих заходів.


4. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 100,7 мільйонів гривень, у тому числі: 58 мільйонів гривень – кошти підприємств, 42,7 мільйонів гривень – кошти місцевого і державного бюджетів та інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, і, в разі потреби, уточнюються завдання та заходи Програми.

Виконавчі органи Уманської міської ради, підприємства та бюджетні установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені строки і щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця інформують економічний відділ міської ради про хід їх виконання.

Економічний відділ міської ради щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики міської ради.


Додаток 1

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

 М. УМАНЬ НА 2016-2020 РОКИ

 

№ п.п. Назва заходу Термін виконання Виконавці Коди джерел фінансування Орієнтовний обсяг фінансування (тисяч гривень)
1 2 3 4 5 6
1 Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті 2016-2020 рр. Заступник міського голови; керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради - -
2 Здійснення постійного моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста 2016-2020 рр. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради 2 Згідно з кошторисними призначеннями
3 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста 2016-2020 рр. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради; залучені організації 2 Згідно з кошторисними призначеннями
4 Поновлення даних енергетичних паспортів бюджетних установ та здійснення інвентаризації енергоспоживаючого обладнання 2016-2020 рр. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради; керівники підпорядкованих бюджетних установ - -
5 Визначення переліку обладнання з низьким значенням коефіцієнта корисної дії, яке під час експлуатації призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, з метою подальшої його заміни 2016-2020 рр.

Відповідальні особи виконавчих органів Уманської міської ради.

Керівники підпорядкованих бюджетних установ. Комунальні підприємства

- -
6 Створення та постійне поновлення бази енергозберігаючих проектів. Пошук та залучення джерел фінансування для впровадження цих проектів (кошти державного бюджету та приватних інвесторів, донорські кошти, цільові кредити і гранти тощо) 2016-2020 рр.

Економічний відділ міської ради.

Керівники виконавчих органів Уманської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ. Залучені підприємства та організації

- -
7 Оснащення бюджетних установ і житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв, зокрема теплової енергії 2016-2020 рр.

Керівники виконавчих органів Уманської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ. Експлуатуючі організації.

Населення міста

1, 2, 4, 5 Згідно з кошторисними призначеннями
8 Підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери та багатоповерхових житлових будинків у м. Умань (утеплення фасадів, заміна старих вікон на енергозберігаючі, реконструкція теплових вводів тощо) 2016-2020 рр.

Керівники виконавчих органів Уманської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ. Експлуатуючі організації.

Населення міста

1, 2, 4, 5 Згідно з кошторисними призначеннями
9 Повна заміна в бюджетних установах міста ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи 2016-2020 рр. Керівники виконавчих органів Уманської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ 2 Згідно з кошторисними призначеннями
10 Проведення заходів з популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності (проведення днів сталої енергії чи тижнів енергоефективності в місті, видання або закупівля підручників, проведення семінарів, тренінгів, факультативних занять в навчальних закладах, конкурсів малюнків, фотографій на відповідну тематику тощо) та обмін досвідом у сфері енергозбереження шляхом участі в робочих зустрічах, навчальних семінарах, форумах, конференціях, "круглих столах" 2016-2020 рр.

Економічний відділ міської ради.

Керівники виконавчих органів Уманської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ.

Залучені організації

2, 4 Згідно з кошторисними призначеннями

 

Додаток 2

ПЕРЕЛІК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ М. УМАНЬ НА 2016-2020 РОКИ

№ п.п Найменування енергозберігаючих заходів, запланованих на підприємстві, в установі Місце впровадження Вартість розробки і впровадження енергозбері-гаючих заходів та джерела фінансування Економія паливно-енергетичних ресурсів
Всього зеконом-лено тис. т умовного палива Вартість зеконом-лених паливно-енерге-тичних ресурсів, тис. грн. у тому числі:
тис. грн. коди джерел фінан-сування природ-ний газ, млн. м3 нафта, нафто-продук-ти, тис. т вугіл-ля, тис. т електро-енергія, млн. кВт-год. тепло-енергія, тис. Гкал інші види палива, тис. т. умов-ного палива
                         
