Четвер, 05 січня 2012 15:04

Програма економічного і соціального розвитку м. Умань на 2012 рік

Програма економічного і соціального розвитку м. Умань на 2012 рік

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік та першочергові заходи у контексті обласної програми  „Будуємо нову Черкащину”  на 2011 – 2015 рр. і  основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Програма) розроблено економічним відділом  міської ради  разом з іншими управліннями, відділами  міської  ради.
Програма є невiд’ємною складовою обласної програми  „Будуємо нову Черкащину ” на 2011-2015 роки та міської програми «Будуємо нову Умань» на 2011-2015 роки.
Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності , як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

 

ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2012 РІК
1. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

 

Враховуючи підсумки 2011 року, серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку міста в 2012 році мають бути:
сталий економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності міста;
підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності;
розвиток інфраструктури міста та покращення якості життя;
зростання доходів населення, покращення ситуації на ринку праці в місті, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлово-комунального господарства;
підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, що безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти і науки, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, підтримка національного всиновлення, відродження культурних і просвітницьких традицій;
розв’язання екологічних проблем в місті.
 

2. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА


Заходи Програми спрямовані на забезпечення:

 • диверсифікації економіки та підтримки місцевого товаровиробника
 • стабілізації роботи підприємств та модернізації виробництва;
 • створення умов для розвитку підприємств  машинобудівної галузі;
 • упровадження енергозбереження в усіх галузях економіки і сферах діяльності;
 • розвитку інвестиційної діяльності;
 • збільшення прямих іноземних інвестицій в економіку міста;
 • підвищення рівня зайнятості населення, зростання заробітної плати та продуктивності праці;
 • соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підтримки й стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу;
 • збільшення податкових надходжень;
 • надання якісних житлово-комунальних послуг у місті;
 • концентрації наявних ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та регіональних програм.

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО  і СОЦІАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ

 

1.1. Розвиток промисловості
Основними завданнями розвитку промисловості міста на 2012 рік є:
- недопущення зниження темпів росту промислового виробництва;
- розвиток машинобудівної, харчової та фармацевтичної галузей промисловості, які мають переважну частку у формуванні бюджету міста;
- забезпечення сприяння реалізації інноваційно-інвестиційних проектів;
- оновлення та модернізація основних виробничих фондів;
- підвищення конкурентоспроможності промислової продукції місцевого виробництва;
- розширення асортименту виробництва продукції переробних галузей;
- просування промислової продукції товаровиробників міста на ринках усіх рівнів.

 

Очікуваний результат:
у реальному секторі економіки обсяг реалізованої продукції складе 700,4 млн. грн., що на 7,3% більше очікуваного рівня 2011 року;
обсяг реалізованої інноваційної продукції складе  16,7 млн. грн., що на 12,6% вище очікуваного рівня 2011 року;
освоєння виробництва двох нових видів продукції на ПАТ «Уманьферммаш» та нового контрольно-вимірювального приладу (коробка вимірювальна перехідна) на ПАТ «Мегомметр».

 

 
1.2. Зовнішньоекономічна діяльність
Основні завдання у 2012 році:
збереження та розширення ринків експорту продукції підприємств міста;
сприяння експорту високотехнологічної продукції і послуг;
залучення в основні галузі економіки міста іноземні інвестиції.
       
 Очікуваний результат:
       
 обсяг зовнішньоекономічного обороту досягне рівня 34,1 млн. дол. США; 
експорт товарів зросте на 6,3 %,   імпорт товарів зменшиться на 23%.

 

 

 
1.3. Підвищення енергоефективності
У 2012 році очікується виробництво теплової енергії в обсязі 166,0 тис. Гкал,  поставки енергоресурсів з-за меж регіону: електроенергії – 174,7 млн. кВт. год., природного газу -  69,0 млн. куб. м. 
 
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання;
забезпечення розробки прогресивних норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і постійного їх дотримання;
забезпечення встановлення в системах теплопостачання приладів регулювання споживання теплової енергії;
забезпечення зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій.
       
