Понеділок, 27 липня 2020 14:01

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Уманської міської ради Про затвердження Правил благоустрою території міста Умані

І. Визначення проблеми

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота території міста – оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування територій міста.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України „Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності“  та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року

 №308.

          Назва регуляторного акту: рішення Уманської міської ради  „Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань“.

         Регуляторний орган: Уманська міська рада.

Розробник документа: відділ житлово-комунального господарства Уманськоїміської ради.
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України від 06.09.2005

№ 2807-VІ «Про благоустрій населених пунктів» (далі — Закон № 2807) до повноважень сільських, селищних і міських рад належить затвердження правил благоустрою населених пунктів.

            Згідно із статтею 34 Закону № 2807 правила благоустрою території населеного пункту розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, які затверджуються центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Правила благоустрою території міста Умань (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються загальні вимоги щодо благоустрою території. Правила розробленні відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства України від 27.112017року №310, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Умань, всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

 

Причина виникнення проблеми:

           

            Причинами виникнення зазначеної проблеми є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, зокрема чіткого нормативного регулювання прав і обов’язків суб’єктів цієї сфери, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.  На сьогоднішній день існуючі правила не забезпечують в повному обсязі виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою.

 

Підтвердження важливості проблеми:

           

            Загальна проблема підтримки благоустрою на території міста Умань, покращення санітарного стану є актуальною. Існує значна кількість порушень з боку громадян, підприємств та суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів. До того ж, мають місце окремі факти самовільного знищення та пошкодження зелених насаджень. На даний час актуальною проблемою залишається відмова від укладання договорів на вивезення побутових відходів з відповідним підприємством.

      Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми:

 • відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою:
 • неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;
 • наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, житлової та громадської забудови;
 • відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;
 • самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;
 • невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

            Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування. Не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Органи місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону на необхідність розв'язання подібних проблем, саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

  Зокрема, ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території та об'єктів благоустрою Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є упорядкування благоустрою та підтримання екологічної чистоти і порядку на території міста, встановлення законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян, для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акту;
 • створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;
 • визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території міста Умань організаціями, установами, закладами, суб'єктами господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов'язків;
 • захист довкілля;
 • покращення санітарного стану та мікроклімату на території міста Умань;
 • належне утримання та раціональне використання територій населеного пунктів;
 • збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень. їх раціональне використання.

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акту (збереження існуючого механізму регулювання)

Ця альтернатива є неприйнятною як для мешканців міста, так і для органів місцевого самоврядування, через те, що Правила благоустрою території міста Уманьна 2016-2020 роки затверджені рішенням  Уманської міської ради від 23.12.2016р. № 6.31-22/7, не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста Умань.

Альтернатива 2

Прийняття органом місцевого самоврядування Правил благоустрою територій міста Умань

Затвердження Правил  забезпечить:

дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням, органами місцевого самоврядування;

наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою міста Умань, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населених пунктів із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП);

 Таким чином, досягнення визначеної цілі даним способом є доцільним, таким, що відповідає вимогам чинного законодавства і альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Організація робіт та заходів з благоустрою територій міста Умань, а також відновлення об’єктів благоустрою та ліквідація стихійних сміттєзвалищ  за рахунок місцевого бюджету щорічно складатимеорієнтовно 15000,00 тис.грн.   

                                              

Альтернатива 2

- чітке визначення прав і обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між  суб'єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в повій редакції, який регулює відносини, то виникають у сфері благоустрою міста Умань; визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населеного пункту і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населеного пункту із застосуванням статті 152 і Кодексу України про адміністративні правопорушення

Витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акту, витрати на публікації, контроль за виконанням регуляторного акту  за рік складають 4723,9грн.; вартість часу співробітника ОМС відповідної категорії (заробітна плата) – 24,35 грн./ 1 роб. час;

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Організація роботи та заходів з благоустрою населених пунктів, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

Громадяни не несли

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов'язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб'єктами господарювання. Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану вулиць, парків, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою.

Громадяни не нестимуть

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро-

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

1760

  4110

5870

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

30

70

100

             

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Організація роботи та заходів з благоустрою міста Умань, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету.

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади установами, організаціями та суб’єктами господарювання.

Витрати на виконання обов’язків, відповідно до затверджених Правил благоустрою населених пунктів (на оплату вивезення сміття, ТПВ, на утримання в належному стані власних об’єктів та елементів благоустрою тощо). Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою .

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Недостатнє фінансування з місцевого бюджету на утримання та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою не забезпечує належного утримання територій міста

   

У разі залишення існуючої ситуації  на даний момент без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Дана альтернатива є неприйнятною через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів міста Умань.

Альтернатива 2

3 – цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань» будуть досягнуті поступово, майже у повній мірі.

Цими Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава, громадяни, суб’єкти господарювання: Організація роботи та заходів з благоустрою міста Умань, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

Держава: Організація роботи та заходів з благоустрою території міста, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету складає орієнтовно 15000,00 тис.грн.   

Громадяни:

Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету.