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 рік
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1 Встановлення енергозберігаючих ламп розжарювання Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 0,3 1   0,8            
2 Заміна віконних блоків на металопластикові Пологовий будинок (основний корпус) 920,0 2 35 315 0,035          
3 Заміна віконних блоків на металопластикові Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 113,4 1   0,8            
4 Заміна віконних блоків та дверей на металопластикові КП “Умаська стоматологічна поліклініка” 15,0 1           100 0,008  
5 Заміна дерев`яних віконних блоків на металопластикові Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 6,0 1   0,8            
6 Заміна ламп на енергозберігаючі лампи КП “Уманська міська лікарня” (хірургія 2-ге відділення) вул. Шевченка, 50) 4,0 4 1,404 0,007       0,004    
7 Монтаж електрокотла Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 50,3   8 21     8      
8 Санація фасаду приміщень: 724 м2 Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 144,8 1   0,8            
9 Санація фасаду приміщень: 482 м2 Уманська лікарня №2(2-ге відділення) 96,4 1   0,8            
10 Удосконалення опалювальної системи КП “Уманська міська лікарня” (хірургія 2-ге відділення) вул. Шевченка, 50 60,0 4 2,3 179,0 0,02          
11 Утеплення приміщень шляхом заміни віконних блоків та дверей КП “Уманська міська лікарня” (хірургія 2-е відділення) 250,0 4 11,6 89,5 0,01          
12 Утеплення даху Уманської міської лікарні 1592 м2 Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 318,4 1   0,8            
13 Утеплення стін КП “Уманська міська лікарня” (поліклінічне відділення) 261,2 2 69,6 537,1 0,06          
  Всього   2239,8   127,904 1146,407 0,125 0 8 100,004 0,008 0
КП “УМАНЬВОДОКАНАЛ”
14 Установка насосів Д320-70 з метою зниження тиску водогону м. Біла Церква–Умань до 7 атм. для роботи в цілодобовому режимі м. Біла Церква 400 2,3 87,85 456,25       0,25    
15 Заміна 4-х повітродувок типу ТВ 175/1,6 з електродвигуном Р-250 КВт на повітродувки такої ж продуктивності типу ВР 155-180/1,5 Ш з електродвигуном Р-200 кВт (безшумна) Каналізаційно-очисна споруда 8000 1,4 615,64 3197,4       1,752    
16 З метою зменшення витоків води провести заміну зношених водомереж протяжністю 0,5 км та запірної арматури м. Умань 316 3 14,06 73       0,04    
  Всього   8716   717,55 3726,65 0 0 0 2,042 0 0
УКП “УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
17 Заміна планових та аварійних мереж із використанням попередньо ізольованих труб довжиною 0,3 км у двотрубному вимірі УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 700 3 0,0085 16,5 0,007          
18 Чищення та промивання котлів типу КВГМ-100, 
Е-1/9, КСВа- 3,
Е-25/1,4ГМ – 27 шт.
УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 527 3 0,23 460 0,199          
19 Режимне налагодження котлів – 12 шт. УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 850 3 0,1218 241 0,105          
20 Влаштування теплових вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 900 2 0,056 0,0389            
21 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосу в котельні за адресою: вул. Леніна, 57 УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 350 2 0,77         22680    
22 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосу в котельні за адресою: вул. Енергетична, 14 УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 450 2 0,049192         141120    
23 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосів в квартальних котельнях та ЦТП м. Умань УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 300 3 0,00335         9408    
24 Будівництво котельні за адресою вул. Садова, 26 в м. Умань УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 6020,31 4 0,00132           1145  
25 Модернізація котельного обладнання з заміною котла в котельні за адресою: вул. С. Перовського, 19 з заміною котла
ТГ-3 на КСВА-3,15
УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 800 4 8,29   0,04989          
  Всього   10897,31   9,530162 717,5389 0,36089 0 0 173208 1145 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
26 Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення міського Будинку культури за адресою: вул. Жовтневої революції, 2 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 1500 2 0,081 590         0,45  
27 Встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії Будинку культури за адресою: вул. Жовтневої революції, 2 – технічне переоснащення Відділу культури і туризму Уманської міської ради 110 2 0,004 29,13         0,02  
28 Реконструкція системи опалення глядацької зали Будинку культури за адресою: вул. Жовтневої революції, 2 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 500 2 0,025 182,1         0,14  