Очікуваний результат:
економія енергоносіїв в межах 0,5 млн. грн.

 

 

 
1.4. Розвиток торгівлі та сфери послуг
Основні завдання у 2012 році:
розвиток та формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних підприємств торгівлі та побут, розширення їх бази та оптимального розміщення на території міста;
подальше впровадження прогресивних форм обслуговування споживачів;
забезпечення цінової стабільності на продовольчому ринку та гарантування продовольчої безпеки населенню міста;
забезпечення населення високоякісними продовольчими товарами на основі ефективного завантаження виробничих потужностей підприємств міста та використання місцевих сировинних ресурсів для насичення внутрішнього ринку; 
 
Очікуваний результат:
обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, зросте у 2012 році порівняно з 2011 роком на 6,6 % та перевищить рівень 736,1млн. грн. Середньомісячний оборот на одну особу при цьому складе 702,3 грн., що майже на 155 грн. вище рівня поточного року.
обсяг реалізованих споживачам послуг зросте на 5,0% та досягне рівня 204,1 млн. грн., з них обсяг послуг, реалізованих населенню, складе 159,4 млн. грн.., що на 5,0 % вище рівня поточного року. При цьому в розрахунку на одного жителя послуг буде надано на 1826 гривень, що на 215,0 грн. більше, ніж у поточному році.
забезпечення населення міста якісними та доступними товарами, у тому числі, продуктами харчування місцевого виробництва.

 

 

2. ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

 

 
2.1. Дерегуляція і розвиток підприємництва
У 2012 році прогнозується ріст малих підприємств на 1,3% та підприємців-фізичних осіб – на 1,7%. За прогнозними показниками надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва зростуть на 7,3 % (до 35,5 млн.грн.), обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах  збільшиться на 6,1 % до 488,0 млн.грн.  
Продовжить свою роботу інноваційний бізнес-інкубатор. 
На підтримку підприємництва з міського бюджету передбачається направити 50 тис.грн. 
Планується відкрити сучасний дозвільний центр під прозорим склом.       
Прогнозується підготувати  7 проектів регуляторних актів.
 
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
реалізація заходів Національної, регіональної та міської програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки;
створення належних умов для отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру виключно через державного адміністратора;
покращення роботи дозвільного центру; запровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами і місцевими дозвільними органами;
продовження діалогу влади і бізнесу, з громадськими організаціями і обєднаннями підприємців у питаннях розвитку підприємництва;

 

 

 
2.2. Залучення інвестицій
Прогнозовані обсяги інвестиційних вкладень в основний капітал у 2012 році складатимуть 125,0 млн. грн., що в розрахунку на 1 особу становитиме 1431,8 грн. 

 

 

Очікуваний результат:                          
Надходження інвестицій в основний капітал у фактичних цінах збільшиться порівняно з 2011 роком на 13,6%, а у порівняльних цінах - на 5,3%.
Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшиться порівняно з 2011 роком на 2,2%.
 
2.3. Розвиток будівельної галузі
У 2012 році прогнозується ввести в експлуатацію  15,4 тис. кв. метрів загальної площі житла, а саме:  багатоквартирні житлові будинки за адресами: вул. Леніна, 102 (Центральне територіальне управління капітального будівництва, підрядник-ПАТ „Уманьферммаш”), вул. Комарова, 27 (ЗАТ «Озон-7»), вул. Паризької Комуни, 36. 
 
Очікуваний результат:
Обсяг інвестицій у житлове будівництво у 2012 році складе 25,6 млн. грн. і  зросте  порівняно з 2011 роком у фактичних цінах -  на 42,2% та у порівняльних цінах - на 31,8%.
Прогнозується ввести в експлуатацію житла на 61,4% більше очікуваного показника 2011 року.

 

 

2.4. Приватизація та управління комунальною власністю
У 2012 році очікується відчужити 3 об'єкти комунальної власності, з них 2 шляхом продажу на аукціоні, що дасть змогу отримати до міського бюджету 600 тис.грн. Планується отримати до міського бюджету від оренди майна комунальної власності 1,9 млн.грн.

