Середа, 23 вересня 2015 16:28

17 вересня 2015 року № 4.11-74/6 - Про внесення змін до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

a gerb

 УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIСКЛИКАННЯ

74  СЕСІЯ

                                     РІШЕННЯ                                

                      

17 вересня 2015 року №  4.11-74/6

Про внесення змін до Положення про

спеціалізовані служби цивільного захисту

       Відповідно до частини п’ятої статті 25  Кодексу цивільного захисту України,   статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови  Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»,  беручи до уваги рішення 66 сесії VI cкликання Уманської міської ради від 30.01.2015 р.    

 № 3.10-66/6 «Про спеціалізовані служби цивільного захисту»

 міська рада ВИРІШИЛА:

         1.Внести зміни до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 30.01.2015 р.     № 3.10-66/6 «Про спеціалізовані служби цивільного захисту» та затвердити його в новій редакції (додається).

         2.Вважати таким, що втратив чинність додаток 2 до рішення   Уманської міської ради від 30.01.2015 р. № 3.10-66/6 «Про спеціалізовані служби цивільного захисту».

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л., в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи Опришко О.В. та голову постійної депутатської комісії з  питань планування, бюджету і фінансів  Добриніна Л.З.

                                                                          

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                       О.В.Цебрій

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

 17 вересня 2015 року №  4.11-74/6

Положення

про спеціалізовані служби цивільного захисту

І.Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту, їх основні завдання, склад, організацію та порядок діяльності.

2. Спеціалізовані служби цивільного захисту у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами відповідних центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади, наказами підприємств, установ і організацій та цим Положенням.

3. Місцеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту входять до складу сил цивільного захисту.

4. Об’єктовi спецiалiзованi служби утворюються для проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та їх забезпечення на суб’єктах господарювання.

Об’єктовi спецiалiзованi служби утворюються керiвником суб’єкта господарювання з чисельнiстю  працiвникiв  бiльше 50 осiб шляхом формування ланок, команд, груп.

5. За напрямами діяльності можуть створюватися такі спеціалізовані служби цивільного захисту: енергетики, захисту тварин і рослин, інженерна,  комунально-технічна, матеріального забезпечення, медична, зв’язку і оповіщення, протипожежна, торгівлі та харчування, технічна, транспортного  забезпечення, охорони громадського порядку.

6. За напрямами діяльності галузеві та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту можуть створюватися з урахуванням завдань, що належать до компетенції галузі, об'єкта.

ІІ. Основні завдання

1. Основними завданнями спецiалiзованих служб є:

1) участь у розробленнi планiв реагування на надзвичайнi ситуацiї, планiв цивiльного захисту на особливий перiод;

2) здiйснення заходiв з переведення спецiалiзованих служб до функцiонування в умовах надзвичайної ситуацiї та особливого перiоду;

3) пiдготовка та здiйснення контролю за готовнiстю органiв управлiння, ланок, груп, команд або об’єктових пiдроздiлiв до дiй за призначенням, їх забезпечення;

4) органiзацiя та проведення навчання за програмою спецiальної пiдготовки фахiвцiв певної спецiальностi, якi входять до складу спецiалiзованої служби;

5) пiдтримання у готовностi технiки i майна спецiального призначення для виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та особливий перiод;

6) пiдготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та їх забезпечення пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та управлiння пiдроздiлами спецiалiзованих служб, що залучаються до таких робiт i заходiв;

7) органiзацiя та взаємодiя з органами управлiння та силами цивiльного захисту функцiональних i територiальних пiдсистем, їх ланок, якi залучаються до лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

8) створення та поповнення матерiальних та iнших ресурсiв спецiалiзованих служб.