29 Реконструкція фасаду (санація) міського Будинку культури за адресою: вул. Жовтневої революції, 2 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 11800 1,2,4 2,9 152,6 0,017          
30 Реконструкція фасаду (санація) дитячої школи мистецтв за адресою: вул. Садова, 18 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 1600 1,2,4 0,166 26,1 0,001          
31 Реконструкція фасаду (санація) дитячої музичної школи №1 за адресою: вул. Затонського, 8 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 250 1,2,4 0,00227 7,6     0,0026      
  Всього   15760   3,17827 987,53 0,018 0 0,0026 0 0,61 0
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
32 Встановлення системи управління зовнішнім освітленням ”Спрут” Мережа вуличного освітлення 800 2                
33 Заміна ламп вуличного освітлення ДРЛ МЛ-250Вт на лампи DNAT- 150Вт Мережа вуличного освітлення 350 2           0,06    
34 Утеплення стін та установка енергозберігаючих вікон та дверей у під’їздах житлових будинків, комунальної власності Житлові будинки 900 2, 4, 5                
35 Утеплення стін та установка енергозберігаючих вікон та дверей у під’їздах житлових будинків ОСББ ОСББ 400 2, 4, 5                
  Всього   2450   0 0 0 0 0 0,06 0 0
ЗАКЛАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36 Встановлення лічильників обліку та регуляторів теплової енергії Заклади відділу освіти Уманської міської ради 550 2 0,0524 381,7         0,291  
37 Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 1400 2 0,76 550,8         0,42  
1) Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 120 4                
38 Утеплення приміщень (реконструкція фасадів) Заклади відділу освіти Уманської міської ради 2850 2 0,612 445,9         0,34  
39 Ремонт, ревізія запірної арматури, теплоізоляція трубопроводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 50 2 0,0065 47,4         0,036  
40 Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 40 2 0,0274 93,4       0,076    
1) Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 10 4                
41 Реконструкція систем тепло- та водопостачання, теплових вводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 2 0,0041 30,2         0,023  
  Всього   5120   1,4624 1549,4 0 0 0 0,076 1,11 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
42 Заміна вікон на енергозберігаючі Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Пролісок” за адресою: вул. Піонтковського, 12 33,8 2 0,000005 0,02       0,00003    
43 Альтернативне джерело водопостачання Комплекс надання соціальних послуг бездомним, звільненим, нарко- та алкоголезаленим особам с. Дмитрушки-2 80,0 4 0,16 2,2       0,0013    
44 Утеплення переходу з адмінбудинку в підвал (архівне приміщення) Управління праці та соціального захисту міської ради за адресою: вул. Садова, 9 300,0 2 0,035 0,18       0,1    
45 Встановлення сонячних батарей Реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами за адресою: вул. Комарова, 7б 4500,0 4 0,026 339,2       0,21    
  Всього   4913,8   0,2 341,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
  ВСЬОГО за 2016 р.   50096,86   859,8458 8469,126 0,5039 0 8,0026 173310,5 1146,73 0
2017 рік
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
46 Ремонт покрівель КП “Уманська міська лікарня” (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) 185,0 2 857,14 16,78         0,01  
47 Утеплення приміщень шляхом заміни  вікон – 60 шт., дверей – 10 шт. КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 250,0 4 11,6 89,5 0,01          
48 Заміна ламп на енергозберігаючі лампи 50 шт. КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 4,0 4 1,404 0,007       0,004    
49 Удосконалення опалювальної системи КП “Уманська міська лікарня” (фізіотерапевтичне відділення) 70,0 4 2 89,5 0,01          
50 Заміщення природного газу альтернативним паливом в котельні за адресою: вул. Шевченка, 50 КП “Уманська міська лікарня” 3450,0 1 174 1319,4 0,15          
51 Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові (2 шт.) Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 6,0 1   0,8            
52 Встановлення енергозберігаючих ламп розжарювання (10 шт.) Уманська лікарня №2 (1-ше відділення) 0,3 1   0,8            
53 Заміна дерев’яних вікон на металопластикові (4 шт.) Уманська міська лікарня №3 (відділення заготівлі та переробки крові) 6,0 2                
54 Заміна дверей на пластикові Пологовий будинок (основний корпус) 550 2 15 135 0,0135     0,0137    
  Всього   4521,3   1061,144 1651,787 0,1835 0 0 0,0177 0,01 0
КП «УМАНЬВОДОКАНАЛ»
55 З метою зменшення витоків води провести заміну зношених водомереж протяжністю 0,5 км та запірної арматури м. Умань 316 3 14,06 73       0,04    