 

3.1. Розвиток житлово-комунального господарства

 

Житлове господарство міста
У 2012 році прогнозується створити  20 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, з них 3 житлово-будівельних кооперативи реорганізувати в об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.  
 
Комунальне господарство
Для  покращення транспортного сполучення до могили  цадика Нахмана, дендрологічного парку «Софіївка»,  та інших об’єктів історико-культурної спадщини і життєзабезпечення,  будуть продовжені роботи за рахунок державного, обласного та міського бюджетів з комплексного благоустрою в цілому,   зокрема:
-  проектні роботи з капітального ремонту доріг на  вул. Київській,  Шевченка, Леніна, Будьонного.   
- будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Садова-Шевченка-Пушкіна.
 
 
Водопостачання
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 

 • підвищення рівня оплати за спожиту воду;
 • забезпечення жителів міста якісною питною водою, відведення та очищення побутових стічних вод згідно діючих нормативів;
 • проектування мереж водовідведення  мікрорайону „Софіївська Слободка”;
 • реконструкція  магістральних  водопровідних мереж  з створенням зон тиску в міській розподільчій мережі
 • будівництво каналізаційного колектора на вул. Чкалова;
 • пошук  альтернативних джерел водопостачання м.Умань;
 • встановлення енергозберігаючого  насосного обладнання водопровідних  та каналізаційних насосних станцій.         

 

 
Теплопостачання
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань
У 2012 році планується: 
- проектні роботи з будівництва теплогенераторних: дитячий садок №5 та тубдиспансера на вул. Затонського,10*;
- реконструкція системи  теплопостачання  дитячої дошкільної установи №30;
- реконструкція котелень з впровадженням енергозберігаючих технологій за адресами:  вул. Шевченка, 50 та вул. Леніна, 70;
- реконструкція тепломережі Уманського ПЕМ  вул. Енергетична*;
- реконструкція тепломережі вул. Героїв Сталінграда, Дерев'янка*;
-  проектні роботи з будівництва котельні  м.Умань  вул. Садова,26*. 
*при умові виділення коштів з державного бюджету.

 

 

 
Газопостачання
Місто Умань газифіковано на 100%  за винятком окремих мікрорайонів, в яких здійснюється нове житлове будівництво.
У 2012 році продовжиться робота  з реконструкції газопроводів та модернізації  (заміни ) застарілого обладнання.
 
 
Енергопостачання

 

 • будівництво електромереж мікрорайону „Східний”;
 • реконструкція повітряних ліній напругою 0,4 кВ з використанням проводів СІП.

 

 
Тверді побутові відходи
У 2011 році спільно з Уманською філією ТОВ «Еко.сервіс» розпочата робота із впровадження європейської системи очистки міста та згідно ст. 35 Закону України «Про відходи» розпочата програма роздільного збору відходів.
Закуплено три спец.автомобілі MAN та розставлено в місті 364 євро-контейнерів, з них 30 євро-контейнерів для роздільного збору відходів. 
На І етапіреалізації програми планується впровадження роздільного збору відходів, улаштування лінії з сортування відходів.
На ІІ етапі  планується будівництво сміттєпереробного заводу.
Заплановано провести конкурс на право вивезення твердих побутових відходів з території міста Умань.
 
 
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:
зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій; 
зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зносу основних фондів у житлово-комунальному господарстві;
збільшення кількості житлових будинків        оснащених будинковими засобами обліку споживання холодної і гарячої води та теплової енергії; 
забезпечення стовідсоткового рівня відшкодування собівартості наданих житлово-комунальних послуг;
зменшення частки житлового фонду, що перебуває у комунальній формі власності; 
зменшення частки ветхих і аварійних мереж тепло-, водопостачання до загальної їх протяжності;
збільшення протяжності реконструйованих вулиць міста.