2. Основними завданнями спеціалізованих служб цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації є:

1) служби енергетики:

а)органiзація i проведення аварiйно-вiдновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах мережi електропостачання;

б)забезпечення енергопостачання сил цивiльного захисту пiд час проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, у тому числi з використанням автономних джерел енергопостачання (у разi їх наявностI);

в)забезпечення енергопостачання суб’єктiв господарювання, що забезпечують життєдiяльнiсть населення;

г)визначення шкоди, заподiяної суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй, потребу в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також повного вiдновлення їх функцiонування;

д)координування заходів, якi здiйснюються суб’єктами господарювання незалежно вiд форми власностi, щодо дотримання встановленого режиму свiтломаскування в особливий перiод;

2) служби iз захисту сiльськогосподарських тварин i рослин:

а)проведення монiторингу стану забруднення радiоактивними та небезпечними хiмiчними речовинами, бiологiчними засобами сiльськогосподарських угiдь, продукцiї рослинництва, поверхневих вод, призначених для сiльськогосподарських потреб;

б)проведення спецiальної розвiдки в мiсцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацiй, шляхiв руху сил цивiльного захисту та маршрутiв евакуацiї;

в)проведення робіт з лiквiдацiї епiзоотiй та епiфiтотiй, здiйснення епiзоотичного, фiтосанiтарного i токсикологiчного контролю пiд час проведення робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

г)здійснення, вiдповiдно до компетенції, контролю за безпечнiстю харчових продуктiв i кормiв пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй, участь у здiйсненнi заходiв щодо забезпечення безпечностi харчових продуктiв та сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження;

д)участь у здiйсненнi заходiв щодо спецiальної обробки територiй, примiщень, сiльськогосподарських тварин i рослин, продукцiї тваринництва та рослинництва;

е)участь у пiдготовцi сiльськогосподарської та спецiальної технiки для роботи на зараженiй мiсцевостi, спецiальної обробки тварин i рослин, які зараженi (уражені), знезараження територiї, примiщень, де зберiгається продукцiя тваринництва та рослинництва;

ж)здiйснення агрохiмiчного обстеження, ветеринарної дiагностики, лiкування тварин, які зараженi (уражені), знезараження посiвів, пасовищ i продукції  тваринництва та рослинництва;

здiйснення ветеринарно-санiтарних та фiтосанiтарних заходів;

з)участь у здiйсненнi заходiв щодо захисту джерел i систем водопостачання для тварин вiд впливу небезпечних факторiв ураження;

і)органiзіація заходів iз знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та iнших матерiальних засобiв, що не пiдлягають знезараженню;

к)забезпечення створення резерву спецiального майна i засобiв для захисту свiйських тварин та сiльськогосподарських рослин у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

л)участь у сiльськогосподарському виробництвi на забруднених територiях, здійснення  контролю  за безпечнiстю такого виробництва;

м)участь у зборi, утилiзацiї або знищеннi загиблих тварин i вiдходiв тваринного походження;

3) iнженернi служби:

а)проведення спецiальної розвiдки в мiсцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуацiї, шляхiв руху сил цивiльного захисту та маршрутiв евакуацiї;

б)органiзація будiвництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозiйних та iнших iнженерних споруд спецiального призначення;

в)органiзація обстеження будiвель, споруд, iнженерних мереж i транспортних комунiкацiй, здiйснення заходів щодо їх безпечної експлуатацiї;

г)здiйснення iнженерного забезпечення сил цивiльного захисту в мiсцях їх розташування пiд час висування до зон надзвичайних ситуацiй, зон можливого ураження та на визначенi об’єкти для виконання робiт;

д)здiйснення методичного забезпечення робiт i заходiв пiд час будiвництва та iнженерного захисту об’єктiв i територiй;

е)визначення шкоди, заподiяної суб’єктам господарювання внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй, потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також повного вiдновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктiв;

ж)ведення облiку iнженерної технiки, що може бути залучена для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, залучення її до проведення таких робiт;

4) комунально-технiчнi служби:

а)проведення спецiальної розвiдки в мiсцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацiй, шляхiв руху сил цивiльного захисту та маршрутiв евакуацiї;

б)визначення шкоди, заподiяної об’єктам комунальної сфери i нерухомому майну громадян внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй, потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також повного вiдновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктiв;

в)здiйснення розчищення шляхiв руху сил цивiльного захисту та маршрутiв евакуацiї;

г)органiзація та здiйснення органiзацiйно-технiчних заходів щодо пiдвищення стiйкостi комунально-енергетичних мереж, проведення невiдкладних аварiйно-вiдновлювальних  робіт  на них та їх спорудах;

д)здiйснення посипання спецiальними сумiшами вулиць i дорiг населених пунктiв, а також очищення зливової каналiзацiї та дренажних систем населених пунктiв, зливостокiв, систем поверхневого водовiдведення та зливоприймальних  колодязiв;