56 Заміна двох насосних агрегатів Р-200 кВт на насоси типу СД 450/95х 23 ел. двигуном 4АММ-315С4УЗ і шафами управління з плавними пусками Каналізаційно-насосна станція “Чапаєва” 1400 1 10,54 54,75       0,03    
57 Змінити діаметр робочого колеса існуючого насосу типу Д1250-125 з d-625 мм на d-535 мм м. Б. Церква 200 3 119,48 620,5       0,34    
  Всього   1916   144,08 748,25 0 0 0 0,41 0 0
УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
58 Заміна планових та аварійних мереж із використанням попередньо ізольованих труб довжиною 0,3 км у двотрубному вимірі УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 700 3 0,0085 16,5 0,007          
59 Чищення та промивання котлів типу КВГМ-100,  Е-1/9, КСВа- 3, Е-25/1,4ГМ   – 27 шт. УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 527 3 0,23 460 0,199          
60 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосів в квартальних котельнях та ЦТП м. Умань УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 300 3 0,00335         9408    
61 Режимне налагодження котлів – 12 шт. УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 850 3 0,1218 241 0,105          
62 Ремонт з частковою заміною частин котла марки КСВТ-3,0 в котельні за адресою: пров. І.Богуна, 14 УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 100 3     0,0013          
  Всього   2477   0,36365 717,5 0,3123 0 0 9408 0 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
63 Реконструкція приміщення (заміна вікон на енергозберігаючі) Заклади відділу культури і туризму (школи естетичного виховання) 180 1, 2, 4 0,006 30         0,03  
  Всього   180   0,006 30 0 0 0 0 0,03 0
ЗАКЛАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
64 Встановлення лічильників обліку та регуляторів теплової енергії Заклади відділу освіти Уманської міської ради 550 2 0,0524 381,7         0,291  
65 Ремонт, ревізія запірної арматури, теплоізоляція трубопроводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 60 2 0,0065 47,4         0,036  
66 Утеплення приміщень (реконструкція фасадів) Заклади відділу освіти Уманської міської ради 3500 2 0,612 445,9         0,34  
67 Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 1500 2 0,76 550,8         0,42  
1) Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 75 4                
68 Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 50 2 0,0274 93,4       0,076    
1) Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 10 4                
69 Реконструкція систем тепло- та водопостачання, теплових вводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 2 0,0041 30,2         0,023  
  Всього   5845   1,4624 1549,4 0 0 0 0,076 1,11 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
70 Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 33,75 2 0,000005 0,02       0,00003    
71 Встановлення сонячних батарей Будинок ветеранів, вул. Мічуріна, 7 1903,50 4 0,015 115,8 0,013          
72 Заміна котла Будинок милосердя, вул. Республіканська, 1 90,00 2 0,006 45,0 0,005          
73 Утеплення стін Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 31,88 2 0,009 0,05       0,003    
  Всього   2059,13   0,03 160,87 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ВСЬОГО за 2017 р.   16998,43   1207,086 4857,807 0,5138 0 0 9408,507 1,15 0
2018 рік
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
74 Утеплення приміщення шляхом заміни вікон та дверей КП “Уманська міська лікарня”(відділення лікарні) 250,0 4 11,6 89,5 0,01          
75 Заміна ламп на енергозберігаючі лампи КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 4,0 4 1,404 0,007       0,004    
76 Встановлення енергозберігаючих ламп розжарювання Уманська лікарня №2 (2-ге відділення) 0,3 1   0,8            
77 Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові Уманська лікарня №2 (2-ге відділення) 6,0 1   0,8            
78 Ремонт підлоги (перекриття підлоги леноліумом) Пологовий будинок (основний корпус) 150,0 2 15 135 0,0135     0,0137    
79 Зовнішнє утеплення стін Пологовий будинок (основний корпус) 700,0 2                
  Всього   1110,3   28,0 226,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КП «УМАНЬВОДОКАНАЛ»
80 З метою зменшення витоків води провести заміну зношених водомереж протяжністю 0,5 км та запірної арматури м. Умань 316 3 14,06 73       0,04    
81 Заміна насоса СД 200/22 на аналогічний з шафами управління і плавним пуском – 1 шт. Каналізаційно-насосна станція “Челюскіна” 900 1 70,28 365       0,2    
  Всього   1216   84,34 438 0 0 0 0,24 0 0
УКП “УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
82 Режимне налагодження котлів – 12 шт. Уманське комунальне підприємство “Уманьтеплоко-муненерго” 850 3 0,1218 241 0,105          
83 Заміна планових та аварійних мереж із використанням попередньо ізольованих труб довжиною 0,3 км у двотрубному вимірі Уманське комунальне підприємство “Уманьтеплоко-муненерго” 700 3 0,0085 16,5 0,007          