 

 

 
3.2. Розвиток транспортної системи та зв’язку 
Проблемні питання:
недостатнє фінансування заходів, спрямованих на реконструкцію та капітальний ремонт вулиць;                                                                                    
відсутність єдиної диспетчерської служби, яка може забезпечити своєчасне реагування та коректування кількості транспортних засобів на маршрутах міста, напрямок та інтервал руху автобусів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:        
оптимізація маршрутної мережі міста;
залучення перевізників на конкурсних засадах; 
забезпечення відповідності якості обслуговування пасажирів до вартості проїзду; 
організація роботи соціально важливих маршрутів міського пасажирського транспорту з урахуванням інтересів громадян пільгових категорій; 
забезпечення безпеки пасажирів на міських автобусних маршрутах;
відновлення повітряного сполучення міста на базі військового аеродрому.
збільшення обсягу перевезень пасажирів на 2,0 % порівняно з 2011 роком;
зростання обсягів вантажних перевезень на 8,0 %;  
подальший розвиток кабельного телебачення;
забезпечення позитивної динаміки послуг стільникового зв’язку стандарту CDMA та мобільного звязку;
розширення спектру нових послуг поштового звязку на базі інноваційних технологій;
покращання якості надання послуг багатоканального телевізійного мовлення;
забезпечення ремонту та відновлення радіоточок;
подальший розвиток  проводово-ефірного мовлення.
зростання кількості стаціонарних телефонних апаратів на 1,7% порівняно з 2011 роком;
зростання кількості абонентів  «Інтернет» послуг на 29,4%.

 

 

 
4.1. Подолання бідності, соціальна підтримка населення
Проблемні питання:
низький рівень доходів переважної частини населення міста через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки ( 5 місце серед міст обласного значення у Черкаській області )
наявність на підприємствах державної форми власності заборгованостей з виплати заробітної плати;
складне фінансове становище значної кількості господарюючих суб’єктів   міста.
Очікувані результати:
        зростання середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, на 17,1 % до рівня 2400,0 грн;
фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки, без працівників малих підприємств та військовослужбовців,  складе понад 550  млн. грн;
середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, очікується на рівні поточного року і налічуватиме 19,1 тис. чол.. 

 
4.2. Регулювання ринку праці, зайнятість населення
         Проблемні питання:
невідповідність праці професійно-кваліфікаційного рівня значної частини незайнятих громадян сучасним вимогам ринку праці;
низький рівень мобільності робочої сили; 
невідповідність між попитом на робочу силу та пропозицією робочих місць
Основні завдання у 2012 році:
створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці - 1750;
збереження ефективно діючих робочих місць;
підвищення якості робочої сили;
сприяння повній, продуктивній, вільнообраній зайнятості населення;
підвищення економічної активності населення та зниження рівня безробіття.
 
 
4.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
Проблемні питання:
зростання заборгованостей по страхових внесках економічно активних підприємств та комунальних;
низький рівень пенсій.
Очікуваний результат:
наповнення доходної частини бюджету Фонду: власні доходи Фонду у 2012 році зростуть на 5,0% до рівня 2011 року;
за прогнозними розрахунками середній розмір пенсій по місту складе 1150 грн.
 
 
4.4. Розвиток охорони здоров’я
Основні завдання у 2012 році:
підвищення якості та доступності медичної допомоги;
загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу;
підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, поліпшення репродуктивного здоров'я населення.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
зміцнення матеріально-технічної бази, в першу чергу придбання флюорографа, рентгенапарату, автомобіля швидкої допомоги (щороку - 1) ;
завершення поетапного скорочення в закладах охорони здоров`я фінансово незабезпечених ліжок;
запровадження профілактичних медичних оглядів дітей у присутності батьків;
модернізація Уманської міської лікарні (вул. Шевченка, 50);
капітальний ремонт приміщень дитячої поліклініки, міської дитячої лікарні; 
реконструкція приміщень під інфекційний  стаціонар міської лікарні №3 за адресою: вул. Проїзжа, 3;
капітальний ремонт акушерського корпусу пологового будинку (вул. Урбайліса,28);
оснащення станції відділення та  бригади швидкої медичної допомоги сучасним мобільним зв’язком  та GPS навігацією;
формування соціального кошику на медичні послуги та медикаменти для незахищених верств населення.
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:
забезпечення диспансерним доглядом 95% вагітних;
доведення рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей до 98%.
 