ж)органiзація пiдвезення (подачі) питної та технiчної води у зони, де здiйснюються заходи щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв;

з)ведення облiку спецiальної технiки, яка може бути залучена для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт на об’єктах комунальної сфери, залучення  її до проведення таких робiт;

5) служби матерiального забезпечення:

а)проведення спецiальної розвiдки в мiсцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацiй, шляхiв руху сил цивiльного захисту та маршрутiв евакуацiї;

б)здiйснення органiзацiйних заходів щодо створення резерву матерiально-технiчних засобiв, паливно-мастильних матерiалiв, необхiдних для реагування на надзвичайнi ситуацiї у мирний час та особливий перiод, на базi суб’єктiв господарювання, якi утворили такi служби;

в)органiзація забезпечення органiв управлiння i сил цивiльного захисту запасами сировинних, матерiально-технiчних i продовольчих ресурсiв для проведення першочергових робiт пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та здiйснення iнших заходiв, передбачених законодавством;

г)визначення потреб у матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також життєзабезпечення постраждалих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

6) медичнi служби:

а)органiзація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разi виникнення надзвичайних ситуацiй та особовому складу пiдроздiлiв цивiльного захисту;

б)органiзація взаємодiї сил i засобiв вiдомчих медичних служб, якi залученi для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

в)надання екстреної медичної допомоги пораненим та постраждалим у разi виникнення надзвичайних ситуацiй, здійснення медичного сортування поранених;

г)органiзація евакуацiї постраждалих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй до закладiв охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

д)органiзація роботи закладiв охорони здоров’я пiд час прийому великої кiлькостi поранених та постраждалих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

е)здiйснення забезпечення сил та пiдроздiлiв медичної служби лiкарськими засобами, виробами медичного призначення, профiлактичними засобами, препаратами кровi тощо;

ж)iзоляція iнфекцiйних хворих i контамiнованих осiб, проведення їх санiтарної обробки i деконтамiнацiї та надання екстреної медичної допомоги;

з)органiзація та здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду та контролю i протиепiдемiчних заходів пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

і)органiзація та здiйснення медичних профiлактичних заходи серед населення та особового складу пiдроздiлiв цивiльного захисту;

к)створення резервів лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення для забезпечення заходiв пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

л)збір та аналiз статистичних даних щодо заходiв з медичного забезпечення пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

м)проведення постiйної роботи з пiдвищення квалiфiкацiї медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, органiзація навчання та тренування пiдроздiлiв системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

н)навчання немедичних працiвникiв методам та навичкам надання домедичної допомоги у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

о)збір, аналiз, узагальнення даних про медичну i санiтарно-епiдемiчну обстановку, прогнозуванння її розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацiй, осередків ураження (захворювання)  на прилеглих територiях, а також у мiсцях тимчасового розмiщення евакуйованого населення;

7) служби зв’язку i оповiщення:

а)органiзація взаємодії з центрами управлiння операторiв телекомунiкацiй;

б)органiзація та здiйснення заходів щодо забезпечення стiйкого функцiонування технiчних засобiв автоматизованих систем централiзованого оповiщення вiдповiдного рiвня;

в)здiйснення оповiщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй органiв виконавчої влади, виконавчих органiв рад, суб’єктiв господарювання, що розташованi в прогнозованiй зонi ураження або участі у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, а також населення, яке проживає в прогнозованiй зонi ураження, у тому числi в доступнiй для осiб з вадами зору та слуху формi;

г)забезпечення функцiонування у населених пунктах i мiсцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних iнформацiйних табло для висвiтлення iнформацiї з питань цивiльного захисту;

д)визначення шкоди, заподiяної технiчним засобам оповiщення внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй, потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також повного вiдновлення пошкоджених технiчних засобiв оповiщення;

е)органiзація i проведення аварiйно-вiдновлювальних робіт на пошкоджених технiчних засобах оповiщення;

ж)забезпечення зв’язком сил цивiльного захисту пiд час проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт;

з)забезпечення надiйним зв’язком органів виконавчої влади, мiсцевого самоврядування та управлiння i сили цивiльного захисту в умовах надзвичайних ситуацiй;

8) протипожежнi служби:

а)проведення спецiальної розвiдки в мiсцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацiй, шляхiв руху сил цивiльного захисту та маршрутiв евакуацiї;