84 Чищення та промивання котлів типу КВГМ-100,
Е-1/9, КСВа-3,
Е-25/1,4ГМ – 27 шт.
УКП “Уманьтеплоко-муненерго“ 527 3 0,23 460 0,199          
85 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосів  в квартальних котельнях та ЦТП м. Умань Уманське комунальне підприємство “Уманьтеплоко-муненерго” 300 3 0,00335         9408    
  Всього   2377   0,36365 717,5 0,311 0 0 9408 0 0
ЗАКЛАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
86 Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 1500 2 0,86 650,8         0,52  
1) Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 4                
87 Утеплення приміщень (реконструкція фасадів) Заклади відділу освіти Уманської міської ради 2600 2 0,712 445,9         0,34  
88 Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 40 2 0,0274 93,4       0,076    
1) Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 10 4                
89 Ремонт, ревізія запірної арматури, теплоізоляція трубопроводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 50 2 0,0065 47,4         0,036  
90 Реконструкція систем тепло- та водопостачання, теплових вводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 2 0,0041 30,2         0,023  
  Всього   4400   1,61 1267,7 0 0 0 0,076 0,919 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
91 Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 33,75 2 0,000005 0,02       0,00003    
92 Утеплення стін Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 31,88 2 0,009 0,05       0,003    
93 Утеплення даху будинків Комплекс надання соціальних послуг бездомним, звільненим,нарко- та алкоголезалежним особам с. Дмитрушки-2 900,0 2 0,105 0,54       0,3    
94 Встановлення сонячних батарей Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Пролісок”, вул. Піонтковського, 12 4774,5 4 0,0093 131,1       0,076    
  Всього   5740,13   0,12 131,71 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00
  ВСЬОГО за 2018 р.   14843,43   114,441 2781,017 0,3345 0 0 9408,713 0,919 0
2019 рік
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
95 Утеплення приміщень шляхом заміни
вікон – 60 шт., дверей – 10 шт.
КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 250,0 4 11,6 89,5 0,01          
96 Заміна ламп на енергозберігаючі лампи 50 шт. КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 4,0 4 1,404 0,007       0,004    
97 Удосконалення опалювальної системи КП “Уманська міська лікарня” (відділення терапії) 100,0 4 1,56 80,6 0,009          
98 Встановлення енергозберігаючих ламп розжарювання (10 шт.) Уманська лікарня № 2 (2-ге відділення) 0,3 1   0,8            
99 Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові (2 шт.) Уманська лікарня № 2 (2-ге відділення) 6,0 1   0,8            
100 Внутрішній ремонт приміщення Пологовий будинок (основний корпус) 700,0 2 15 135 0,0135     0,0137    
101 Заміна електроламп на енергозберігаючі Пологовий будинок (основний корпус) 20,0 2                
  Всього   1080,3   29,6 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КП “УМАНЬВОДОКАНАЛ”
102 Встановлення УЗВ на водопроводі в точці м. Жашків та на вході в резервуари ВНС-IV-го підйому м. Жашків, Водопровідна насосна станція “Родниківка” 200 2 10,54 54,75       0,03    
103 З метою зменшення витоків води провести заміну зношених водомереж протяжністю 0,5 км та запірної арматури м. Умань 316 2 14,06 73       0,04    
  Всього   516   24,6 127,75 0 0 0 0,07 0 0
УКП “УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
104 Заміна планових та аварійних мереж із використанням попередньо ізольованих труб довжиною 0,3 км у двотрубному вимірі УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 700 3 0,0085 16,5 0,007          
105 Чищення та промивання котлів типу КВГМ-100, Е-1/9, КСВа-3, Е-25/1,4ГМ – 27 шт. УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 527 3 0,23 460 0,199          
106 Режимне налагодження котлів – 12 шт. УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 850 3 0,1218 241 0,105          
107 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосів в квартальних котельнях та ЦТП м. Умань УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 300 3 0,00335         9408    
  Всього   2377   0,36365 717,5 0,311 0 0 9408 0 0
ЗАКЛАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
108 Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 1500 2 0,76 550,8         0,42  
1) Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 4                
109 Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 40 2 0,0274 93,4       0,076    
1) Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 10 4                
110 Утеплення приміщень (реконструкція фасадів) Заклади відділу освіти Уманської міської ради 2800 2 0,0612 445,9         0,34  