У разі залишення діючого документа без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети. Суб’єкти господарювання не зможуть ефективно здійснювати господарську діяльність в умовах, якими не забезпечується сприятливе середовище.

   

 Суб’єкти господарювання: 

Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак

фінансування з

місцевого бюджету

утримання в належному стані об’єктів та елементів благоустрою у цілому порушує права громадян на сприятливе для життєдіяльності середовище.   Міська рада не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян - жителів міста Умань.

Альтернатива 2

Держава:

-відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

-здійснення будь- якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил:

-покращення санітарного стану на території міста Умань;

-покращення, підтримка належного санітарно -технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

-користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших

об'єктів та елементів благоустрою загального користування:

Громадяни:

- упорядкування відносин

Держава: Витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акту, витрати на публікації, контроль за виконанням регуляторного акту  за рік складають 4723,9грн.; вартість часу співробітника ОМС відповідної категорії (заробітна плата) – 24,35 грн./ 1 роб. час;

Громадяни:

Не нестимуть жодних витрат

 Суб’єкти господарювання: 

Витрати на виконання обов'язків відповідно до затверджених Правил благоустрою населених пунктів.

Затвердження цього регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить єдине зрозуміле регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з питання благоустрою. При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання. Цей регуляторний  акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

 між суб'єктами селищної громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

Суб'єкти господарювання: упорядкування відносин між суб'єктами міської громади та суб’єктами господарювання у сфері благоустрою

   

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1 

У разі неприйняття регуляторного акту, діючий документ не буде відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян – жителів міста Умань.

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною. Аргументи для переваги відсутні

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні. Не можливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування (парки, провулки, прибудинкові території, інші об’єкти)

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення  «Про затвердження Правил благоустрою територіїміста Умань» будуть досягнуті майже у повній мірі. Цими Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом самоврядування.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України; причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести зміну чинного законодавства.

У разі змін в законодавчих актах, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

Упродовж деякого часу на дію регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання на яких поширюється дія цього акту.

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв'язати проблему: 

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об'єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих па території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб'єктів господарювання покладається обов'язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об'єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

За порушення Правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності в порядку згідно з чинним законодавством, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди, які визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

Заходи, які має здійснити орган місцевого самоврядування для впровадження цього регуляторного акту: 

Розробка проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Умань» та аналізу регуляторного впливу до нього.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку  відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акту, яка полягає у:

балансі інтересів;

простоті та доступності положень рішення;

простоті виконання вимог рішення;

врегулюванні прав і обов’язків суб’єктів господарювання, на яких поширюється це  рішення.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

           

            Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 відсотків, тому здійснюється за рахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатками 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для Уманської міської ради згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не здійснюється, так як здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.07.2020  по 16.07.2019  включно. 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва   (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів  малого та мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 5870 одиниць;

питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (грн.)

   

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

не

 передбачено

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 не

 передбачено

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачено

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачено

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

не

передбачено

-

-

6

Разом, гривень (формула: сума рядків 1+2+3+4+5)

не

передбачено

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5870

-

-

8

Сумарно, гривень (формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів  малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

не передбачено

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

не передбачено

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не передбачено

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

не передбачено

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

Підготовка документів на конкурс (написання заяви, ксерокопія документів, відправка конверта тощо)

не передбачено

-

-

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків  9+10+11+12+13)

-

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5870

-

-

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

-

Х

-

           

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Уманська міська рада 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

 

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

не передбачено

-

-

-

-

 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

Камеральні/виїзні

1год.

-

-

-

-

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

не передбачено

-

-

-

-

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год.

-

-

-

-

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

не передбачено

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

-

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

-

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

№ п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 

Не передбачено

-

-

 • Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання, грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

-

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

-

-

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

     Строк дії запропонованого регуляторного акту5 років, оскільки він регулює відносини, які можуть мати змінний  характер. Протягом його дії передбачається покращити благоустрій на територіях населених пунктів міста Умань.Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін, здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

            Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного методу одержання результатів відстеження.

         З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

 • Кількість суб’єктів господарювання, щодо яких поширюватиметься дія регуляторного акту - 5870.
 • Прогнозована кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП України, 209 шт.
 • Надходження коштів до міського бюджету, внаслідок сплачених коштів за порушення, передбачені ст. 152 КУпАП України. Прогнозовано:  85890,00грн.
 • Витрати міського бюджету за один рік складають 4723,9 грн.
 • Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акту. Передбачається, витрати часу на процедуру регулювання складуть 1 год. (згідно з М-тестом).
 • Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту - середній, у зв’язку з тим, що проект регуляторного акту з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційній сторінці в мережі  Інтернет Уманської міської ради.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

            Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься відділом житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Уманської міської ради шляхом збору та аналізу інформації зацікавлених юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від населення та суб’єктів господарювання, а також статистичної інформації.

            Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

            Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

            Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. 

            Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

       

Начальник

відділу житлово-комунального

господарства Уманської міської ради                                                                                  В.П.Харченко

Прочитано 1966 разів