П'ятниця, 25 вересня 2015 16:04

Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Уманської міської ради

 

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24.09.2015 р.     № _  258 _                                             

Про затвердження Положення про

Громадську раду при виконавчому

комітеті Уманської міської ради

              Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   абзацу   2   пункту   1   постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункту 2 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 09 квітня 2015 року № 96 «Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради» та протокол  засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради від  29 квітня 2015 року № 3 і звернення голови Громадської ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради Сивака В.М. від 21 серпня 2015 р.,

виконавчий комітет міської ради В И Р І Ш И В:

1.      Затвердити Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Уманської міської ради (додається).

2.      Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 23 грудня 2011 року № 537 «Про погодження Положення про Громадську раду при  виконавчому комітеті Уманської міської ради».

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кирилюк Л.М. та відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Уманської міської ради (Безуглий О.Ю.).

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                         О.В.Цебрій

Секретар виконавчого комітету                                          Л.П.Плотнікова

 

 ПРИЙНЯТО                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                             

Рішення Громадської ради                                                                                                 Рішення виконавчого комітету

при виконавчому комітеті                                                                                                  Уманської міської ради

Уманської міської ради                                                                                                                                                                                                    

29 квітня 2015р., протокол № _3_                                                                                    24.09.2015__ р., № 258_                          

                                                                                                                                    

   

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Громадську раду при виконавчому комітеті  Уманської міської ради

                     

І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення розроблено на основі Типового положення про громадську раду при Міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» із діючими змінами.

2. Громадська рада при виконавчому комітеті Уманської міської ради (далі – громадська рада) є тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

3. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про Громадську раду при виконавчому комітеті Уманської міської ради.

4.  Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Уманської міської ради розробляється громадською радою та затверджується виконавчим комітетом Уманської міської ради, при якому її утворено (далі – орган).

Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Уманської міської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Уманської міської ради (далі – Положення) здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.

 ІІ. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1.  Основними завданнями громадської ради є:

1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

3) сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної і місцевої  політики.

Сфера повноважень громадської ради розповсюджується на територію дії органу, при якому вона утворена.

2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 1) готує та подає виконавчому комітету пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

 2) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

3) проводить, відповідно до законодавства, громадську експертизу діяльності органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває або є у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує, в обов'язковому порядку, громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міськради та в інший прийнятний спосіб;

6) збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;

8) готує та оприлюднює щорічний та інші  звіти про свою діяльність;

9) отримує, проводить оцінку та громадське обговорення проектів рішень виконавчого комітету, що відносяться до компетенції діяльності громадської ради;

10) делегує голову громадської ради або іншого представника бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради;

11) проводить роботу з правового і соціального захисту мешканців міста;

12) проводить моніторинг, аналіз виконання та впровадження рішень органу;

13) розробляє пропозиції з підвищення ефективності впровадження рішень органу.

3. Громадська рада має право:

1) обирати та припиняти повноваження голови громадської ради, заступника голови громадської ради, секретаря громадської ради, членів громадської ради;

2) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

3) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

4) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань, які потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) брати участь у розробці цільових програм,  проектів, актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної галузі міста;

7) взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади,   їх структурних підрозділах та надавати їм підтримку;

8) за потребою направляти інформаційні запити до органів влади та інших суб’єктів, що діють на території м. Умань;

9) розробляти та надавати, в установленому порядку, пропозиції з удосконалення законодавства;

10) направляти представників громадської ради для участі у засіданнях міської ради та виконавчого комітету;

11) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

12) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і перебувають у сфері компетенції діяльності громадської ради;

13) направляти, за погодженням з органом, представників громадської ради для участі у заходах, що ним проводяться.

4. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом.

5. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням та печатку, затверджені рішенням зборів.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

3. До складу ініціативної групи з підготовки зборів входять представники інститутів громадянського суспільства.