111 Ремонт, ревізія запірної арматури, теплоізоляція трубопроводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 60 2 0,0065 47,4         0,036  
112 Реконструкція систем тепло- та водопостачання, теплових вводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 2 0,0041 30,2         0,023  
  Всього   4610   0,8592 1167,7 0 0 0 0,076 0,819 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
113 Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 33,75 2 0,000005 0,02       0,00003    
114 Встановлення сонячних батарей Оздоровчо-реабілітаційний центр для дітей та підлітків с. Дмитрушки-2 343,80 4 0,039 552,8       0,32    
115 Утеплення даху Оздоровчо-реабілітаційний центр для дітей та підлітків с. Дмитрушки-2 300,00 2 0,037 0,17       0,11    
116 Утеплення стін Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 31,88 2 0,009 0,05       0,003    
  Всього   709,43   0,09 553,04       0,43    
  ВСЬОГО за 2019 р.   9292,73   55,47186 2872,697 0,3435     9408,597 0,819  
2020 рік
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
117 Заміна ламп на енергозберігаючі лампи КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 4 4 1,404 0,007       0,004    
118 Утеплення приміщень шляхом заміни
вікон та дверей
КП “Уманська міська лікарня” (відділення лікарні) 250 4 11,6 89,5 0,01          
119 Встановлення енергозберігаючих ламп розжарювання Уманська лікарня №2 (Наркологічний диспансер) 0,3 1   0,8            
120 Заміна віконних блоків на металопластикові Уманська лікарня №2 (Наркологічний диспансер) 6,0 1                
121 Заміна вікон на металопластикові Уманська міська лікарня №3 (інфекційне відділення для дітей) 20,0 2                
122 Внутрішній ремонт приміщення Пологовий будинок (основний корпус) 700,0 2 15 135 0,0135     0,0137    
  Всього   980,3   28,0 225,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КП “УМАНЬВОДОКАНАЛ”
123 Установка регуляторів тиску м. Умань 75 3 5,3 27,4       0,015    
124 Установка в цеху мех. обезводнення прес-фільтра. Каналізаційно-очисна споруда 800 1 70,3 365       0,2    
125 З метою зменшення витоків води провести заміну зношених водомереж протяжністю 0,5 км та запірної арматури м. Умань 316 3 14 73       0,04    
  Всього   1191   89,6 465,4 0 0 0 0,255 0 0
УКП “УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
126 Заміна планових та аварійних мереж із використанням попередньо ізольованих труб довжиною 0,3 км у двотрубному вимірі УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 700 3 0,0085 16,5 0,007          
127 Чищення та промивання котлів типу КВГМ-100,
Е-1/9, КСВа- 3,
Е-25/1,4ГМ – 27 шт.
УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 527 3 0,23 460 0,199          
128 Модернізація котельного обладнання з встановленням насосів в квартальних котельнях та ЦТП м. Умань УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 300 3 0,00335         9408    
129 Режимне налагодження котлів – 12 шт. УКП “Уманьтеплоко-муненерго” 850 3 0,1218 241 0,105          
  Всього   2377   0,36365 717,5 0,311 0 0 9408 0 0
ЗАКЛАДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
130 Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 1500 2 0,76 550,8         0,42  
1) Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 4                
131 Утеплення приміщень (реконструкція фасадів) Заклади відділу освіти Уманської міської ради 3000 2 0,86 445,9         0,34  
132 Ремонт, ревізія запірної арматури, теплоізоляція трубопроводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 50 2 0,0065 47,4         0,036  
133 Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 50 2 0,0274 93,4       0,076    
1) Встановлення економних електроламп Заклади відділу освіти Уманської міської ради 10 4                
134 Реконструкція систем тепло- та водопостачання, теплових вводів Заклади відділу освіти Уманської міської ради 100 2 0,0041 30,2         0,023  
  Всього   4810   1,658 1167,7 0 0 0 0,076 0,819 0
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
135 Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 33,8 2 0,000005 0,02       0,00003    
136 Утеплення стін Центр соціальної допомоги (структурні підрозділи) 31,88 2 0,009 0,05       0,003    
  Всього   65,6   0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ВСЬОГО за 2020 р.   9423,93   119,6347 2575,977 0,3345 0 0 9408,352 0,819 0
РАЗОМ за 2016-2020 рр. 100655,38   2356,48 21556,62 2,030196 0,00 8,00 210944,66 1150,44 0,00

Примітка:

Коди джерел фінансування, зазначені в графі 2 таблиці: 1 – кошти державного бюджету; 2 – кошти місцевих бюджетів; 3 – кошти підприємств;  4 – інші джерела (інвестиції, кредити, гранти тощо);  5 – кошти населення.

Заступник міського голови,

секретар виконавчого комітету            Л. П. Плотнікова

Прочитано 1088 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80