 
4.5. Розвиток освіти і науки
Основні завдання у 2012 році:
підвищення якості освітніх послуг;
поліпшення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
підвищення ефективності фінансування освіти;
100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;
максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;
створення умов для розвитку обдарованої молоді;
організоване проведення оздоровчої кампанії;
впровадження енергозберігаючих технологій; 
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;
оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;
комп’ютеризація навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної техніки;
проведення підготовки робітничих кадрів у відповідність з потребами ринку праці, формування престижності робітничих професій;
удосконалення форм, методів організації виховної роботи з учнівською молоддю, забезпечення соціального захисту учнів;
забезпечення житлом педагогічних працівників;
будівництво спортивної зали Уманської міської гімназії за адресою: вул. Коломенській,5;
капітальний ремонт покрівлі школи №5,11;
реконструкція аварійного блоку ДНЗ №12; 
капітальний ремонт приміщення школи №1,14, школи №7 – колегіуму, корпусу №2 школи №6;
реконструкція системи теплозабезпечення ДНЗ №3 
обладнання медичних кабінетів в загальноосвітніх школах;
продовження стовідсоткового гарячого харчування учнів 1-4 класів, дітей з соціально-вразливих категорій населення, впровадження дієтичного харчування. 
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:
охоплення дітей дошкільною освітою (всіма формами) – 75,5%;
охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;
охоплення вищою освітою осіб віком від 18 до 22 років – 65%;
збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням, до 100%;
стовідсоткова комп’ютеризація навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет;
придбання квартир для педагогічних працівників;
встановлення енергоефективних котлів із заміною на сучасне обладнання у котельнях та часткова заміна віконних блоків на металопластикові у  закладах освіти.
 
 
4.6. Розвиток фізичної культури та спорту
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:
провести  82  спортивних змагань, у яких візьмуть участь понад 5,2 тис. спортсменів; 
утримання та розвиток  всіх ланок системи підготовки спортсменів високої кваліфікації;
вдосконалення матеріально - спортивної бази;
збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової-роботи;
збільшення частки населення віком 6-23 років, що займається у ДЮСШ;
відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань обласного рівня (сектор для метань стадіону м. Умань).

 

 

 
4.7. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
Основні завдання у 2012 році:
забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
покращання якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення;
забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;
створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ;
розвиток молодіжних та дитячих громадських організацій, співпраця з ними у напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї. 
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів: 
збільшення на 5% кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини, та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу;
влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу не менше 1 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
 
4.8. Фінансово-господарська діяльність госпорганів 
Основні завдання:
оздоровлення фінансового стану підприємств; 
підвищення платіжної дисципліни у розрахунках із бюджетом.  
Очікуваний результат:
зростання прибутків прибуткових підприємств на 5,1% порівняно з очікуваним рівнем 2011 року;
зменшення збитків збиткових підприємств на 16,7%;
отримання в цілому по місту фінансового результату від звичайної діяльності господарюючих суб’єктів у сумі 42,8 млн. грн. прибутку, що на 2% вище очікуваного розміру прибутку за 2011 рік та на 84% вище рівня фактично отриманого прибутку у 2010 році;
питома вага прибуткових підприємств складе 80,0 відсотків.

 

 

 
4.9. Розвиток культури 
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
участь у реалізації  програм розвитку бібліотечних закладів на 2008-2012 роки, поліпшення кінообслуговування населення на 2009- 2013 роки, 
проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини ДІАЗ «Стара Умань»;
реконструкція міського Будинку культури м. Умань (проектні роботи); 
створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;
забезпечення необхідними асигнуваннями заходів щодо ремонту закладів культури, встановлення в них сучасних опалювальних технологій, оновлення матеріально-технічної бази закладів галузі;
поліпшення умов творчої праці та соціальної захищеності працівників культури;
участь у проведенні культурно-мистецьких заходів; 
проведення Всеукраїнського фестивалю художньої творчості студентів вищих навчальних закладів  Міністерства аграрної політики та продовольства України «Софіївські зорі»;
участь у обласній ярмарці майстрів декоративно ужиткового мистецтва «Роде наш красний»;
популяризація оновленої ікони «Спас у темниці», яка представлена в експозиції Уманського  краєзнавчого музею, унікальний випадок оновлення ікони у місці, де не проводяться молитви;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері культури.
 