4. Для формування складу громадської ради орган, не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів, утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

Якщо при органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково),  представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники органу, при якому утворюється громадська рада.

Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган, в обов’язковому порядку, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

1) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

3) копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

4) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

5) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

7. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

8. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства щодо участі в установчих зборах є:

1) невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення;

2) неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом другим сьомого пункту цього положення;

3) невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим абзацом шістнадцятим пункту восьмого Типового положення;

4) недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

5) відмова інституту суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

6) перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

9. Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

10. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Орган оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

11. Орган, на підставі протоколу установчих зборів, затверджує склад ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

12. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

ІV. ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

(Статус, права та обов’язки членів громадської ради)

1. Члени громадської ради працюють у ній на громадських засадах;

2. Членство в громадській раді є індивідуальним. Делегування власних повноважень іншим особам не допускається.

3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні член громадської ради може письмово викласти власну думку, яка на засіданні оприлюднюється секретарем громадської ради та фіксується у протоколі засідання.

4. Член громадської ради отримує посвідчення згідно «Положення про посвідчення членів громадської ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради», затвердженого зборами громадської ради.

5. Член громадської ради зобов’язаний:

1) бути присутнім на усіх засіданнях громадської ради і не пропускати їх без поважних причин;

2) брати активну участь у діяльності громадської ради та в роботі її органів, членом яких він є;

3) дотримуватись вимог цього Положення;

4) виконувати рішення громадської ради та її керівних органів;

5) сприяти взаємодії громадської ради та виконавчого органу;

6) дотримуватись норм етики, моралі, ставитись з повагою до колег та інших учасників зборів громадської ради. В разі недотримання вказаних норм, або вживання на засіданні ненормативної лексики чи провокаційних випадів, спрямованих на зрив роботи ради, приниження людської гідності присутніх на засіданні ради – порушнику робиться зауваження, а при повторному порушенні висловлюється попередження про позбавлення права голосу на наступних двох засіданнях громадської ради.

Як крайній засіб впливу до порушника громадська рада може ставити питання про припинення його повноважень як члена громадської ради. Рішення про застосування такого засобу впливу приймається голосуванням (50%+1 голос) членів громадської ради. Рішення фіксується у протоколі та є обов’язковим до виконання.

6.Член  громадської ради має  право:

1) брати участь у відповідності з Регламентом громадської ради в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

2) брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

3) інформувати громадську раду про свою діяльність;

4) пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

5) бути членом постійних комісій, тимчасових експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

6) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

7) у разі незгоди з прийнятим рішенням – висловлювати власну думку, яка фіксується окремим пунктом протоколу засідання громадської ради, або її робочого органу членом якого він є;

8) член громадської ради в процесі її засідання має право усно або в письмовій формі задавати запитання та вносити пропозиції і правки з питань, що обговорюються;

9) виступати від імені громадської ради або її робочого органу тільки отримавши на це відповідні повноваження від зборів чи голови громадської ради;

10) представляти громадську раду в інших організаціях та установах за рішенням зборів громадської ради або її голови;

11) член громадської ради має право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган;

12) за дорученням громадської ради, при підтвердженні своїх повноважень згідно чинного законодавства, член громадської ради має право представництва в суді для захисту особи міської громади, яка цього потребує.

7. Повноваження члена громадської ради припиняється на підставі рішення зборів громадської ради у разі:

1) подання членом громадської ради відповідної заяви (за власним бажанням);

2) систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

3) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді (можлива заміна іншим членом даного інституту громадянського суспільства з представленням необхідних документів);

4) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

5) неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку обмежено дієздатним;

6) рішенні зборів громадської ради (відповідно до останнього абзацу р. IV, п. 5.);

7) обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

8) набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена громадської ради;

9) смерті члена громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

8. Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

9. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживаєзаходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому Типовим положенням для формування складу громадської ради.

V. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Вищим керівним органом громадської ради є її засідання (збори), які скликаються у порядок та спосіб, передбачений цим Положенням та Регламентом громадської ради.

