Вівторок, 23 серпня 2011 10:30

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Уманської міської ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані»

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Уманської міської ради
«Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані»

 

Управлінням містобудування та архітектури виконкому Уманської міської ради  розроблено проект рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані"
        

Даний проект підготовлено з метою забезпечення виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території міста дасть можливість компенсувати витрати бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території міста.
Оскільки Уманською міською радою не розроблявся порядок залучення та використання коштів забудовників, визначений Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", виникла необхідність прийняття Порядку, який би передбачав узагальнюючий порядок формування та використання вищевказаного джерела цільового фонду соціально-економічного розвитку міста. Також слід зазначити, що діючими рішеннями Уманської міської ради не врегульовано механізм залучення до цільового фонду бюджету міста коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, через що виникають наступні проблеми:
- більшість забудовників на території міста не залучаються до пайової участі в облаштуванні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
- відбувається пошкодження та руйнування існуючої інфраструктури міста без будь-якого відновлення з боку замовників будівництва;
-  стримується збільшення надходжень фінансового ресурсу бюджету міста для розв'язання питань соціально-економічного розвитку населеного пункту;
- недостатня   можливість   отримання   додаткових   джерел   фінансування капітального ремонту житлового фонду, доріг міста, інженерно-технічних мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також робіт по благоустрою міста;
-  офіційно   не   визначено   уповноважені   органи,   які   будуть здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою надходжень зазначених коштів, реєструвати заяви та готувати для укладання договори про пайову участь замовників будівництва в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Вирішення всіх вищезазначених проблем можливе лише за рахунок прийняття рішення Уманської міської ради щодо затвердження узагальненого Порядку про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані, який регулюватиме зобов'язання щодо залучення і використання внесків забудовників.
Перелік суб'єктів, на яких проблема має негативний вплив:
- фізичні та юридичні особи,   які   потерпають   від   аварій   зношеної   водопровідної, каналізаційної систем із гальмуванням розвитку міської інженерно-транспортної інфраструктури;
- водії транспортних засобів через незадовільний стан доріг міста;
-  інвестори, які незадоволені станом інфраструктури міста;
- суб'єкти господарювання, які виконують ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті міста.
Специфіка економічних відносин, що виникають між міською громадою та суб'єктами підприємницької діяльності з приводу володіння та користування інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою міста полягає в тому, що вона є об'єктом суспільного використання. При цьому інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура не може, за визначенням, бути об'єктом прямих економічних відносин у вигляді купівлі - продажу. Ринок не може формувати попит та пропозицію на об'єкти інфраструктури. Не діє і фіскальна функція, оскільки діючим законодавством не передбачено встановлення податку на нерухомість.
Таким чином, компенсація міського бюджету на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста може здійснюватись за допомогою адміністративних методів з обов'язковим врахуванням як споживчої вартості об'єктів інфраструктури для інвесторів (забудовників) так і соціальної значимості об'єктів забудови для громади міста.
Статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлюються граничні нормативи, які не враховують регіональних особливостей та соціальної значимості об'єктів для місцевої громади, а також частиною першою вищезазначеної статті встановлено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
Запропонований проект рішення спрямований на деталізацію нормативів відрахувань на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані, врахування варіантів будівництва, реконструкції та розширення об'єктів інвестування,  врахування впливу інвестиційних об'єктів на створення додаткових   робочих   місць, соціальну значимість об'єктів  забудови для територіальної громади.
Впровадження цього Рішення буде сприяти додатковим надходженням коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.
Метою цього, регулювання є визначення механізму надходжень та використання залучених коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Реалізація мети передбачає встановлення наступних цілей :
- визначення методики розрахунку пайової участі замовників будівництва за одержання вихідних даних на проектування будівельних робіт;
- уповноваження   структурних   підрозділів   міської   ради   щодо   контролю за своєчасністю і повнотою надходжень та укладення договорів про пайову участь замовників будівництва в соціально-економічному розвитку міста;
- сприяння  швидким  темпам розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
-  забезпечення благоустрою міста на належному рівні;
-  залучення інвесторів в економіку міста.
Виходячи із чинного законодавства України альтернативного підходу, ніж нормативне врегулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані не існує.
Затвердження обраного способу регулювання - забезпечує цілі регулювання порядку залучення міською радою коштів замовників будівництва для пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
- збільшує надходження до спеціального цільового фонду бюджету міста;
- забезпечує вимоги діючого законодавства щодо встановлення порядку розрахунку та розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста;
- забезпечує механізм врегулювання відносин між уповноваженими структурними підрозділами міської ради щодо залучення та використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури;
- забезпечує залучення громади у вирішення основних питань щодо соціально-економічного розвитку міста.
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
- введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та юридичних осіб - замовників будівництва для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
- делегування   структурним   підрозділам   міської   ради   права   для   здійснення повноважень щодо участі в процесі залучення і використання зазначених коштів;
- врегулювання   взаємовідносин   міської  ради   з   замовниками   будівництва   на договірних умовах;
- збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста  для  проведення   фінансування  капітальних  вкладень   в  розвиток  міської інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
-  приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
Залучення інвесторів до пайової участі у розвитку інфраструктури міста дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста.
Визначення порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані, забезпечить впровадження прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів пайової участі інвесторів (забудовників) та дозволить сформувати науково обґрунтоване нормативно-методичне забезпечення розширеного відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Влада

Збільшення  надходжень  до міського бюджету. Вирішення  соціальних   та економічних проблем, пов'язаних з    фінансуванням розвитку інфраструктури міста

 

Суб'єкти господарювання

Право реалізувати свій проект будівництва на території міста

Сплата пайової участі

Громадяни

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодатних умов для розвитку міста

 

 

 

      Впровадження в життя цього рішення, у разі його прийняття, не буде потребувати коштів із міського бюджету.
Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.
Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.
Пропонується використати наступні показники результативності:
- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта - на даний час неможливо спрогнозувати розмір надходжень до місцевого бюджету ;
- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованого акта   -   всі   суб'єкти   господарювання,   які   є   інвесторами   (замовниками),   та залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що:
а)      прочитають зазначене рішення на Інтернет-порталі «Уманська міська рада» та в друкованих засобах масової інформації за результатами оприлюднення;
б)       отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;
в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.
Передбачається середній рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта за рахунок: розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Умані» з цим аналізом регуляторного впливу на Інтернет-порталі « Уманська міська рада». Окрім цього, після прийняття цього рішення його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  в друкованих засобах масової інформації;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - розмір коштів, які витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта не становить більше граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України, згідно з Порядком; витрати часу, пов'язані з виконанням вимог акта - не може перевищувати 30 календарних днів.
Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників з можливим проведенням соціологічного опитування. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акта буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності.

 

 

 

Начальник управління 
містобудування та архітектури
Уманської міської ради –
головний архітектор міста                                                                               В.М.Лісаченко

Прочитано 3518 разів