 
4.10. Розвиток туризму
Основні завдання у 2012 році:
збереження і популяризація культурної спадщини Уманщини,
розбудова туристичної інфраструктури в місті,
підвищення ефективності функціонування туристично-рекреаційної сфери.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
втілення міської програми розвитку туристичної інфраструктури міста на період 2009-2014 років;
інвентаризація туристичних ресурсів міста, формування та ведення відповідного реєстру;
реставрація історичних пам’ятників та пам’ятників культури:
створення належних умов для прийому релігійних туристів;
розробка проектів самобутніх (брендових) заходів з подієвого туризму (туристичних фестивалів, свят, змагань, естафет тощо) та впровадження їх у місті;

 

 • встановити рекламні щити „Умань пропонує” з переліком усіх екскурсійних маршрутів;
 • співпраця з туристичними фірмами міст-побратимів щодо обміну туристичними делегаціями;
 • сприяти у здійсненні сертифікації міських готелів: спортивно-оздоровчого комплексу ТОВ „Інтерфлора”, комплексу дорожнього сервісу „Гостинний двір” та ін.;
 • будівництво готельного комплексу за адресою: вул. Садова, 6;
 • організувати, при підтримці ДІАЗ „Стара Умань”, курси екскурсоводів з проведення тематичних екскурсій, провести їх підсумкову атестацію;
 • започаткувати міську краєзнавчу премію ім. Храбана  - для науковців та студентів;
 • в рамках підготовки до 400-річчя Умані створити відеофільми про минуле і сьогодення міста, міні-серіали: „Сторінки нашої історії”, „Славні імена”, „Історичний пошук” тощо;
 • випуск та тиражування листівок, буклетів, брошур, газет, іміджевих статей, орієнтованих на туристів;
 • випуск краєзнавчої літератури про м.Умань, адаптованої для різних категорій туристів.

 

 
 
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН. ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Основне завдання у 2012 році: 
протидія злочинам проти особи та майновій злочинності;
скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;
запобігання правопорушенням серед неповнолітніх;
викриття і припинення діяльності організованих груп і злочинних організацій;
виявлення злочинів у сфері економіки на пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності;
протидія кримінальній та адміністративній корупції.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
розкриття та попередження тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя і здоров’я особи, а також злочинів майнової спрямованості, насамперед умисних вбивств, зґвалтувань, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів, пограбувань, протиправних діянь, пов’язаних з торгівлею людьми, інших злочинів, вчинених проти особи, які викликають підвищений громадський резонанс;
вжиття ефективних попереджувально-профілактичних та розшукових заходів щодо протидії вуличній злочинності;
викриття фактів хабарництва та кримінальної корупції; 
здійснення заходів, спрямованих на знешкодження організованих злочинних угрупувань, які суттєво впливають на оперативну ситуацію в місті, ліквідацію їх економічного підґрунтя та позбавлення можливості здійснювати кримінальний тиск на владні та економічні структури міста;
здійснення комплексу заходів щодо виявлення каналів транзитного переміщення наркотичних засобів;
забезпечення соціального і правового захисту дітей, запобігання негативним явищам в підлітковому середовищі, особливо у сфері захисту суспільної моралі, активізації роботи з виявлення та документування злочинної діяльності осіб, які втягують підлітків у жебракування, порнобізнес, наркоманію, пияцтво та іншу злочинну діяльність;

 

 

Заступник  міського голови                                                   М.А.Поляков

 

Додатки 

Прочитано 3693 разів