2. Керівним органом громадської ради в період між засіданнями є Правління ради, до складу якого входить голова ради, його заступник, секретар ради та голови постійно діючих комісій.

3. Засідання Правління проводяться за необхідності, але не менше одного разу на місяць.

4. Рішення Правління оформляється протоколом, який підписує  голова та секретар ради.

5. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення.

Голова громадської ради має заступників та секретаря, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

6. Голова громадської ради:

1) організовує поточну діяльність громадської ради;

2) забезпечує організацію планування роботи ради;

3) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

4) підписує від імені громадської ради ухвалені громадською радою документи;

5) звітує про свою роботу перед громадською радою;

6) без довіреності представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, громадянами, здійснює офіційне листування;

7) координує роботу заступника та секретаря;

8) має право брати участь у засіданнях виконавчого комітету, міської ради та за погодженням з головою комісії – на засіданнях постійних комісій міської ради.

9) надсилає інформаційні запити до виконавчого комітету та інших органів влади, підприємств, установ та організацій, з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення законної діяльності громадської ради;

10) виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.

7. Голова громадської ради, у разі необхідності, може виступати від імені громадської ради з питань, що не обговорювались на засіданні  громадської ради, про що громадська рада має бути проінформована на чергових зборах.

8. Питання про припинення повноважень голови громадської ради може бути прийняте за ініціативою не менше 1/3 членів її кількісного складу. Рішення про припинення повноважень голови громадської ради за ініціативою не менше 1/3 її кількісного складу приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів кількісного складу громадської ради.

9. Заступник  голови громадської ради:

1) забезпечує та контролює виконання плану роботи громадської ради;

2) розглядає питання, що належать до його компетенції;

3) здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій;

4) вносить пропозиції щодо створення тимчасових робочих органів громадської ради;

5) організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідного напряму діяльності громадської ради;

6) виконує обов’язки голови ради, у разі його відсутності;

7) виконує інші функції відповідно до завдань, що покладені на нього громадською радою.

10. Повноваження заступника голови громадської ради можуть бути припинені у разі:

1) подання ним відповідної заяви (за власним бажанням);

2) припинення його членства в громадській раді;

3) припинення його членства в інституті громадянського суспільства, від якого він був делегований на установчі збори;

4) припинення діяльності громадської ради.

5) За рішенням громадської ради за ініціативою не менше 1/3 членів її кількісного складу шляхом відкритого голосування більшістю голосів кількісного складу громадської ради.

11. Секретар громадської ради :

Секретар громадської ради відповідно до покладених на нього завдань:

1) координує поточне планування діяльності громадської ради;

2) узагальнює пропозиції до плану роботи громадської ради та забезпечує їх подальший розгляд;

3) відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань громадської ради з урахуванням пропозицій членів громадської ради;

4) узагальнює надані членами громадської ради матеріали щодо виконання ними плану роботи та виносить їх на засідання громадської ради;

5) веде, складає, оформлює протоколи засідань громадської ради та надсилає їх до виконавчого комітету для оприлюднення протягом трьох діб;

6) контролює підготовку питань на засідання громадської ради відповідно до порядку денного;

7) веде облік присутніх на засіданнях громадської ради;

8) забезпечує інформування громадськості про діяльність громадської ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному сайті Уманської міської ради у рубриці ,,Громадська рада” та в інший прийнятний спосіб інформації, документів, планів роботи, складу громадської ради, керівних і робочих органів, ухвалених рішень, протоколів засідань, звітів тощо;

9) забезпечує здійснення діловодства в громадській раді;

10) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб;

11) забезпечує взаємодію та листування громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

12) забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами виконавчого комітету та міської ради щодо підготовки засідань та реалізації рішень громадської ради;

13) забезпечує розсилання електронною поштою членам громадської ради протоколів засідань громадської ради та оприлюднення їх протягом трьох діб;

14) забезпечує розсилання електронною поштою членам громадської ради проектів порядку денного засідань громадської ради;

15) виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.

