Середа, 23 вересня 2015 15:58

17 вересня 2015 року № 4. 4-74/6 - Про затвердження Положення про економічний відділ Уманської міської ради у новій редакції

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

74 СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

17 вересня 2015 року № 4. 4-74/6

Про затвердження Положення

про економічний відділ

Уманської міської ради

у новій редакції

Відповідно до статей 25, 54, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”,

міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про економічний відділ Уманської міської ради у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про економічний відділ Уманської міської ради, затверджене рішенням Уманської міської ради  від 10.11.2004 року № 4-37/4.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л. та постійну комісію Уманської міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики (Луковецький О.А.).

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                   О.В.Цебрій

ПОГОДЖЕНО  
   
Перший заступник міського голови С.Л.Клочко
   
Заступник міського голови Л.М.Кирилюк
   
Секретар виконавчого комітету Л.П.Плотнікова
   
В.о. начальника економічного відділу В.В.Бабич
   
Начальник загального відділу Т.В.Лапіна
   
Спеціаліст І категорії юридичного відділу Н.А.Сідлецька 
   

Начальник відділу кадрової роботи

та з питань нагород

Л.П.Самсій
   

Голова постійної комісії міської ради

з питань розвитку виробництва,

підприємництва, інвестиційної та

зовнішньоекономічної політики

О.А.Луковецький

   

ПІДГОТОВЛЕНО

В.о.начальника економічного відділу             

В.В.Бабич

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішення міської ради

                                                                                              17 вересня 2015 р. № 4.4-74/6

Положення

про економічний відділ

Уманської міської ради

(нова редакція)

м. Умань

2015 р.

І. Загальні положення

1. Економічний відділ Уманської міської ради (далі-відділ) є виконавчим органом Уманської міської ради, утворюється міською радою. Відділ є підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Уманської міської ради та міському голові.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчими актами Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Уманської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, а також цим Положенням.

3. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

4. Економічний відділ Уманської міської ради взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до компетенції відділу.

ІІ. Основні завдання відділу

1. Основними завданнями відділу є:

1)  реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативними актами;

2) забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та розвитку економічної конкуренції;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;  

4) формування та реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, залучення іноземних інвестицій та інвестиційної діяльності іноземних суб’єктів господарювання;

5) сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, зовнішньоекономічних зв’язків та виходу на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

6) формування місцевої інвестиційної та інноваційної політики;

7) здійснення повноважень із залучення вітчизняних і іноземних інвестицій та організації роботи їх використання для фінансування капітальних вкладень, передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста;

8) забезпечення виконання загальноміських заходів, що проводяться за рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови;

9) організація роботи щодо захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які належать до компетенції відділу;

10) здійснення тарифної політики у місті;

11) забезпечення беззбиткової роботи підприємств та збільшення надходжень до бюджету;

12) здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

ІІІ. Функції відділу

1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує дотримання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчих актів Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, рішень Уманської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативних актів, що регулюють розвиток відповідних сфер управління та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики, вживає заходів до усунення недоліків та готує пропозиції з цих питань;

3) здійснює прогнозування економічного і соціального розвитку міста;

4) виконує роботи щодо складання планів економічного і соціального розвитку міста на короткострокові та довгострокові періоди та здійснює аналіз стану їх виконання;

5) готує та бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку, зайнятості населення та використання трудових ресурсів, проектів цільових програм з інших питань, у поданні їх на розгляд виконавчому комітету та на затвердження міської ради, у  поданні звітів про хід і результати виконання цих програм та їх реалізації у межах компетенції;

6) розробляє проекти міських програм з розвитку транспорту та зв’язку;

7) розробляє разом з іншими структурними підрозділами Уманської міської ради та виконавчого комітету комплексні і цільові програми розвитку туризму, ринку туристичних послуг та здійснює їх виконання;

8) сприяє створенню сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території міста та області;

9) організовує разом з іншими структурними підрозділами Уманської міської ради та виконавчого комітету, підприємствами міста подання Департаменту економічного розвитку і торгівлі Черкаської обласної державної адміністрації пропозицій до щорічних програм соціально-економічного розвитку області та довгострокових прогнозів;

10) спільно з управліннями і відділами, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує виконання завдань, визначених програмою економічного та соціального розвитку міста, узагальнює і надає інформацію про хід виконання програми економічного та соціального розвитку міста;

11)  розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд керівництву;