б)проведення першочергових (невiдкладних) робіт в осередках пожеж, їх гасiння, а також пiд час виникнення аварiй, катастроф, стихiйного лиха;

в)забезпечення органів управлiння i сил протипожежної служби необхiдними матерiально-технiчними засобами для запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв у разi виникнення таких ситуацiй;

г)визначення потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт;

д)координування дiї з планування та здiйснення органiзацiйних та iнженерно-технiчних заходiв щодо пiдвищення рiвня протипожежного захисту об’єктiв i територiй;

а)розробка та здiйснення заходів щодо захисту продовольства i промислових товарiв першої необхiдностi пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй;

б)органiзація закладення продовольства до захисних споруд цивiльного захисту та на пункти управлiння;

в)забезпечення продовольством i промисловими товарами першої необхiдностi особового складу сил цивiльного захисту пiд час проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також постраждалих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

г)забезпечення речовим майном пунктів  санiтарної обробки людей;

д)забезпечення створення запасiв продуктiв харчування та непродовольчих товарiв, необхiдних для життєзабезпечення постраждалих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

е)визначення потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт i життєзабезпечення постраждалих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

10) технiчнi служби:

а)органiзація ремонту технiки, механiзмiв, приладiв та iнших технiчних засобiв, що вийшли з ладу пiд час здiйснення заходiв з цивiльного захисту;

б)здiйснення евакуацiї пошкодженої та несправної технiки до збiрних пунктiв пошкоджених машин та ремонтних пiдприємств;

в)постачання запасних частин i ремонтних матерiалів до ремонтних пiдприємств;

г)визначення потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для технiчного забезпечення проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт;

11) служби транспортного забезпечення:

а)забезпечення здiйснення заходiв у разi загрози виникнення i виникнення надзвичайних ситуацiй на транспортi;

б)ведення облiку технiки i майна, що може залучатися для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт за напрямами дiяльностi служби, та подання вiдповiдних вiдомостей керiвництву галузевої спецiалiзованої служби;

в)здiйснення перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним, залiзничним, морським, рiчковим та повiтряним транспортом у зонах (iз зон) виникнення надзвичайних ситуацiй;

г)забезпечення перевезення згiдно з планами реагування на надзвичайнi ситуацiї та планами цивiльного захисту на особливий перiод, перевезення пiд час проведення заходiв з евакуацiї населення, пiдвезення (вивезення) робочих змiн, вивезення матерiальних цiнностей вiдповiдно до рiшень штабу з лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї;

д)участь у визначеннi шкоди, заподiяної здоров’ю людей та нацiональнiй економiцi у разi виникнення надзвичайних ситуацiй, потреби у матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, а також повного вiдновлення функцiонування транспортних засобiв i комунiкацiй;

е)органiзація забезпечення транспортних засобiв, що залучаються до виконання завдань з цивiльного захисту, пально-мастильними матерiалами;

ж)забезпечення, вiдповiдно до компетенції, здiйснення заходiв з пiдготовки єдиної транспортної системи України до сталого функцiонування в особливий перiод;

з)розробка та здiйснення заходів щодо забезпечення функцiонування дорожнього господарства в умовах стихiйного лиха, у разi виникнення аварiї, катастрофи, iншої надзвичайної ситуацiї техногенного та природного характеру, пiд час лiквiдацiї їх наслідків.

12) служби охорони громадського порядку:

а)участь вiдповiдно до компетенцiї у забезпеченнi громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацiй та охоронi майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

б)повiдомлення вiдповiдних державних органів i громадських об’єднань про небезпечнi подiї та надзвичайнi ситуацiї;

в)надання допомоги органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування у вiдселеннi людей з мiсць, небезпечних для проживання, проведеннi евакуацiї населення;

г)участь у здiйсненнi карантинних заходiв пiд час епiдемiй та епiзоотiй;

д)визначення потреби в матерiальних ресурсах, необхiдних для здiйснення заходiв з охорони громадського порядку.

3. При створенні спеціалізованих служб цивільного захисту їх функції та завдання визначаються в положеннях про такі служби з урахуванням основних завдань та виходячи із специфіки їх діяльності.