За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.

Повноваження секретаря громадської ради можуть бути припинені у разі подання ним відповідної заяви (за власним бажанням), припинення його членства в громадській раді, припинення його членства в інституті громадянського суспільства, від якого він був делегований на установчі збори, припинення діяльності громадської ради, за рішенням громадської ради за ініціативою не менше 1/3 членів її кількісного складу шляхом відкритого голосування більшістю голосів кількісного складу громадської ради.

12. Комісії громадської ради.

Комісії громадської ради – це окремі групи членів ради на чолі з головою та заступником (та/або) секретарем голови комісії, обов’язком яких є робота за окремими напрямами діяльності ради. Комісії можуть бути постійними, які передбачені Положенням, та тимчасовими, які обираються для вирішення нагальних незапланованих завдань.

Кількість комісій, їх назва, напрями діяльності, кількісний і персональний склад встановлює громадська рада.

Голова комісії обирається загальними зборами громадської ради.

Заступник (секретар) голови комісії обирається на засіданні комісії.

Члени ради можуть працювати в кількох комісіях.

Громадською радою створюються такі комісії:

1) комісія з питань захисту прав громадян, законності, правопорядку;

2) комісія з питань планування і порядку фінансування видатків місцевого бюджету, управління фінансами та фінансового контролю на регіональному рівні, тарифної політики, розвитку інфраструктури та управління комунальною власністю;

3) комісія з питань економічного розвитку, інвестицій, виробництва і підприємництва та зовнішньоекономічної політики.

4) комісія з питань врегулювання земельних відносин та навколишнього середовища;

5) комісія з питань освіти, науки, молодіжної політики, духовності, культури, туризму, фізкультури та спорту;

6) комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

7) комісія  з питань волонтерської діяльності, допомоги армії, воїнам АТО та їх сім’ям.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.

Голова громадської ради не пізніше ніж за 5(п’ять) днів до проведення засідання громадської ради ознайомлює виконавчий комітет та членів громадської ради з питаннями, що пропонуються до порядку денного засідання громадської ради.

Засідання громадської ради веде голова або його заступник, за дорученням, у разі відсутності голови.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу, його заступник або інший уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств та установ, інститутів громадянського суспільства, окремі фахівці.

2. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

Рішення на засіданні громадської ради оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів, оприлюднюється на сайті міськради та в інший прийнятний спосіб, і повідомляється членам громадської ради у триденний термін.

3. План роботи громадської ради на рік затверджується з урахуванням пропозицій комісій громадської ради, членів громадської ради, виконавчого комітету міської ради та інститутів громадянського суспільства.

4. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

5. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Громадська рада".

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Виконавчий комітет міської ради створює належні умови для постійної (згідно плану) роботи громадської ради та проведення її засідань. Забезпечує приміщенням, засобами зв'язку.

2. Виконавчий комітет не несе відповідальності за зобов’язаннями громадської ради.

3. Громадська рада інформує громадськість про свою діяльність шляхом розміщення в спеціально створеній на офіційному сайті міськради рубриці «Громадська рада» та в інший прийнятний спосіб.

4. Громадська рада на свої засідання може запрошувати різні телекомпанії та ЗМІ для висвітлення роботи ради.

VІII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Діяльність громадської ради та її робочих органів попереднього скликання припиняється після обрання нового складу громадської ради.

2. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

1) коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

2) невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

3) заяви про припинення членства в громадській раді подали більше половини членів від її кількісного складу, і її кількісний склад не був поповнений новими членами;

4) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

5) реорганізації або ліквідації органу.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених підпунктами першим - п’ятим пункту 2, орган утворює протягом 15 календарних днів, відповідно до вимог пункту восьмого Типового положення, ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу.

 

Голова громадської ради                                                     В.М.Сивак

 

Прочитано 2803 разів