12) готує аналітичну інформацію щодо виконання основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, рішень та розпоряджень міського голови;

13) бере участь у вирішенні питань щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

14) у межах компетенції бере участь в підготовці пропозицій щодо забезпечення державної цінової і тарифної політики та вдосконалення порядку їх регулювання;

15) у межах компетенції сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

16) бере участь, разом з іншими структурними підрозділами Уманської міської ради, у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

17) сприяє залученню інвестицій для розвитку економічного потенціалу міста;

18) забезпечує, в межах своїх повноважень, захист економічних прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

19) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

20) організовує, разом з іншими структурними підрозділами Уманської міської ради, участь підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

21) бере участь у формуванні  капітального будівництва об’єктів, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

22) сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті;

23) аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку та ринку побутових послуг;

24) проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста;

25) бере участь у підготовці пропозицій з питань розміщення на території міста нових, реорганізації або ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери управління міської ради та її виконавчого комітету;

26) у межах компетенції готує пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, бере участь  у здійсненні заходів щодо координації цих закупівель, надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну  допомогу з питань здійснення закупівель;

27) здійснює, в межах повноважень, організацію міських пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування;

28) бере участь в обстеженні спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність  вимогам Закону України “Про металобрухт”;

29) здійснює виконання делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

30) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

31) розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

32) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

33) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

34) забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

35) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

36) розглядає матеріали з встановлення (погодження) в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надаються підприємствами комунальної власності та суб’єктами господарювання, що розташовані на території міста, відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;

37) готує пропозиції щодо встановлення (погодження) цін (тарифів) на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, та вносить пропозиції щодо погодження, в установленому порядку, тарифів, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності;

38) вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо відшкодування збитків підприємствам, пов’язаних з різницею собівартості послуг та діючими тарифами, відповідно до чинного законодавства;

39) здійснює моніторинг цін і тарифів на житлово-комунальні послуги;

40) проводить моніторинг виконання програми енергозбереження в місті;

41)  готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови в межах своїх повноважень;

42) проводить та бере участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до основних завдань та функцій, визначених цим Положенням;

43) готує для висвітлення в засобах масової інформації довідки про стан економічного і соціального розвитку міста;

44) виконує інші функції та, передбачені чинним законодавством, повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань.

ІV. Права

         1.Відділ, відповідно до покладених завдань і функцій, має право:

1) одержувати в межах повноважень від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій документи та інші інформаційні 
й довідкові матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) одержувати від підприємств, установ, організацій, виконавчих органів міської ради необхідну інформацію для виконання передбачених цим положенням завдань та функцій;

3) залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

4) скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції;

5) вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу;

 6) вносити на розгляд  міської ради проекти рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу.

V. Організація  роботи

1. Відділ очолює начальник економічного відділу міської ради.

2.Начальник та працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посад  міським головою, у встановленому законодавством порядку.

На посаду начальника відділу призначається особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

3. Діяльність відділу здійснюється на основі Положення про відділ, яке затверджується відповідно до чинного законодавства.

4. Начальник відділу:

1) планує роботу відділу та здійснює контроль за виконанням планів;

2) розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу;

3) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх виконання, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників;

4) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього  розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, ділового етикету, правил і норм охорони праці;

5) координує роботу відділу з іншими службами, відділами, управліннями міської ради та її виконавчого комітету;

6) підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

7) бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

8) бере участь у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення на вакантні посади відділу;

9) вносить пропозиції щодо просування по службі працівників відділу, їх заохочення;

10) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій та завдань.

5. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу та посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією та несуть відповідальність за несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Начальник відділу несе відповідальність за:

1)несвоєчасне і неякісне виконання, визначених для відділу завдань і функцій, передбачених чинними нормативами, цим Положенням та Посадовою інструкцією, оперативних доручень і вказівок керівництва Уманської міської ради та виконавчого комітету;

2) несвоєчасне і недостовірне надання інформацій та звітів, що належать до компетенції відділу;

3) дотримання вимог цього Положення, використання наданих прав;

4) порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики та поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

5) порушення правил та норм з питань охорони праці та пожежної безпеки.

7. Загальна чисельність і фонд оплати праці відділу затверджується міською радою, штатний розпис - міським головою.

8. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

9. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.   

10. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                     О.В. Цебрій

Прочитано 1399 разів