Понеділок, 15 серпня 2011 14:25

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради „Про затвердження Положеннь про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані та Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані”

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення міської ради
„Про затвердження Положеннь про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані та Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 26.08.09 № 982 «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності». Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено поняття малої архітектурної форми як невеликої споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.
Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Таким чином, виникла розбіжність у визначенні термінів, що унеможливлює розміщення об’єктів, які раніше носили назву «мала архітектурна форма» за існуючим Порядком. Дана розбіжність у визначенні термінів позбавляє суб’єктів господарювання їх законного права на здійснення господарської діяльності
З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності.
Для вирішення даної проблеми існує необхідність затвердити Положення про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані та скасувати рішення ­­­­­№ 2.20-27/5 від 26.12.2007 р. «Про затвердження „Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території міста Умань”».
До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

  • суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку розміщення тимчасових споруд;
  • органи місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми власності при розміщенні тимчасових споруд на території м. Умані та недонадходженням коштів до міського бюджету.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою державного регулювання є:
- усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;
- збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки залишає прогалини в правовому регулюванні порядку розміщення тимчасових споруд.
Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:
- діючий порядок;
- прийняття міською радою рішення про затвердження Положення про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані.
Першою альтернативою є залишення діючого порядку, тобто неприйняття даного регуляторного акта. Ця альтернатива є неприйнятною насамперед через те, що залишає прогалини у сфері правового регулювання містобудівної діяльності, визначеної Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки в цьому випадку досягнути мети можливо в коротший строк, з меншими витратами, з врахуванням особливостей роботи міської ради та ситуації, яка склалася. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд на території м. Умані з метою здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом.
Дане альтернативне рішення збільшить надходження до міського бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і буде запобігати зловживанням та корупційним діям в сфері адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.
Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта (сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів).

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, забезпечення найбільш ефективних умов для реалізації ними своїх прав, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності у м. Умані.
З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

  • поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;
  • забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили;

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.
Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.
Проте слід зазначити, що даним регуляторним актом не визначений механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку з розвитком підприємницької інфраструктури міста, створенням нових робочих місць та реєстрацією найманих працівників у відповідних органах

 

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

Суб’єкти господарювання

Оформлення права користування земельною ділянкою комунальної форми власності відповідно до вимог чинного законодавства України

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Територіальна громада міста

Стимулювання розвитку підприємництва;
можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету

 

 

7. Строк дії акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта.
У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

 

8. Показники результативності акта.

Пропонується використати наступні показники результативності:

  1. розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;
  2. кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  3. розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
  4. рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
  5. кількість зареєстрованих договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

 

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.
Планується проведення аналізу та відстеження кількості укладених договорів особистого строкового сервітуту у зв’язку з встановленням тимчасових споруд, а також відстеження динаміки надходжень до міського бюджету від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних з можливим проведенням соціологічного опитування суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність шляхом розміщення малих архітектурних форм.

 

Начальник управління містобудування та архітектури                 Лісаченко В. М.

 

Розробник проекту регуляторного акта - управління містобудування та архітектури Уманськоїміської ради тел. (04744) 5-20-28.
Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо надсилати у паперовому вигляді на ім’я міського голови Бодрова Ю. І. у місячний термін.

Прочитано 2991 разів