ІІІ. Порядок створення спеціалізованих служб цивільного захисту

1. Об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту утворюються на суб’єктах господарювання, незалежно від форм власності, з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб (шляхом формування з працівників суб’єкта господарювання відповідного функціонального призначення ланок, команд, груп, які складають об’єктову спеціалізовану службу цивільного захисту) – керівником суб’єкта господарювання.

Територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту утворюються шляхом об’єднання об’єктових підрозділів у відповідну територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого рівня – міською радою.

2. Спеціалізовані служби цивільного захисту створюються заздалегідь та здійснюють свою діяльність відповідно до положення про таку службу, яке затверджується керівником органу, підприємства, установи та організації, що створив таку службу.

3. Спеціалізована служба цивільного захисту складається з керівництва, органів управління, сил і засобів.

4.Органiзацiйну структуру спецiалiзованих служб, кiлькiсть їх пiдроздiлiв визначають керiвники органiв, суб’єктiв господарювання, якi утворили такi служби, з урахуванням техногенно-екологiчної та природної обстановки, виробничих умов, функцiонального призначення, обсягiв виконання завдань iз запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв, захисту населення i територiї у мирний час та особливий перiод, наявностi та стану матерiально-технiчної бази.

 IV. Управління спеціалізованими службами цивільного захисту

1.Спеціалізовану службу очолює керівник органу, підприємства, установи та організації, який створив таку службу або призначена ним посадова особа:

  1. на місцевому рівні – з числа керівного складу відповідних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради або керівників підприємств, установ та організацій відповідного профілю, база яких є основою для створення цієї служби;
  2. на об’єктовому рівні – з числа посадових осіб підприємств, установ та організацій.

2.Працівники, які включені до складу спеціалізованої служби цивільного захисту, на час залучення такої служби до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при загрозі виникнення або виникненні надзвичайної ситуації, звільняються від виконання обов’язків за займаною посадою.

3.Облік укомплектованості спеціалізованої служби цивільного захисту працівниками, забезпеченість технікою та майном здійснюється завчасно відповідним органом (структурним підрозділом), на базі якого створюється спеціалізована служба цивільного захисту.

4. Розпорядження керівника спеціалізованої служби цивільного захисту з питань виконання завдань і функціонування такої служби обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками, які входять до складу служби.

V. Організація діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту

 1.Функцiонування та залучення спецiалiзованих служб для проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та їх забезпечення здiйснюється згiдно з Кодексом цивiльного захисту України у режимах повсякденного функцiонування, пiдвищеної готовностi, надзвичайної ситуацiї та надзвичайного стану вiдповiдно до основних завдань i заходiв єдиної державної системи цивiльного захисту у таких режимах. В особливий перiод спецiалiзованi служби функцiонують вiдповiдно до зазначеного Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю», а також iншими нормативно-правовими актами.

2. Для організації діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією, що створює відповідну спеціалізовану службу цивільного захисту, видається наказ (рішення, розпорядження) про створення спеціалізованої служби цивільного захисту, розробляється і затверджується у встановленому порядку положення про відповідну спеціалізовану службу цивільного захисту.

3. Спеціалізовані служби цивільного захисту здійснюють проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення виключно у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

4.Облiк працiвникiв спецiалiзованих служб, технiки та майна, якими такi служби укомплектованi, ведеться завчасно вiдповiдним органом управляння спецiалiзованої служби.

5.Пiдготовка спецiалiзованих служб проводиться згiдно з Порядком пiдготовки до дiй за призначенням органiв управлiння та сил цивiльного захисту, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 2013 р. № 443, Порядком здiйснення навчання населення дiям у надзвичайних ситуацiях, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 2013 р. № 444, Порядком проведення навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов’язана з органiзацiєю i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2013 р. № 819 , а також відповідно до плану основних заходів цивільного захисту міста на рік, планів основних заходів цивільного захисту функціональних та територіальних підсистем на рік, плану комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на рік.

6. Підготовка керівного складу спеціалізованої служби цивільного захисту здійснюється у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту, а також безпосередньо під час спеціальних навчань і тренувань, що проводяться зі спеціалізованою службою цивільного захисту або на підприємстві відповідно до програм підготовки.

7. Фінансування робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що проводяться спеціалізованою службою цивільного захисту, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються відповідно до вимог законодавства при ліквідації таких ситуацій.

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                              О.В.Цебрій

 

Прочитано 1231 разів